Prázdninové modlitební okénko 2014

prayer✤ Děkujme v modlitbách i ve službě Pánu za naději, spásu, péči a sílu kterou nás obdařuje každého dne.
✤ Prosme za děti a studenty o prázdninách, ať je Pán střeží a ochraňuje od všeho zlého. Přejme požehnání evangelizačním a křesťanským akcím a táborům vedoucím k poznávání a oslavení Pána mezi dětmi, mládeží i dospělými. Nezapomínejme na sborový tábor ve Stříteži nad Bečvou.
✤ Modleme se za prožití dovolených dle Boží vůle, aby osvobození od každodenních starostí přinášelo opravdové spočinutí v Boží lásce a blízkosti. Nezapomínejme na prosby o ochranu při cestování, na silnicích i před lupiči každého druhu. 
✤ Prosme o mocné požehnání a radost pro ty, kteří čas dovolených věnují službě Pánu na misijních cestách, festivalech, kurzech a jiných aktivitách pro Jeho království.
✤ Vyprošujme v modlitbách nové sily a moudrost pro farářku, kurátora i ostatní služebníky v našem sboru.
✤ Prosme za situaci při hledání nového faráře pro náš sbor. Prosme o posilu, novou inspiraci pro členy komise, která má hledání na starosti.
✤ Prosme o to, aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu ztišení a schopnosti naslouchání Božímu hlasu i svým bližním.
✤ Prosme, ať všichni křesťané vždy upřímně hledají cestu ke Kristu a tím i k sobě navzájem.
✤ Modleme se, aby nás Bůh každého zmocňoval ke svědectví o své lásce. Abychom k lidem kolem nás vždy přistupovali pravdivě a s porozuměním, aby se k nám Bůh přiznával.
✤ Modleme se za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bezúhonně a podle Boží vůle.
✤ Mysleme na v moci postavené. Ať jednají v Boží bázni, dle jeho záměrů a ve prospěch těch jejichž věci spravují.
✤ V modlitbách mysleme na to, aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě a druhým.
✤ Prosme o pomoc pro nemocné, zoufající, opuštěné, umírající, ty jež postrádají naději nebo nevidí východisko ze své tíživé situace. Ať jim ve tmě září světlo Kristovy lásky a poznají hloubku jeho milosrdenství.
✤ Prosme o příznivé počasí, požehnání vláhy v pravý čas a absenci přírodních pohrom. O vítězství lásky a spolupráce nad nenávistí a sobectvím jak na úrovni zemí a národů, tak  mezi jednotlivci.

ms

Čas společných přímluv byl stanoven vždy na středu v době mezi osmou a devátou hodinou večerní, společná témata můžete čerpat právě odtud.