Bohoslužby

Bohoslužby se konají pravidelně v neděli:

  • 8:30 v kostele - v letním období (od Velikonoc do začátku listopadu), na Boží hod vánoční a na Nový rok
  • 9:30 v sále - v zimním období (od půlky listopadu do Velikonoc s výjimkou Vánoc a Nového roku)

Po bohoslužbách se konají rozhovory u kafe a čaje (Třanovského sál).

Pořad bohoslužeb

Záznamy z bohoslužeb konaných během protipandemických opatření jsou k shlédnutí na sborovém YouTube.

detikoberec

Bohoslužbám předsedá farář/farářka nebo výpomocný kazatel/výpomocná kazatelka (dále jen kazatel), oblečený do černého taláru. Kolem krku má bílé tabulky (dva pruhy bílé látky nebo krajky). Je to původně univerzitní oděv, který značí vzdělání duchovního.

Při vchodu do kostela (sálu) vás uvítá člen staršovstva a dá Vám Evangelický zpěvník a bulletin s vytištěným pořadem bohoslužeb. Je také možno si zapůjčit sluchátka pro lepší slyšení. Pět minut před začátkem bohoslužeb v sakristii (presbyterně) se za shromáždění modlí kazatel a další zájemci.

Děti

Pro děti se koná nedělka (viz níže). Ty nejmenší si mohou hrát v zadu kostela/sálu (koberec, hračky).


1. VSTUP

Vstupní hudba (preludium)

Bohoslužby začínají zpravidla varhanní předehrou. Má soustředit mysl posluchačů a připravit je na bohoslužby. Shromáždění sedí.

sindlerPozdrav a vstupní slovo z Písma (introit)

Shromáždění povstane. Kazatel předstoupí před stůl Páně a zdraví sbor slovy trojiční formule „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“, které značí, kdo je při bohoslužbách naším hostitelem. Shromáždění odpovídá společným „Amen“. Následuje osobní slovo pozdravu a je čteno vstupní slovo z Bible, většinou žalm.

1. píseň

Všechny písně se zpívá vsedě. Zde většinou žalm, který byl čten jako introit a nebo obsahem podobná píseň, sloužící k soustředění. Písně během bohoslužeb jsou většinou z Evangelického zpěvníku. Zpívá se za doprovodu varhan, klavíru nebo kapely.

Úvodní modlitba

Shromáždění povstane (modlíme se vestoje). V první modlitbě převažuje vzývání, oslava Boha, prosby za přítomnost Ducha svatého a vyznání hříchu (není-li vyznání vin samostatně po kázání). Shromáždění odpovídá společným „Amen“.


2. SLUŽBA SLOVA

První čtení z Bible

Předchází druhému čtení, které se potom vykládá v kázání. Čte zpravidla člen staršovstva. Z úcty k Božímu slovu shromáždění stoji.

2. píseň

Reakce na čtení nebo přípravná na kázání. V případě, že při shromáždění zpívá pěvecký sbor, je jejích vystoupení zařazeno nejčastěji zde.

Slovo k dětem / vyslání děti do nedělky

Když se koná nedělka (vyučování pro děti, souběžně s bohoslužbami), kazatel má pro ně slovíčko, zpravidla jako úvod do nědělky.

mwDruhé (hlavní) čtení z Bible – základ kázání

Shromáždění povstane. Druhé čtení je základem kázání. Čte kazatel z kazatelny.

Kázání

Shromáždění sedí. Kázání je výkladem biblického textu a umožňuje hlouběji se ponořit do druhého čtení a vidět ho v širších souvislostech. Trvá v rozmezí 10–20 minut.

Modlitba po kázání

Shromáždění povstane. Modlitba je odpovědí na kázání.

Vyznání vin, slovo milosti, pozdrav pokoje

Shromáždění povstane. Koná se hlavně když je večeře Páně, např. jako modlitba po kázání. Pozdrav pokoje to podání ruky sousedům se slovy Pokoj tobě! nebo Pokoj vám!

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z  mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

3. píseň

Buď s kázáním přímo tematicky souvisí, je díkem za slyšené slovo nebo je přípravou na Večeři Páně.


3. SLUŽBA STOLU

Koná se každou první a třetí neděli v měsíci, každou adventní (s výjimkou vánoční hry), každou postní, každou velikonoční neděli a o svátcích (zelený čtvrtek, Velký pátek, Letnice, Boží hod vánoční, Nový rok, Díkůvzdání). 

Večeře Páně

vpShromáždění povstane. Úvodní dialog zní:

Předsedající: Pán s vámi!
Sbor: I s tebou!
P: Pozdvihněte svá srdce!
S: Máme je u Pána.
P: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
S: Je to důstojné a spravedlivé.

Následují slova ustanovení svaté večeře Páně, modlitba a pozvání ke stolu Páně. K večeři Páně jsou zváni všichni pokřtění (bez ohledu na to, z které jsou církve), kteří věří v Ježíše Krista. Zvání jsou také dětí a nepokřtění (je nutno na to upozornit vysluhující), kteří dostávají v kruhu požehnáni.
Shromáždění se po vyzvání postaví do kruhu. Je přijímán chléb, který je skrze Ducha svatého Kristovým tělem a víno, které je jeho krví (je také k dispozici nealkoholický mošt). Je zdůrazňovaná jednota, společenství. Zpravidla vysluhuji členové staršovstva a předsedající (kazatel).

4. píseň

Často jedna píseň je s doprovodem jiných nástrojů než varhany a původem z jiného zpěvníku (nejčastěji Svítá).


4. PŘÍMLUVNÉ SPOLEČENSTVÍ

Oznámení

Shromáždění sedí. Zde se projevuje, že sbor, církev, je společenství. Zejména s ohledem na nové příchozí kurátor sboru ohlašuje čas příštích aktivit a bohoslužeb, zve na rozhovory u kávy a čaje po bohoslužbách do Třanovského sálu, ohlašuje další akce, které sbor koná.

Přímluvná modlitba a Modlitba Páně

Shromáždění povstane. V reakci na oznámení prosíme Boha o pomoc za různé sborové projekty, za jednotlivé členy sboru, za celou církev, za trpící, za celý svět. V závěru se (pokud nezaněla během přípravy na večeři Páně) spolu modlíme modlitbou Páně:

Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen

Poslání – třetí čtení z Bible

Shromáždění zůstává stát. Většinou se čtou některá ze slov dopisů apoštolů. Je to konkrétní rada pro život, nebo povzbuzení. Čte člen staršovstva.

Požehnání

Shromáždění zůstává stát. Buď je to nějaký verš z Písma, nebo jiná slova.

5. píseň

Závěrečná píseň, často jako prosba o požehnání, mír.

Postludium

louceni

Bohoslužby končí (nejčastěji) varhanní dohrou. Shromáždění sedí. Následně shromáždění povstane k tiché modlitbě. Kazatel odejde ke dveřím kostela.

Sbírka

Sbírka se koná až po bohoslužbách, do košíčku u dveří. Dává se buď přímo na dobročinný účel, nebo na potřeby sboru. Je odpovědí poslušné a vděčné víry na slyšení Božího slova.

Loučení

Při odchodu z kostela se u dveří s přítomnými louči kazatel a člen staršovstva. Pro zájemce následuje posezení u kávy a čaje nebo občas i beseda s obědem (Třanovského sál).