Výroční sborové shromáždění 31.3.2019

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 31.3.2019, a začne bohoslužbami, (9:30, Třanovského sál).

Na programu je stručná prezentace Zprávy o životě s stavu sboru za rok 2018, schválení Výkazu hospodaření za rok 2018, rozpočtu na rok 2019 a volba revizorů sborového hospodaření (na roční období).

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.

Usnesení z schůze staršovstva ze dne 13.2.2019

 • Bratr farář a presbyteři se informovali o vykonaných pastoračních návštěvách.
 • Starší se zabývali dopisem Aleše Wrany.
 • Výroční sborové shromáždění bude 31. března.
 • Byl projednán rozpočet na letošní rok a starší si rozdělili další práci na přípravě výročního sborového shromáždění.
 • Starší se domluvili, že se v menší skupině sejdou s Pavlou Machovou, aby podpořili její nápady na rozšíření křesťanské služby zejména na nejstarší generaci (setkání se uskutečnilo 24. února).
 • Bylo schváleno, aby Hanka Vlčinská měla přístup do sborové kartotéky s
  právem zápisu.
 • Starší schválili záměr vypracovat projekt na přestavbu presbyterny na multifunkční místnost.
 • Také zvuková technika se dočká obnovy (bezdrátový mikrofon) a přivede se
  zvuk ze sálu do presbyterny.
 • Jana Grollová předložila návrh mobilní nástěnky do kostela, který předložíme Slezské církvi.
 • Na faře bylo zřízeno nové odběrné místo pro elektrické vytápění

Zpravodaj 3/2019

Zpravodaj 3/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z 13.2.2019
Modlitební okénko
Staršovstvo sboru děkuje
Významné narozeniny
Pár postřehů
Na okraj besedy s Logosem
Zimní víkendovka dorostů
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotografie ze Zimní víkendovky

Zimní víkendovka dorostů 2019 | foto

Ve dnech 15. 2. až 17. 2. se uskutečnila zimní víkendovka Církve bratrské v Ostravě a Českobratrské církve evangelické z Ostravy s tématem Sherlock Holmes. V pátek se všechny malé protestančata a pár vedoucích seběhlo na nádraží v Ostravě. Zde mohly začít naše další společné zážitky, na které jistě budeme ještě dlouho vzpomínat.
Cesta vlakem nám rychle ubíhala a stejně rychle i nabíhalo zpoždění, které zapříčinilo, že jsme nestihli navazující autobus a v hrnci se rozvařili párky. Neměli jsme na vybranou, museli jsme jít pěšky. Všude okolo nás šokoval sníh, který se tady nacházel oproti Ostravě v hojném množství. Zhruba po polovině cesty nám naštěstí přijeli na pomoc vedoucí Jirka a Marta. My tak byli zachráněni a dostali se do chaty včas. Zde už na nás čekala vedoucí Ewa s nachystanou večeří, kterou všichni i přes rozvařené párky po náročné cestě s chutí snědli. Večer nás ještě čekalo pár seznamovacích her, slovo od vedoucí Elišky a pak už hurá na kutě!

Celý příspěvek

Verše pro rok 2019

Verše pro rok 2019:

Společný verš Hospodine, ukaž mi svou cestu… Ž 86,11
Sbor Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mt 5,6
Staršovstvo Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1Pt 5,7
Biblická hodina Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Ž 11,7
Nedělní škola Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Př 23,17
Dorost Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Ž 145,18
Starší mládež Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Mt 6,33
Nocturno Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Ž 121,7
Střední generace A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Ef 6,10
Kavárnička Důvěřujte Hospodinu. Ž 4,6
Ostravské zvonky V modlitbách neustávejte. 1Te 5,17
Pěvecký sbor Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. L 6,37
Partnerství Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Mt 11,28
Diakonie Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9