Nové staršovstvo 2017-2023

Výroční sborové shromáždění, které se konalo 12.3.2017 zvolilo nové staršovstvo na období 2017-2023.

Laici: Dita BartolšicováJaroslava DrozdováJana GrollováJana HaškováJarmila CholevováLibor Janča, Elvíra KrupováDaniel Mach (místokurátor), Marek SkotnicaHana VlčinskáMichael Waloschek (kurátor). Faráři: Ewa Jelinek (první farářka), Pavel Šindler (druhý farář).

Náhradníci: 1. Zdeněk Krůta, 2.  Barbara Řimánková, 3. Šárka Rajdusová, 4. Miroslava Kuzníková.

Nové staršovstvo na své ustavující schůzi 19.4.2017 zvolilo kurátorem sboru bratra Michaela Waloschka a místokurátorem bratra Daniela Macha.
Pověření nově zvoleného staršovstva proběhne v neděli 11.6.2017.

Sborový kantor Samuel Mach

Ov2ejHPot9d0AMd631II63jP3LuJtsnWH_9Ob7449SF3f9lReOh7zvxzAsO1RXrXyoEJ0goO5VbMzqBTiFY1vg-IwREarg2izwq79yITxp9yWCGUUp1y7KPQfCid0IKrSGcoO8bKrQxiVkum7UYzgRaF22N0tz0iB1rw4ZbaL37bXrHv9H2jEocpFM99U0GsgDJcbawbf0K-ZgRmwQCamX9Kvng5gyXzFeG8xOM4HOoiqYQuOmfZeq9m-YYAmIJ38WUgCsHjo4wbdL2zH4GW35eg40azY0IPM3d1mTyD1kXWCQJR8kr9A9nQ0_vuqQ13PkKF2ikYTOiEGZRNpMJ37GfEAoTM-tasMcGIJYPNjUBipiAkN2OGdpP3hkvlaThYM6G2pYVYlXfUVYTV5u7bHmzPdwWhaTrAufScLuQn5LRWRGZldROwvOgBFk9up-pcbjaCEU9nqAFK9t8ART_KwR3HpMqlAuasmWCABPahD3ofq3ALriS53qQDZRFmGV5kEGKiP2b4WGGmfXuf-nZZmWMykYVCiXGQrHfLtQj612c2TsVNTyHdCf0daUS7pkl86L055tYquuBatf0jhvzSRtFX98OUKd5LZMUyBCrqW9pBrt1dT2dOGQ=w781-h648-no (780×647)Způsobů, jakým víra nalézá své vyjádření je mnoho. Ale jeden z hlavních je v hudbě a zpěvu. Naše církev dbá o to, aby tomuto vyjádření víry byla věnována náležitá pozornost. Proto máme i Pravidla pro povolávání kantorů Českobratrské církve evangelické.

Na jejich základě staršovstvo našeho sboru 9. dubna 2017 povolalo do služby sborového kantora. Je jím Samuel Mach, jenž získal Osvědčení o způsobilosti ke službě kantora po absolvování Semináře církevní hudby evangelické akademie.

Samuel Mach

Jeho služba je radostná i náročná zároveň. K úkolům kantora patři zejména tyto úkoly:

  • organizačně zajišťovat hudební stránku bohoslužeb, zejména zajistit doprovod bohoslužebného zpěvu ve spolupráci s dalšími varhaníky, instrumentalisty a zpěváky
  • vést pěvecký sbor
  • podílet se ve spolupráci s kazatelem na přípravě hudební stránky bohoslužeb
  • připravovat pro různé formy bohoslužeb hudební skladby liturgického charakteru
  • dbát o kvalitu různých forem církevní hudby a zpěvu ve sboru
  • vyhledávat členy sboru s hudebním nadáním, zapojovat je do hudebního dění ve sboru
  • zajišťovat dobrý stav sborových hudebních nástrojů.

Staršovstvo se za sbor zavázalo bratra kantora v jeho práci podporovat.

Odkazy:

Verše pro rok 2017

Verše pro rok 2017:

Sbor Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Ef 4,32
Staršovstvo Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši. Ž 86,4
Biblická hodina Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Ž 55,23
Nedělní škola Stále se radujte. 1Te 5,16
Dorost Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. 1Tm 6,12
Mladší mládež Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Fp 4,6
Starší mládež Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ž 121,5
Nocturno Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ž 121,5
Střední generace Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Mt 7,7
Kavárnička Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Mt 7,7
Ostravské zvonky Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Mt 7,7
Pěvecký sbor Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Ř 12,10
Partnerství Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Ř 13,10
Diakonie Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1K 16,13