Usnesení staršovstva ze dne 12. a 16.3.2014

I. PERSONÁLNÍ:

 • Veronika Karičáková se představila staršovstvu, aby mohla být při bohoslužbách 23.3. oficiálně přijata do sboru.
 • Staršovstvo bylo informováno, že při bohoslužbách 30. 3. bude pokřtěna Karolína Kovařčíková. Předkřestní přípravu i křest vedl br. farář Wrana.

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Sborový výlet 7.6. Dopravce potvrdil objednávku a připravuje se pozvánka. Staršovstvo jednomyslně schválilo termín pro přihlášení (15. 5.) a povinnou zálohu ve výši 150 Kč. Výlet bude nabídnut také SCEAV a Korejskému sboru. Na programu výletu budou Velká Lhota, Broumov-Bylnice, Sidonie a Rymice.
 • Sborová neděle s br. f. Klobásou – sestra Hašková kontaktovala br. faráře s nabídkou přijet do Ostravy na sborovou neděli 4. května. Bratr farář na nabídku rád kývnul a povede také bohoslužby.
 • Výroční sborové shromáždění 30. 3. 2014:
  • Staršovstvo jednomyslně schválilo přidání Dany Vadimové, Jana Fudora a Veroniky Karičákové do seznamu členů s hlasovacím právem.
  • Staršovstvo schválilo Zprávu staršovstva o životě sboru v roce 2013.
  • Ke schválení Zprávy o hospodaření sboru v roce 2013 a rozpočtu na rok 2014 došlo na mimořádné schůzi 16.3. Hospodaření sboru skončilo v loňském roce se ziskem 31 595 Kč (m.j. i díky nevyčerpání plánovaných prostředků na mimořádné opravy a doplatkům dluhů). Plánovaný schodek schváleného rozpočtu na rok 2014 je -103 507 Kč.
  • Byl schválen návrh programu sborového shromáždění.
 • Informace o práci s dětmi: Řady učitelů dorostu rozšířila Iva Pellarová; sestra farářka již z důvodu vyšší vytíženosti dorosty nepovede dvakrát do měsíce, ale jen jednou.
 • Středisko Diakonie ČCE: Na březnové schůzi složili členové dozorčí rady střediska slib a byli pověřeni k činnosti. Předsedou byl zvolen br. Jiří Groll a místopředsedou br. f. Hruška. Hospodaření za rok 2013 skončilo se ziskem ve výši přibližně 70 000 Kč. Přislíbené dotace na letošní rok naplňují rozpočet již nyní z cca 80 až 90 %.
 • Partnerství: Staršovstvo schválilo návrh na pozvání faráře ve Speyeru (Uwe Weinerth) na lednovou neděli partnerství v roce 2015. Dessauští jsou pozváni na červen.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Vyklizení věže kostela – nábytek je k dispozici k odvezení do poloviny května.
 • Staršovstvo schválilo žádost manželů Wranových o možnost vystěhovat se až v průběhu dubna.
 • Staršovstvo schválilo návrh na změnu režimu práce účetní (tvorba čtvrtletních uzávěrek) a navýšení odměny za její práci.