Usnesení z schůzi staršovstva ze dne 13. a 24.3.2019

  • Presbyteři a bratr farář se informovali o mnohých vykonaných pastoračních návštěvách.
  • V rámci příprav na výroční sborové shromáždění starší schválili rozpočet na rok 2019. Také pročítali, doplňovali a schválili připravenou Zprávu o životě sboru a doplnili seznam členů s hlasovacím právem.
  • Starší se zabývali návrhem Michaela Waloschka rozšířit vysluhování Večeře Páně na více nedělí, ale nepodpořili ho.
  • Beseda o strategii sboru a kazatelských míst proběhla 3.3. za účasti br. faráře Štěpána Janči a Noemi Batlové, členky seniorátního výboru. Na této besedě Hanka Vlčinská představila finanční rozvahu do roku 2025, která ukazuje, že je v možnostech sboru, aby si udržel dvě kazatelská místa za předpokladu zvýšení obětavosti (o 7%) a výnosu z hospodaření (o 3%). (Tato strategie byla také přednesena na výročním sborovém shromáždění.)
  • Korejský sbor nás požádal o možnost konání bohoslužeb v Třanovského sále každou neděli od 12 hodin. Z našich organizačních důvodů nemůžeme této žádosti vyhovět.
  • Účast na sborovém shromáždění přislíbila nová ředitelka ostravské Diakonie Bára Zedníková.
  • Staršovstvo schválilo poskytnutí kostela pro evangelizační přednášku Sama Childerse.
  • Na mimořádné schůzi staršovstva byla dodatečně schválena zpráva o hospodaření sboru a jednací pořad sborového shromáždění.

Zpravodaj 4/2019

Zpravodaj 4/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůzi staršovstva z 13. a 24.3.2019
Poděkování staršovstva
Poděkování faráře
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Náznak polemiky
Kazatel Kalašnikov – pozvánka
Albert Einstein
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Tábor pro děti – pozvánka

Verše pro rok 2019

Verše pro rok 2019:

Společný verš  V naději nám dané, jsme bezpečně a pevně zakotveni. Žd 6,18-19
Sbor Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mt 5,6
Staršovstvo Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1Pt 5,7
Biblická hodina Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Ž 11,7
Nedělní škola Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Př 23,17
Dorost Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Ž 145,18
Starší mládež Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Mt 6,33
Nocturno Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Ž 121,7
Střední generace A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Ef 6,10
Kavárnička Důvěřujte Hospodinu. Ž 4,6
Ostravské zvonky V modlitbách neustávejte. 1Te 5,17
Pěvecký sbor Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. L 6,37
Partnerství Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Mt 11,28
Diakonie Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9