Nabízíme

Služby, které vám, vedle pravidelných shromáždění, rádi poskytneme (podrobnější informace u farářů):

 • Duchovní rozhovory, možnost zpovědi.
 • Návštěvy.
 • Různé akce a setkání pro všechny generace.
 • Lekce uvedení do křesťanství.
 • Členství ve sboru.
 • Vysluhování Večeře Páně v rodinách u starších a nemocných.
 • Vyučování náboženství.
 • Svatby – V našem sboru farář může oddat i nečleny církve (také nepokřtěné). Podmínkou je, aby snoubenci akceptovali typické prvky evangelického svatebního obřadu jako např. biblické kázání nebo modlitby a absolvovali předsvatební setkání (rozhovory) s farářem (rozhovor o manželství, sestavení vlastního svatebního slibu snoubenci, příprava svatební bohoslužby). Staršovstvo sboru na základě doporučení faráře schvaluje způsob a místo svatební bohoslužby.
 • Pohřby – V našem sboru farář může vést pohřeb nebo smuteční rozloučení i u zemřelých, kteří nebyli členy církve. Podmínkou je, aby pozůstalí akceptovali typické prvky evangelického pohřbu jako např. biblické kázání nebo modlitby.
 • Křty – V Českobratrské církvi evangelické je křest dětí i dospělých rovnocenný. Křest malých dětí zdůrazňuje nezaslouženou Boží milost, která je předpokladem naší víry a předchází jí, křest dospělých podtrhuje důležitost našeho osobního a svobodného rozhodnutí pro Krista a veřejného vyznání víry. Ke křtu nemluvněte proto patří vedle vyznání víry rodičů a kmotrů také jasný slib a závazek, že budou své dítě s vírou v Ježíše Krista seznamovat a vést je k ní – slovy i příkladem vlastního života. A proto v našem sboru pro křest nemluvňat (dětí) je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl členem našeho sboru (křtem je člověk přijímán za člena sboru).
  Křtu předchází setkávání s farářem. Jejich náplní je rozhovor o víře, o významu křtu a příprava křestních bohoslužeb. Staršovstvo sboru na základě doporučení faráře a po rozhovoru se zájemcem o křest schvaluje vykonání svátosti křtu.
 • Zasílání Zpravodaje, který je ale přístupny i na těchto stránkách, v podobě pdf.
 • Bible a kostelní zpěvníky ke koupení.
 • Vystoupení souborů Ostravské zvonky.
 • Sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizových situacích – ženám, matkám s dětmi z Ostravy a blízkého okolí i služby v oblasti sociálně – právní ochrany dětí – Diakonie ČCE Ostrava.
 • Pronájem kostela – pokud máte zájem o uspořádání nějaké akce.