Výroční sborové shromáždění 20.6.2021 (a jeho následky)

 • Shromáždění předsedala Simona Kopecká ze Senioráního výboru Moravskoslezského seniorátu. Přítomno bylo 44 členů s hlasovacím právem. Byla prezentována Zpráva staršovstva o životě a stavu ostravského sboru za rok 2020 a dílčí zprávy za jednotlivé služby: biblickou, nedělku, dorost, zvonky, starší mládež, nokturno, střední generaci, kavárničku, partnerství, sborového kantora, pěvecký sbor, Diakonii, Logos, křesťanskou službu a Otevřené chrámy.
 • Hanka Vlčinská představila zprávu o hospodaření sboru a rozpočet a Jarmila Cholevová přednesla zprávu o revizi hospodaření, která neshledala žádné nedostatky.
 • Následovala diskuse členů sboru, kteří přicházeli s různými podněty, poděkováním a reakcemi na zprávy. Padl také dotaz na budoucí vývoj odvodů do personálního fondu.
 • Shromáždění schválilo zprávu o hospodaření a rozpočet a vzalo na vědomí zprávu o životě a výsledek revize. Revizory byli opět zvoleni Jarmila Grollová, Libor Janča a Jarmila Cholevová.
 • Volbě Pavla Šindlera a Ewy Jelinek za faráře farního sboru ČCE v Ostravě předcházela diskuse nad pozměňovacím, písemně doručeným návrhem Aleše Wrany, aby se faráři, který dostane menší počet hlasů zkrátil mandát na 1 rok. Po diskusi se shromáždění usneslo přejít k dennímu pořádku a o tomto návrhu nehlasovat.
 • Volba samotná byla tajná a použity byly předem připravené hlasovací lístky se dvěma jmény.
 • Během sčítání pokračovala diskuse, mj. o rozpočtu.
 • Po sečtení hlasů se ukázalo, že Ewa Jelinek dostala 36 hlasů pro, 5 se zdrželo, byli 3 proti; Pavel Šindler dostal 22 hlasů, 8 se zdrželo, 14 bylo proti. Předsedkyně shromáždění vyhlásila přestávku na zjištění, jak pokračovat. Po telefonické poradě s bratrem seniorem navrhla pokračovat dle jeho doporučení, tj. opakovat volbu bratra faráře Šindlera samostatně.
 • Proběhlo hlasování o umožnění opakování volby 2. faráře, Pavla Šindlera: Z přítomných 38 členů hlasovalo 26 pro tento návrh. V následující volbě byl Pavel Šindler zvolen 22 hlasy z 38, 13 hlasovalo proti a 3 se zdrželi.
 • Nutno poznamenat, že tato fáze volby byla provázena emocemi a stížnostmi a brzy se věcí zabýval Seniorátní výbor MSS.

Stanovisko seniorátního výboru z 26.6.2021 (zkráceno):

 1. Volbu Ewy Jelinek potvrzujeme…
 2. Volbu Pavla Šindlera prohlašujeme za neplatnou, a to především z důvodu nepřehlednosti vyvolané opakovanou volbou a nevhodným způsobem volby formou společného volebního lístku (to se samozřejmě týká i volby Ewy Jelinek, nicméně vzhledem k výraznému rozdílu hlasů pro a proti to nemohlo výsledek zpochybnit).
 3. Vyzýváme vás, po konzultaci s církevním právníkem, ke svolání mimořádného výročního shromáždění s volbou Pavla Šindlera.
 4. Mezitím jsme se dozvěděli, že Pavel Šindler podal rezignaci. Pokud bude na ní i nadále trvat, bude jeho další volba bezpředmětná.

Mimořádná schůze staršovstva 27.6.

Starší schválili návrh, aby s Pavlem Šindlerem byla uzavřena nájemní smlouva za stejných podmínek, jaké by byly ve smlouvě o nájmu kazatelského bytu. Smluvní období je do 31.8.2022.