Usnesení staršovstva ze dne 7.9.2011

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

 • Kaplanská služba br. f. Wrany ve věznici – Bratr f. Wrana informoval starší o průběhu výběrového řízení, definitivní rozhodnutí se dozví 15.9., nicméně s největší pravděpodobností mu uvedené místo přiděleno bude. (stalo se – AW)
 • Hledání nového kazatele – staršovstvo schválilo vzhledem k předpokládanému vyústění bodu 1 vznik a složení pracovní skupiny, která se touto věcí bude zabývat.
 • Konfirmační cvičení 2011–2013 – z oslovených se přihlásila jen V. Řimánková; bylo dohodnuto, že pro letošek se cvičení neotevře a E. Jelinek se pokusí příští rok sestavit skupinku širší.
 • Kazatelská pomoc br. Novotného – stanovisko TN (nechce kázat v období, kdy jsou ve sboru dva placení kazatelé, a je ochoten znovu pravidelně vypomáhat, změní-li se situace) staršovstvo chápe a vzalo je takto na vědomí.
 • Praxe přijímání nových členů do sboru. Bratr farář připomněl starším znění čl.2 ŘČC. Z diskuse vyplynuly následující závěry pro praktickou realizaci procesu přijetí do sboru:
  • rozhovor žadatele s kazatelem
  • představení se a rozhovor se staršovstvem, které rozhodne o přijetí
  • představení a uvítání nového člena sboru při ohláškách
  • dát v rámci bohoslužeb/ohlášek prostor i pro vlastní veřejné představení se sboru, bude-li o to dotyčný stát – není nutná podmínka.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 • Příprava na konvent konaný 22.10.2011 v Opavě
  • Poslanci konventu – staršovstvo zvolilo br. Jana Krupu a s. E. Jelinek (poslanci) a s. Haškovou a Drozdovou (náhradníci).
  • Poslanci seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty – s. Vlčinská, náhradník J. Drozdová
 • Listopadání 2011 – 13.11., schválen běžný čas bohoslužeb, tedy 8:30
 • Středisko Diakonie
  • Volba nových členů DR Střediska Diakonie – Staršovstvo zvolilo jako zástupce sboru v DR br. Grolla, Janču, Skotnicu a br. Friedricha.
  • Pro tuto chvíli nebyli zvoleni náhradníci – vytipovaní kandidaturu nepřijali.
 • Den za vymýcení chudoby (út. 18.10.) – organizuje Charita Ostrava ve spolupráci s AS, možnost zapojit se dvojím způsobem: v čase po 16:30 vyzváněním zvonů (5÷10 min.) a vyhrazením prostoru jako sběrného místa potravin pro Potravinovou banku (po celý týden). Staršovstvo se shodlo, že bude možné zajistit obé.
 • Staršovstvo vzalo na vědomí informaci o obnovení konání bohoslužeb v Hlučíně (SCEAV).

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

 • Topení v kostele
  • plynové v havarijním stavu, dle revizního technika není možné dále používat;
  • skupinka, jež má jednání v této věci na starosti, má za úkol obnovit jednání se zástupci SCEAV
  • dva infrazářiče pořízeny, ještě chybí stojany