Zpravodaj 1/2020

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Modlitební okénko
Poděkování staršovstva
Významné narozeniny
Nad problémem autority
Partnerská konference v Dessau – pozvánka
Alianční týden modliteb
Zimní výlet – pozvánka
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Vánoční hra – fotky

Usnesení staršovstva ze dne 11.12.2019

  • Po obvyklých úvodních bodech se starší zabývali způsobem informování o pastoračních návštěvách — pastorace je na jedné straně něco výsostně důvěrného a obtížně měřitelného (pouhá evidence počtu vykonaných návštěv může mezi faráři vyvolávat pocit konkurence), na straně druhé se jedná o formu křesťanské služby (návštěvy členů, kteří nemohou docházet) a tato by měla být koordinována. Tato otázka zůstává nadále otevřená.
  • Starší se také zabývali doporučením nových liturgických formulářů, aby vyznání vin, slovo milosti a pozdrav pokoje byly součástí každých bohoslužeb stejně jako vyznání víry. Domluvili se, že nechají na úvaze kazatele, zda a jak je zařadí do pořadu bohoslužeb i bez Večeře Páně.
  • Pokračují přípravy na oslavy stoletého výročí založení sboru.
  • Mluvilo se také o varhanním koncertu olomoucké Konzervatoře evangelické akademie a přípravách na půlnoční bohoslužby.
  • Tradiční vánoční sbírku ovoce a cukroví pro Armádu spásy rozšíří sbírka pro Novou šanci, která se zaměřuje na resocializaci vězňů.
  • Od br. Janči se starší dozvěděli, že Diakonie úspěšně přestěhovala „Domovinku“ do nových prostor. Město má zájem o obnovení činnosti „Náruče“ s příslibem dotaze 330.000,- Kč. Ale v prostorách střediska Náruč je třeba zrekonstruovat kuchyňku a sociální zařízení, proto Diakonie požádala o jakýkoliv finanční dar. Starší odsouhlasili mimořádný dar pro tyto účely ve výši 25.000,- Kč, který bude Diakonii zaslán v lednu.
  • Do rozpočtu na rok 2020, který sestavuje rozpočtová skupinka, byly navrženy tyto výdaje: vymalování sálu Třanovského, chodby ve sborovém domě a druhé místnosti v kanceláři; elektroinstalace ve sklepích na faře + výmalba; úprava zahrady; oprava podlah ve farářských bytech a sanace podlah v presbyterně a případně oprava podlahy v klubovně pod farou.
  • Starší se také domluvili, že kontaktují několik kandidátů, kteří by se mohli ve sboru starat o stavebně-inženýrskou činnost a přípravu projektů.
  • Kalich byl neobvyklým kurýrem odvezen do Prahy, aby se stal předlohou k výrobě kalicha nového.

Verše pro rok 2020

Společný verš Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jr 29,13
Staršovstvo Hospodin pro svého věrného koná divy. Ž 4,4
Biblická hodina Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9
Nedělní škola Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. Ž 9,10
Dorost Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Mt 5,7
Starší mládež Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. Př 3,7
Nokturno Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Ž 55,23
Střední generace Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Jk 1,5
Kavárnička Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu. 2Tm 1,8
Ostravské zvonky Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Ž 121,7
Pěvecký sbor Poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne. Iz 49,23
Partnerství Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Př 23,26
Diakonie Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu. 2Tm 1,8

 

Častější vysluhování Večeře Páně

Mimořádné sborové shromáždění konané 20.10.2019 schválilo valnou většinou návrh staršovstva, aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně 2x a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci.

To znamená, že večeře Páně se bude konat každou neděli adventní (s výjimkou vánoční hry), každou postní a každou velikonoční neděli (od Velikonoc až do Svatodušní neděli). Pak o svátcích, a mezi tím každou první (tedy během rodinných bohoslužeb) a třetí neděli v měsíci.