Výstava obrazů v kostele

Výstava v evangelickém kostele v Ostravě je ukázkou z tvorby studentek atelieru Malba 1, Fakulty umění Ostravské univerzity jmenovitě Terezie Vaňkové, Moniky Urbanové, Adély Kopečné a Moniky Chovancové.

Kromě obrazů kostelních interiérů od Terezie Vaňkové, vystavené obrazy na první pohled duchovní tématiku nepřipomenou. Při podrobnějším zkoumání a expozici můžeme však v obrazech najít duchovní přesah.

Prázdné kostelní lavice Terezy Vaňkové mluví o tradici, ale i o jejím úpadku a prázdných kostelech. Její obraz Oltář zpodobuje výřez interiéru kostela ovšem v obrácené negativní gradaci. Namísto temného prostředí, ze kterého vyvstává socha anděla, a který byl její původní inspirací, je na jejím obraze jakýsi vysvětlený rentgenový prostor s temnou okřídlenou postavou. Ona chromatická negativita není jen samoúčelný nápad, ale možné transcendentní i kritické sdělení. Celý příspěvek

Neděle s f. Danem Hellerem | 19.5.2019

Neděli 19. května jsme prožili spolu s Danielem Hellerem, farářem FS ČCE ve Valašském Meziříčí.

Host nám sloužil nejdřív vedenim bohoslužeb a slovem Božím v kostele.

Dan Heller je také členem Poradního odboru liturgického. A hlavně díky jeho liturgickým znalostem jsme ho hostili. Ve sboru jsme totiž otevřeli diskuzi o tom, jak často chceme slavit večeři Páně. Dosavadní praxe je taková, že večeři Páně máme každou druhou neděli v měsíci a navíc každou adventní (s výjimkou vánoční hry) a postní neděli.

V sále Třanovského jsme poslouchali velmi zajímavou přednášku o „Večeři Páně“ a zjišťovaly se naše názory na konkrétní důrazy večeře Páně (viz papír na dveřích do kuchyně).


V rozhovorech o večeři Páně budeme ve sboru pokračovat.

Noc kostelů | 24.5.2019

V rámci akci Noc kostelů 2019 srdečně zveme do Evangelického Kristova kostela, který bude široké veřejnosti otevřený v pátek 24. května od 18 do 24 hod.

Program Noci kostelů

17:50 18:00 Hlas zvonů
18:00 19:00 Chorus Ostrava
smíšený pěvecký sbor – koncert
19:00 20:00 Pradávna poselství
manželé Plecháčkovi – vystoupení s představením nástrojů – živé hudební nástroje, flétny, melodické kovové nástroje, bubny, alikvotní zpěv
20:00 21:00 Pěvecký a varhanní recitál
varhany – Dita Bartolšicová, soprán – Jana Grollová
22:00 22:40 Stavitel chrámu
Němý film z roku 1919 – adaptace pražské pověsti o architektu Petru Parléři, kterému Karel IV. zadal úkol dostavět v Praze gotický chrám. Film inspirovaný staropražskou pověstí natočil Karel DEGL ve spolupráci s historikem umění Antonínem Novotným.

Celovečerní program:

Výstava prací žáků prof. Daniela Balabána
V interiéru instalovaná výstava výtvarného umění

více informaci: nockostelu.cz

Usnesení staršovstva ze dne 10.4.2019

  • Br. farář a presbyteři informovali o vykonaných pastoračních návštěvách
  • Starší diskutovali také otázku častější Večeře Páně a domluvili se na dalším postupu: Na podzim bude svoláno mimořádné sborové shromáždění, kde bude možnost společného rozhovoru o častějším vysluhování. Dále pozveme hosty, kteří se touto liturgickou otázkou zabývají: br. faráře Daniela Hellera anebo sestru farářku Radku Včelnou. Jana Grollová připraví historický přehled o svaté Večeře Páně. Bude také dobré hovořit o vysluhování na menších skupinkách (dorost, Nokturno, biblická hodina…). Starší si dali za úkol načíst literaturu (např. Pavel Filipi: „Hostina chudých“; Amedeo Molnár: „Slovem obnovená“).
  • Z důvodu dlouhodobé nemoci Jany Krejčí budeme hledat pracovní sílu na brigádu.
  • Starší odsouhlasili návrh SCEAV na zřízení společného poutače na vratech kostela, který by měl informovat o časech bohoslužeb v kostele. 
  • SCEAV také připravila a domluvila výrobu podsedáků na kostelní lavice a presbyteři návrh v hodnotě 51 tisíc korun schválili. 
  • Starší revokovali zrušení fondu křesťanské služby. Tento fond v účetnictví zůstal a s novým impulzem pro křesťanskou službu se bude hodit. 
  • Starší se také znovu zabývali výrobou nového kalicha, protože s původním dodavatelem se nedařilo dohodnout.
  • Starší se dohodli, že budou usilovat o zřízení příjezdu do prostoru dvora.

„Kazatel Kalašnikov“ v České televizi

Sam Childers, zvaný jako Kazatel Kalašnikov, navštívil Ostravu. V pondělí 29.4.2019 se podělil o svůj působivý životní příběh v našem kostele. Setkání natáčela Česká televize.
Američan zachránil během jeho působení ve válkou zmítaném Sudánu nad 1 500 dětí unesených rebelskými armádami. V současnosti je přední osobností humanitární pomoci dětem v Africe. Do Ostravy zamířil v rámci jeho turné po Evropě.

Odkaz na reportáž

Zpravodaj 5/2019

Zpravodaj 5/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z  10.4.2019
Poděkování staršovstva
Otevřené chrámy
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Fotografie z křtu
Jan od Kříže: Já o studnici vím
Kdo byla Charlotte Garrigue Masaryková
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Sborový výlet – pozvánka

Kostel je otevřený pro turisty

otevrene_chramy_banner2_bez-data.jpg (310×110)

Evangelický Kristův kostel je již třetím rokem (v rámci projektu Otevřené chrámy) otevřeny pro turisty, a to o víkendech odpoledne.

Kostel žel nemá možnost bezbariérového přístupu.

Otevírací doba (od začátku května do konce října)

  • Sobota 14:00-18:00
  • Neděle 14:00-18:00

Otvírací doba v rámci projektu Otevřené chrámy. Vstup do kostela je zdarma. Přítomnost průvodce po celou otvírací dobu.

Verše pro rok 2019

Verše pro rok 2019:

Společný verš  V naději nám dané, jsme bezpečně a pevně zakotveni. Žd 6,18-19
Sbor Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mt 5,6
Staršovstvo Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1Pt 5,7
Biblická hodina Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Ž 11,7
Nedělní škola Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Př 23,17
Dorost Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Ž 145,18
Starší mládež Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Mt 6,33
Nocturno Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Ž 121,7
Střední generace A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Ef 6,10
Kavárnička Důvěřujte Hospodinu. Ž 4,6
Ostravské zvonky V modlitbách neustávejte. 1Te 5,17
Pěvecký sbor Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. L 6,37
Partnerství Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Mt 11,28
Diakonie Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9