Usnesení staršovstva ze dne 13. a 24.3.2019

  • Presbyteři a bratr farář se informovali o mnohých vykonaných pastoračních návštěvách.
  • V rámci příprav na výroční sborové shromáždění starší schválili rozpočet na rok 2019. Také pročítali, doplňovali a schválili připravenou Zprávu o životě sboru a doplnili seznam členů s hlasovacím právem.
  • Starší se zabývali návrhem Michaela Waloschka rozšířit vysluhování Večeře Páně na více nedělí, ale nepodpořili ho.
  • Beseda o strategii sboru a kazatelských míst proběhla 3.3. za účasti br. faráře Štěpána Janči a Noemi Batlové, členky seniorátního výboru. Na této besedě Hanka Vlčinská představila finanční rozvahu do roku 2025, která ukazuje, že je v možnostech sboru, aby si udržel dvě kazatelská místa za předpokladu zvýšení obětavosti (o 7%) a výnosu z hospodaření (o 3%). (Tato strategie byla také přednesena na výročním sborovém shromáždění.)
  • Korejský sbor nás požádal o možnost konání bohoslužeb v Třanovského sále každou neděli od 12 hodin. Z našich organizačních důvodů nemůžeme této žádosti vyhovět.
  • Účast na sborovém shromáždění přislíbila nová ředitelka ostravské Diakonie Bára Zedníková.
  • Staršovstvo schválilo poskytnutí kostela pro evangelizační přednášku Sama Childerse.
  • Na mimořádné schůzi staršovstva byla dodatečně schválena zpráva o hospodaření sboru a jednací pořad sborového shromáždění.