Usnesení staršovstva ze dne 13.4.2011

PERSONÁLNÍ OBLAST

 • Ustavení nového staršovstva:
  • Zvoleni za řádné členy: Drozdová Jaroslava, Friedrich Jiří, Grollová Jana, Hašková Jana, Jelínková Eva, Krupa Jan, Krupová Elvíra, Mach Daniel, Skotnica Marek, Vlčinská Hana, Waloschek Michael
  • Staršovstvo je usnášeníschopné, je-li přítomno 7 a více jeho členů.
  • Náhradníci: 1. Kimmel Robert, 2. Cholevová Jarmila, 3. Pellarová Iva, 4. Rajdusová Šárka
 • Volba kurátora, místokurátora, předsedy staršovstva, zapisovatelů:
  • Tajnou volbou byl zvolen kurátorem sboru br. Jan F. Krupa (jednohlasně).
  • Zástupcem kurátora byla zvolena s. Jana Hašková (také jednohlasně).
  • Předsedou staršovstva byl zvolen br. farář Aleš Wrana.
  • Zvoleni tři zapisovatelé v pořadí: br. J. Friedrich, s. E. Krupová, s J. Drozdová.
  • Staršovstvo se schází na svých řádných schůzích každou 2. středu v měsíci. Schůzi svolává předseda staršovstva. Kterýkoli presbyter se může obrátit na předsedu staršovstva s žádostí o svolání mimořádné schůze.
  • Schvalování zápisu: Zapisovatel posílá zápis k připomínkování presbyterům na jejich e-mailové adresy.
  • Ze zápisu se pořizuje usnesení do Zpravodaje.
  • Byl schválen návrh pozvat k účasti na schůzích i zvolené náhradníky. Tito nemají hlasovací právo, ale mají právo poradního hlasu a diskuse. Jejich účast na schůzích staršovstva je dobrovolná.
  • Služby při bohoslužbách (vítání, čtení, spoluvysluhování VP).
  • Presbyteři jsou zavázáni mlčenlivostí o věcech důvěrných.
 • Příprava sborového volebního shromáždění k volbě Evy Jelinek kazatelkou sboru:
  • Sborové volební shromáždění bude v neděli 11. září.
  • Přípravou povolací listiny kazatelky sboru byla pověřena 5-členná skupina.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 • Modlitební okénko ve Zpravodaji – náměty do příštího čísla přijímají M. Skotnica a D. Mach.
 • Poděkování ve Zpravodaji – zpracovává J. Drozdová.
 • Slib nově zvoleného staršovstva se uskuteční v neděli 8. května za přítomnosti seniora br. L. Červenky. Bude vysluhována VP.
 • Staršovstvo vyhovělo žádosti pěveckého sboru z Drážďan, aby mohli přespat ve sborových prostorách ve dnech 19. – 21. 7.
 • Ubrousky k večeři Páně – vzhledem k rozporuplným názorům na použití dezinfekčních ubrousků tuzemské výroby bylo rozhodnuto používat o velikonocích ubrousky obyčejné nedezinfekční.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

 • Diskuse k zavedení topení v kostele – rozhodnuto zakoupit na zkoušku 2 infrazářiče a vyzkoušet je na podzim v chladných dnech.
 • Bylo už objednáno zatravnění a kultivace farní zahrady zahradnickou firmou.