Zpravodaj 12/2019

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Modlitební okénko
Poděkování staršovstva
Vánoční prozpěvování – pozvánka
Nad problémem autority – k zamýšlení
Významné narozeniny
Partnerská konference v Dessau 2020 – pozvánka
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Ostravské listopadání – fotky

Usnesení staršovstva ze dne 11.11.2019

 • Schůze jako obvykle začala biblickým úvodem a pokračovala schvalováním minulého zápisu, přehledem korespondence a výčtem pastoračních návštěv. Také poděkování staršovstva a modlitební okénko pro nové číslo Zpravodaje se zpravidla řeší na začátku.
 • Následovaly organizační záležitosti. Mezi plánované akce patří půlnoční bohoslužby, k jejichž organizaci nás pozvala SCEAV. Staršovstvo tento záměr podpořilo a nyní je potřeba vyjasnit obsah.
 • Probíhají přípravy na oslavy století sboru. Slavnostní Bohoslužby se budou konat 26. 4. 2020. Přípravný tým pracuje na programu a pozvánkách hostů.
 • V Dessau proběhne 17. mezinárodní partnerská konference a setkání mládeže (od 25.7. do 2.8.2020). Jsme srdečně zváni k účasti na setkání, jehož tématem bude „Dávat a Brát – život v rovnováze“. Cena je 220 EUR (mládež 110 €). Termín přihlášek je do konce ledna 2020.
 • Starší se také ohlíželi za Listopadáním. I když jeho přípravy provázely pochybnosti, bylo hodnoceno kladně, a tak se hlavní organizační úlohy pro příští ročník zhostí sestra farářka.
 • O úklid kostela se stará čínská sestra pod patronací Slezské církve.
 • Starší schválili návrh zkrácení služeb v kanceláři na dva dny v týdnu a to na středu a čtvrtek od 9 – 12 hod. Ve středu bude sloužit sestra pokladní a ve čtvrtek se budou střídat faráři. Také bylo rozhodnuto o zrušení pevné linky na faru, která nebyla využívána.
 • Bratr Janča informoval o chystaném slavnostním otevření střediska Diakonie, jehož se zúčastní faráři i několik presbyterů.
 • V druhé půlce prosince se sejde skupinka k sestavení rozpočtu. Do příští schůze by starší měli podat návrhy, o kterých bude následně rozhodnuto, zda budou zahrnuty do rozpočtu. Zatím vzešel návrh na vymalování sálu Třanovského, chodby ve sborovém domě a druhé místnosti v kanceláři.
 • Starší se také zabývali stavebními záležitostmi — garáží, která má sice nová vrata, ale zatéká do ní, sklepem na Husově náměstí 6, který zbývá vyklidit, a odsouhlasili rekonstrukci koupelny v bytě bratra faráře. Také podlahy ve farářských bytech a presbyterně budou potřebovat opravu.
 • Podařilo se najít zhotovitele repliky kalicha, který by již brzy měl začít s jeho výrobou.
 • Do Třanovského sálu se vrátily reproduktory k varhanám (nyní bílé) a tamtéž bude pořízen nový bezdrátový mikrofon. Celkem za ozvučení sálu a presbyterny vydáme plánovaných 20 000 Kč.
 • I tato schůze byla zakončena zpěvem písně.

Úřední změny

CCE_Logo_FarnisborvOstrave_H_Color-300x102.png (300×102)

Na včerejší schůzi staršovstva bylo odhlasováno odstranění pevné linky a změna úředních hodin.

Úřední hodiny budou nyní vypadat takto:

 • středy 9:00-12:00 – přítomná bude hospodářka Hana Vlčinská
 • čtvrtky 9:00-12:00 – přítomný bude jeden z farářů

Faráře sboru můžete ovšem kontaktovat kdykoliv: 

Sborový e-mail: ostrava@evangnet.cz.

Častější vysluhování Večeře Páně

Mimořádné sborové shromáždění konané 20.10.2019 schválilo valnou většinou návrh staršovstva, aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně 2x a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci.

To znamená, že večeře Páně se bude konat každou neděli adventní (s výjimkou vánoční hry), každou postní a každou velikonoční neděli (od Velikonoc až do Svatodušní neděli). Pak o svátcích, a mezi tím každou první (tedy během rodinných bohoslužeb) a třetí neděli v měsíci.

Verše pro rok 2019

Verše pro rok 2019:

Společný verš  V naději nám dané, jsme bezpečně a pevně zakotveni. Žd 6,18-19
Sbor Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mt 5,6
Staršovstvo Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1Pt 5,7
Biblická hodina Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Ž 11,7
Nedělní škola Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Př 23,17
Dorost Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Ž 145,18
Starší mládež Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Mt 6,33
Nocturno Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Ž 121,7
Střední generace A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Ef 6,10
Kavárnička Důvěřujte Hospodinu. Ž 4,6
Ostravské zvonky V modlitbách neustávejte. 1Te 5,17
Pěvecký sbor Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. L 6,37
Partnerství Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Mt 11,28
Diakonie Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9