Zimní víkendovka dorostů 2019 | foto

Ve dnech 15. 2. až 17. 2. se uskutečnila zimní víkendovka Církve bratrské v Ostravě a Českobratrské církve evangelické z Ostravy s tématem Sherlock Holmes. V pátek se všechny malé protestančata a pár vedoucích seběhlo na nádraží v Ostravě. Zde mohly začít naše další společné zážitky, na které jistě budeme ještě dlouho vzpomínat.
Cesta vlakem nám rychle ubíhala a stejně rychle i nabíhalo zpoždění, které zapříčinilo, že jsme nestihli navazující autobus a v hrnci se rozvařili párky. Neměli jsme na vybranou, museli jsme jít pěšky. Všude okolo nás šokoval sníh, který se tady nacházel oproti Ostravě v hojném množství. Zhruba po polovině cesty nám naštěstí přijeli na pomoc vedoucí Jirka a Marta. My tak byli zachráněni a dostali se do chaty včas. Zde už na nás čekala vedoucí Ewa s nachystanou večeří, kterou všichni i přes rozvařené párky po náročné cestě s chutí snědli. Večer nás ještě čekalo pár seznamovacích her, slovo od vedoucí Elišky a pak už hurá na kutě!

Celý příspěvek

Zpravodaj 2/2019

Zpravodaj 2/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z 9.1.2019
Staršovstvo sboru děkuje
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Generální sněm 1918
Modlitba
Jan Zajíc
Pozvánka na Zimní víkendovku
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotografie z Tříkrálového koncertu

Usnesení z schůze staršovstva ze dne 9.1.2019

  • Bratr farář a presbyteři se informovali o vykonaných pastoračních návštěvách včetně vysluhování Večeře Páně v domácím prostředí. 
  • Bratr kurátor navrhl častější vysluhování Večeře Páně.
  • Proběhla diskuse, zda chceme pokračovat v tom, aby první neděle v měsíci byly rodinné bohoslužby (bez nedělní školy). Kazatelům bylo připomenuto, že by neměli zapomínat vysílat děti do nedělní školy. 
  • Starší otevřeli otázku jak dospívající zaujmout a udržet pro život v církvi. 
  • Beseda o strategii sborových kazatelských míst byla přesunuta na 24.2.
  • Vzhledem k dlouhodobé nemocenské s. kostelnice bude úklid prováděn svépomocí. Rozpis úklidu je vyvěšen na nástěnce, kde se můžou zapsat dobrovolníci.
  • Starší se opět zabývali prostorami pro děti a přestavbou presbyterny na multifunkční místnost.
  • Diskutovala se také vhodná společná nástěnka do kostela.
  • V únoru se sejde rozpočtová skupinka, aby připravila rozpočet na letošní rok.

Verše pro rok 2019

Verše pro rok 2019:

Společný verš Hospodine, ukaž mi svou cestu… Ž 86,11
Sbor Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mt 5,6
Staršovstvo Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1Pt 5,7
Biblická hodina Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Ž 11,7
Nedělní škola Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Př 23,17
Dorost Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Ž 145,18
Starší mládež Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Mt 6,33
Nocturno Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Ž 121,7
Střední generace A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Ef 6,10
Kavárnička Důvěřujte Hospodinu. Ž 4,6
Ostravské zvonky V modlitbách neustávejte. 1Te 5,17
Pěvecký sbor Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. L 6,37
Partnerství Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Mt 11,28
Diakonie Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9