Konfirmační soutěž

8. září proběhla konfirmační soutěž (pro tradiční evangelíky: konfirmační zkouška). Byly tři týmy: konfirmandky, rodiče a staršovstvo (minus rodiče). Hrálo se Riskuj! a vy si to můžete vyzkoušet také (viz níže).
Jury v podobě farářky Ewy Jelinek a praktikanta Jana Lukáše fandilo konfirmandkám, ale jak starší tak rodiče byli v přesile, takže nebylo jednoduché vyhrát. Skončily ale na krásném třetím místě! Starší a rodiče získali stejný počet bodů a tak skončili až druzí a třetí od konce. Sláva vítězům a čest poráženým!
Konfirmační slavnost se bude konat 3. října v 8:30 v Evangelickém Kristově kostele v Ostravě.

Otázky na Jana Lukáše

Rozhovor s praktikantem

Milý Jane Lukáši, kdo jste? Odkud přicházíte? Máte rodinu? Prozraďte nám něco o sobě.

Kdo jsem? To je otázka, kterou si častěji kladu, a myslím si, že není v průběhu života zodpověditelná. Snad až v jeho závěru, či lépe po smrti, kdy je z něj možné vykročit a vidět jej z odstupu. Pro mé sebe-pochopení je ovšem důležité, že jsem se narodil před více než čtvrtstoletím ve Zlíně učitelce angličtiny a inspicientovi městského divadla. První stupeň ZŠ jsem absolvoval na Všemině, kam jsme se s rodiči přestěhovali, a osmileté gymnázium jsem navštěvoval opět ve Zlíně. Na vysokoškolská studia jsem se přesunul do Prahy. Tam jsem se coby student evangelické teologie setkal s kolegyní Irenou, svou budoucí manželkou. Dnes spolu žijeme v Táboře a máme rok a půl starou dceru Alžbětu. Kromě teologie se zajímám o umění, zvláště hudbu, literaturu a divadlo, méně pak o výtvarné umění. Z hudby mám zájem především o tu starou, nejvíce barokní, ve Zlíně jsem členem smíšeného sboru, který se zabývá její interpretací, ale také jsem před odchodem do Prahy několik let hrál na kontrabas v cimbálové muzice. Těším se také, že si časem přečtu více z antických autorů, ale též na to, že se díky dceři vrátím k literatuře pro děti, zejména k Hobitovi. Učitelky a učitelé z ETF ve mně také vzbudili lásku ke starým jazykům, i k archeologii.    

Pokračování textu Otázky na Jana Lukáše

Fara a kostel ve filmech

Níže najdete seznam filmů a seriálů, ve kterých naše sborové prostory „hraji“. Seznam určitě není úplný. Filmy/seriály jsou dostupné na internetu (viz odkazy).

Poděkování Pavlu Šindlerovi

Před pěti lety jsme ve sboru přivítali faráře Pavla Šindlera a dnes je mou smutnou výsadou se s ním rozloučit. Jak asi víte, na sborovém shromáždění sice napodruhé byl zvolen, ale pro nejasnosti, které tuto volbu provázely, jsme byli seniorátním výborem vyzváni, aby se volba opakovala. Mezitím se ale Pavel rozhodl rezignovat a na konci srpna skončit svou práci v církvi. Mnohým z nás je to líto a Pavlova služba nám bude chybět. Někteří nechtějí, abychom měli dva faráře, někteří možná čekali faráře ideálního – ale takoví neexistují – jsou jen lidé, kteří více nebo méně odpovídají nějakým našim ideálům. Vždyť i v dějinách Božího lidu je spousta neideálních mužů, kteří přesto věrně sloužili Hospodinu a zanechali významnou stopu. Pavel přicházel s kůží na trh a poctivě kladl otázky na naši i svou víru, kázal, vedl biblické hodiny, kavárničku, střední generaci, přípravy ke svatbám a křtům, angažoval se v Logosu, chodil za členy sboru, chodil do Diakonie a na Kamenec, brousil podlahy, otloukal omítky, staral se o zahradu… a je pro mě i příkladem skromnosti, takže tuším, že vůbec nestojí o to, abych pokračoval.

Pavle, chtěl bych ti za sebe a mnohé další poděkovat za těch pět let, které jsi tomuhle sboru dal…

poděkování kurátora, které zaznělo 29.8. při bohoslužbách

Schůze staršovstva 28.7.2021

 • Na začátku se starší seznámili se sestrou Brtníkovou, která byla v červenci pokřtěna Pavlem Šindlerem.
 • Na schůzi byli přítomni také zástupci Seniorátního výboru: Noemi Batlová, Pavel Prejda a Jan Lukáš.
 • Hlavním bodem programu byla situace ve sboru, k níž se jednotliví presbyteři vyjadřovali. Obecně lze říct, že vedení sboru nebylo připraveno na nezvolení Pavla Šindlera, není jednotné v hodnocení situace a nebylo s to se domluvit, kdo bude dělat jeho práci. Navíc z některých služeb odstoupila Jana Grollová z důvodu stěhování, Hanka Vlčinská je dlouhodobě na ošetřovném a Jana Krejčí na nemocenské.
 • Padaly i návrhy na rezignaci celého staršovstva. V čem se starší shodli, je uspořádat na podzim sborové shromáždění, které by vyřešilo otázku počtu farářských úvazků. O termínu se rozhodne v září. Také správa majetku bude zřejmě téma, kterým se sbor bude muset více zabývat.

Výroční sborové shromáždění 20.6.2021 (a jeho následky)

 • Shromáždění předsedala Simona Kopecká ze Senioráního výboru Moravskoslezského seniorátu. Přítomno bylo 44 členů s hlasovacím právem. Byla prezentována Zpráva staršovstva o životě a stavu ostravského sboru za rok 2020 a dílčí zprávy za jednotlivé služby: biblickou, nedělku, dorost, zvonky, starší mládež, nokturno, střední generaci, kavárničku, partnerství, sborového kantora, pěvecký sbor, Diakonii, Logos, křesťanskou službu a Otevřené chrámy.
 • Hanka Vlčinská představila zprávu o hospodaření sboru a rozpočet a Jarmila Cholevová přednesla zprávu o revizi hospodaření, která neshledala žádné nedostatky.
 • Následovala diskuse členů sboru, kteří přicházeli s různými podněty, poděkováním a reakcemi na zprávy. Padl také dotaz na budoucí vývoj odvodů do personálního fondu.
 • Shromáždění schválilo zprávu o hospodaření a rozpočet a vzalo na vědomí zprávu o životě a výsledek revize. Revizory byli opět zvoleni Jarmila Grollová, Libor Janča a Jarmila Cholevová.
 • Volbě Pavla Šindlera a Ewy Jelinek za faráře farního sboru ČCE v Ostravě předcházela diskuse nad pozměňovacím, písemně doručeným návrhem Aleše Wrany, aby se faráři, který dostane menší počet hlasů zkrátil mandát na 1 rok. Po diskusi se shromáždění usneslo přejít k dennímu pořádku a o tomto návrhu nehlasovat.
 • Volba samotná byla tajná a použity byly předem připravené hlasovací lístky se dvěma jmény.
 • Během sčítání pokračovala diskuse, mj. o rozpočtu.
 • Po sečtení hlasů se ukázalo, že Ewa Jelinek dostala 36 hlasů pro, 5 se zdrželo, byli 3 proti; Pavel Šindler dostal 22 hlasů, 8 se zdrželo, 14 bylo proti. Předsedkyně shromáždění vyhlásila přestávku na zjištění, jak pokračovat. Po telefonické poradě s bratrem seniorem navrhla pokračovat dle jeho doporučení, tj. opakovat volbu bratra faráře Šindlera samostatně.
 • Proběhlo hlasování o umožnění opakování volby 2. faráře, Pavla Šindlera: Z přítomných 38 členů hlasovalo 26 pro tento návrh. V následující volbě byl Pavel Šindler zvolen 22 hlasy z 38, 13 hlasovalo proti a 3 se zdrželi.
 • Nutno poznamenat, že tato fáze volby byla provázena emocemi a stížnostmi a brzy se věcí zabýval Seniorátní výbor MSS.

Stanovisko seniorátního výboru z 26.6.2021 (zkráceno):

 1. Volbu Ewy Jelinek potvrzujeme…
 2. Volbu Pavla Šindlera prohlašujeme za neplatnou, a to především z důvodu nepřehlednosti vyvolané opakovanou volbou a nevhodným způsobem volby formou společného volebního lístku (to se samozřejmě týká i volby Ewy Jelinek, nicméně vzhledem k výraznému rozdílu hlasů pro a proti to nemohlo výsledek zpochybnit).
 3. Vyzýváme vás, po konzultaci s církevním právníkem, ke svolání mimořádného výročního shromáždění s volbou Pavla Šindlera.
 4. Mezitím jsme se dozvěděli, že Pavel Šindler podal rezignaci. Pokud bude na ní i nadále trvat, bude jeho další volba bezpředmětná.

Mimořádná schůze staršovstva 27.6.

Starší schválili návrh, aby s Pavlem Šindlerem byla uzavřena nájemní smlouva za stejných podmínek, jaké by byly ve smlouvě o nájmu kazatelského bytu. Smluvní období je do 31.8.2022.

Otevřené chrámy

otevrene_chramy_banner2_bez-data.jpg (310×110)

Evangelický Kristův kostel je již pátým rokem (v rámci projektu Otevřené chrámy) otevřeny pro turisty, a to o víkendech odpoledne.

Kostel žel nemá možnost bezbariérového přístupu.

Otevírací doba (od 29. května do konce října)

 • Sobota 14:00-18:00
 • Neděle 14:00-18:00

Vstup do kostela je zdarma. Přítomnost průvodce po celou otvírací dobu.

Minulý rok

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem, napsal Jeremiáš v kapitole 29, verši 13, a ostravský sbor si to pro rok 2020 vzal za své. Během hudebních bohoslužeb vystoupily Ostravské zvonky a Jitka Vlčinská – ty první v rámci pre- a postludia, ta druhá ze sboru (do Libně). Faráři se účastnili farářského kurzu v Praze a biblickou hodinu vedl Jaroslav Nováček. Zlomila se jedna z kláves v digitálních varhanách. Ostravská soudkyně Hana Šlahařová byla hostem starší mládeže. Z Holandská dorazila nová klávesa. Na Slovensku se konalo soustředění nejen Ostravských zvonků. V Přerově proběhl zimní výlet dorostů CB a ČCE Ostrava na téma Jan Amos Komenský hrou. Výborným koláčem se Barbara Řimánková rozloučila s práci ve staršovstvu. Na týden před karanténou byly poprvé k večeří Páně použité kalíšky na víno. Vláda zakázala konání bohoslužeb. Aktivity sboru se přenesly na internet a faráři prošli rekvalifikaci na kostelníky a youtubery. Na farní zahradě rozkvetl šafrán jarní. Uplynulo 100 let od vzniku sboru a žádné oslavy se nekonaly. 100 let ostravského sboru, je důvod slavit bezesporu, zaznělo ve videu, které z důvodu zrušení oslav připravila Marta Machová. Je to nějak naruby, padlo v úvodu zjevení na cestě na Emu. Na prvních bohoslužbách po karanténě dostali účastníci domácí úkol – sborové bingo. Chrám se otevřel Otevřeným chrámům. Na výročním sborovém shromáždění si Matyášek a Martička hráli s bublifukem. V rámci Noci kostelů byla zahájena fotografická výstava k výročí sboru. Starší mládež opékala buřty na farní zahradě. Michael Skotnica si kvůli roli vikinga na dětském táboře nechal narůst plnovous. Theo Pustka překonal svůj strach z výšek a v rámci výletu dorostu vyjel výtahem na věž Nové radnice. Na tramvajové zastávce Karpatská začal výlet s průvodcem Jaroslavem Nováčkem. Židovský svátek Roš hašana oslavila starší mládež náležitě, u Ostravice. Po čtyřech letech začal další cyklus konfirmačních setkání. Týdenní partnerská konference v Dessau se proměnila v hodinu a půl dlouhou videokonferenci. Vláda zakázala zpívat a Ewa Jelinek odeslala 20 dodatků Evangelického zpěvníku chomutovskému sboru. Druhou vlnu koronaviru sbor strávil na přímých přenosech bohoslužeb a online setkáních. Sestra kostelnice se vrátila z nemocenské. Listopadání bylo přezíravě zrušeno už na jaře. Pavla Machová za křesťanskou službu rozeslala seniorům povzbudivé dopisy, které se setkaly s velkým ohlasem. Stoupla průměrná účast na biblické hodině z 5 (v kanceláři) na téměř 9 (online během karantény). Pohřby Anny Blechové a Antonína Plachého byly naživo přenášeny na internetu. V rámci utužování sousedských vztahu v Šenově kázal Michael Waloschek a v Ostravě Štěpán Marosz. Na první adventní neděli se bohoslužby konaly v sále a v kostele mrznul křeček, nový fanda sboru. Vánoční dílna proběhla po domácnostech. Bety Kubáňová začala vést dorostovou kroniku. V rámci jarmarku se vybralo 8.500 Kč a výtěžek byl použit na vytvoření balíčků pro seniory a potřebné. Máte pozitivní test, uslyšela od Gabriely Andělové Marie Nazaretská a lekla se, že bude muset jít do karantény. Bůh svou jasností jde proti tmám, zpívali účastníci štědrovečerních bohoslužeb potmě, jen s pohledem na rozsvícený stromek a kříž. Po bohoslužbách na Boží hod vánoční, které se konaly v kostele, putovalo donesené cukroví a jiné občerstvení do azylových domů Charity Ostrava. Sledovanost sborového Youtube kanálu se zvýšila z 6 na jaře na 76 na konci roku. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál v roce 2021?, ptal se za Žalmistou ostravský sbor.

ewajelinek@gmail.com
(S laskavým svolením Ivana Lampera, autora rubriky “Minulý týden” v časopise Respekt)

Verše pro rok 2021

Společný verš Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Žalm 27,1
Staršovstvo My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.  Ř 15, 1
Biblická hodina Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech cestách, on sám napřímí tvé stezky. Př 3, 5-6
Nedělní škola Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Kaz 12,13
Dorost Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši. Ž 86,4
Konfirmační setkávání Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne  a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Jak 5,15
Starší mládež Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí  a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. 2Tim 1,9
Nokturno Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Já jsem živ a také vy budete živi. J 14,18-19
Střední generace Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. 1Tm 6,12
Kavárnička U mne je rada i pohotová pomoc, jsem rozumnost, u mne je bohatýrská síla. Př 8, 14
Ostravské zvonky Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Ef 4,26
Pěvecký sbor Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Ef 4,32
Partnerství Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Ž 145, 18
Diakonie Hospodine, slituj se nad námi, v tebe skládáme naději! Buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení. Iz 33,2