Výroční sborové shromáždění 29.3.2020

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 29.3.2020, a začne bohoslužbami, (9:30, Třanovského sál).

Na programu je stručná prezentace Zprávy o životě s stavu sboru za rok 2019, schválení Výkazu hospodaření za rok 2019, rozpočtu na rok 2020 a volba revizorů sborového hospodaření (na roční období).

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.

Usnesení staršovstva ze dne 15.1.2020

  • Na úvod starší vyslechli zamyšlení nad Žalmem 4,4 načež schválili zápis z minula a seznámili se s korespondencí.
  • Jako obvykle se informovali pastoračních návštěvách. Probíhají také dvě přípravy na křest a jedna na svatbu.
  • Staršovstvo chce dále pokračovat v rozhovoru o večeři Páně, takže znovu bude zvát hosty. V další liturgické věci se starší shodli, že již preludium je součást bohoslužby.
  • Započaly přípravy na Výroční sborové shromáždění, které proběhne v neděli 29. března.
  • V květnu by měla proběhnout okrsková presbyterní konference.
  • Starší se zabývali také vzájemnou spoluprací se Slezskou církví a potřebou vzájemné informovanosti.
  • Starší se také zabývali obrysy připravovaného rozpočtu – nejdůležitějšími investicemi i možnostmi navýšení výnosů.
  • Proběhly úvodní rozhovory s potenciálními spolupracovníky v oblasti přípravy stavebních projektů. Je zapotřebí odborně posoudit stav střechy kostela, která potřebuje vyspravit. Také budeme hledat vhodné řešení vlhké zdi v klubovně.

Verše pro rok 2020

Společný verš Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jr 29,13
Staršovstvo Hospodin pro svého věrného koná divy. Ž 4,4
Biblická hodina Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9
Nedělní škola Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. Ž 9,10
Dorost Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Mt 5,7
Starší mládež Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. Př 3,7
Nokturno Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Ž 55,23
Střední generace Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Jk 1,5
Kavárnička Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu. 2Tm 1,8
Ostravské zvonky Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Ž 121,7
Pěvecký sbor Poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne. Iz 49,23
Partnerství Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Př 23,26
Diakonie Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu. 2Tm 1,8

 

Častější vysluhování Večeře Páně

Mimořádné sborové shromáždění konané 20.10.2019 schválilo valnou většinou návrh staršovstva, aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně 2x a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci.

To znamená, že večeře Páně se bude konat každou neděli adventní (s výjimkou vánoční hry), každou postní a každou velikonoční neděli (od Velikonoc až do Svatodušní neděli). Pak o svátcích, a mezi tím každou první (tedy během rodinných bohoslužeb) a třetí neděli v měsíci.