Zpravodaj 4/2020

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Modlitební okénko
Poděkování staršovstva
Významné narozeniny
Ekumenická výzva ke společným modlitbám v těžké době
Modlitba v čase koronavirové epidemie
Opravit nebo vyměnit?
5% a hlavu vzhůru
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru – v nouzovém stavu
Církev v době koronavirové – fotky

Ewa Jelinek: S Bohem v kuchyni? (audio)

Nadějnou zprávu pro dnešní den třeba i o tom, že „na Pána Ježíše se žádný zákaz volného pohybu osob nevztahuje“, vám dnes přináší Ewa Jelinek, farářka našeho ostravského sboru. Jestli si zamyšlení pustíte v kuchyni či obýváku, necháme na vás… Hezký nadějný den.

Církev doma

 • Pusťe si nedělní bohoslužby – video z 15.3 z několika sborů.
 • Nebo si je poslechněte nebo přečtěte jako audio a texty.
 • Od 17. března každý den v 8 hodin ráno je k dispozici podcast se „Slovem na každý den“.
 • Knihu Nico ter Lindena „Povídá se …“, kterou namlouvá vrchlabský farář Michael Pfann, si poslehněte zde.
 • Farář Jaroslav Pechar denně namlouvá kapitoly z Evangelického kalendáře 2020. Podněty k zamyšlení i úsměvné historky z farářské praxe naleznete zde. A třeba zjistíte, že farář je taky jenom člověk.

Kdo používáte, tak určitě vše bude i na Facebooku Evangelické církve

Usnesení staršovstva ze dne 19.2.2020

 • Schůzi zahájil biblickým úvodem br. f. Pavel Šindler čtením z knihy M. Balabána „Kvete-li vinný kmen“ o smyslu a cíli modlitby.
 • Po schválení zápisu a přehledu korespondence s. f. Ewa Jelinek informovala o provedených návštěvách a provedené revizi kartotéky a bratr farář o přípravách k sňatkům. Také další starší informovali o provedených návštěvách.
 • Sestra Barbara Řimánková přinesla na rozloučenou výborný koláč a br. kurátor jí poděkoval za její práci a účast ve staršovstvu.
 • Vzhledem k tomu, že sestře farářce vyprší volební mandát v našem sboru v září 2021 a bratru faráři v srpnu téhož roku, mělo by staršovstvo vstoupit v jednání s kandidáty. Volba by měla proběhnout na podzim r. 2020.
 • Proběhla krátká diskuse o zavádění nového znění Apoštolského vyznání a Otčenáše.
 • Dlouze se starší věnovali přípravám na výroční sborové shromáždění. Byl přijat tento návrh sestry farářky: „Za člena s hlasovacím právem je podle usnesení staršovstva ze dne 19.02.2020 považován člen sboru starší 18 let, pokud on nebo jeho rodina (manžel, manželka, rodič nezaopatřeného dítěte) alespoň někdy od počátku předchozího kalendářního roku zaplatil salár nebo dal sboru dar“. Starší také schválili jednací pořad a evidenční dotazník. Další podklady se dále připravují.
 • Starší se také věnovali připravovaným akcím včetně stoletého výročí sboru (26.4.). Na 24.5. staršovstvo svolá okrskovou presbyterní konferenci pro okolní sbory (Opava, Orlová, Šenov, Frýdek-Místek, Český Těšín). Veřejný koncert účastníků zvonkového tábora se uskuteční 16.7. v našem kostele.
 • Nakonec se starší věnovali úkolům v hospodářské oblasti, z nichž mnohé se objeví opět na příští schůzi.

ODLOŽENO: Výroční sborové shromáždění 29.3.2020

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 29.3.2020, a začne bohoslužbami, (9:30, Třanovského sál).

Na programu je stručná prezentace Zprávy o životě s stavu sboru za rok 2019, schválení Výkazu hospodaření za rok 2019, rozpočtu na rok 2020 a volba revizorů sborového hospodaření (na roční období).

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.

Aktualizace z 16.3.2020: Výroční sborové shromáždění se odkládá na neurčito.

Verše pro rok 2020

Společný verš Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jr 29,13
Staršovstvo Hospodin pro svého věrného koná divy. Ž 4,4
Biblická hodina Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9
Nedělní škola Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. Ž 9,10
Dorost Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Mt 5,7
Starší mládež Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. Př 3,7
Nokturno Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Ž 55,23
Střední generace Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Jk 1,5
Kavárnička Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu. 2Tm 1,8
Ostravské zvonky Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Ž 121,7
Pěvecký sbor Poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne. Iz 49,23
Partnerství Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Př 23,26
Diakonie Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu. 2Tm 1,8