Pořad bohoslužeb

Bohoslužbě předsedá farář/farářka nebo výpomocný kazatel/výpomocná kazatelka (dále jen kazatel), oblečený do černého taláru. Kolem krku má bílé tabulky (dva pruhy bílé látky nebo krajky). Je to původně univerzitní oděv, který značí vzdělání duchovního (je ono předpokladem pro řádné vedení bohoslužeb).

Při vchodu do kostela (sálu) vás uvítá člen staršovstva a dá Vám Evangelický zpěvník a bulletin s vytištěným pořadem bohoslužeb. Je také možno si zapůjčit sluchátka pro lepší slyšení. Pět minut před začátkem bohoslužeb v sakristii (presbyterně) se za shromáždění modlí kazatel a členové staršovstva.


VSTUP

Vstupní hudba (preludium)

Bohoslužby začínají zpravidla varhanní předehrou. Má soustředit mysl posluchačů a připravit je na bohoslužby. Shromáždění sedí.

Pozdrav a vstupní slovo z Písma (introit)

Shromáždění povstane. Kazatel předstoupí před stůl Páně a zdraví sbor slovy trojiční formule „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“, které značí, kdo je při bohoslužbě naším hostitelem. Shromáždění odpovídá společným „Amen“. Následuje osobní slovo pozdravu a je čteno vstupní slovo z Bible, většinou žalm.

1. píseň

Všechny písně se zpívá vsedě. Zde většinou žalm, který byl čten jako introit a nebo obsahem podobná píseň, sloužící k soustředění. Písně během bohoslužeb jsou většinou z Evangelického zpěvníku, který obsahuje více než 700 písní původem od 10. století až po současnost. Zpívá se za doprovodu varhan (kostel), harmonia (sál) nebo kapely.

Úvodní modlitba

Shromáždění povstane (modlíme se vestoje). V první modlitbě převažuje vzývání, oslava Boha, prosby za přítomnost Ducha svatého a vyznání hříchu (není-li vyznání vin samostatně po kázání). Shromáždění odpovídá společným „Amen“.


SLUŽBA SLOVA

První biblické čtení

Předchází druhému čtení, které se potom vykládá v kázání. Čte člen staršovstva. Z úcty k Božímu slovu shromáždění stoji.

2. píseň

Zpravidla reakce na čtení nebo přípravná na kázání. V případě, že při shromáždění zpívá pěvecký sbor, je jejích vystoupení zařazeno nejčastěji zde.

Slovo pro dětí / vyslání děti do nedělky

Když se koná nedělka (vyučování pro děti, souběžně s bohoslužbami), kazatel má pro ně slovíčko, zpravidla jako úvod do nědělky.

Druhé (hlavní) biblické čtení – základ kázání

Shromáždění povstane. Druhé čtení je základem kázání. Čte kazatel z kazatelny.

Kázání

Shromáždění sedí. Kázání je výkladem Písma a umožňuje hlouběji se ponořit do druhého čtení a vidět ho v širších souvislostech. Trvá v rozmezí 10–20 minut.

Modlitba po kázání

Shromáždění povstane. Modlitba je odpovědí na kázání.

Vyznání vin, slovo milosti, pozdrav pokoje, (apoštolské vyznání víry)

Shromáždění povstane. Koná se pokud je večeře Páně, místo modlitby po kázání. Pozdrav pokoje to podání ruky sousedům se slovy Pokoj tobě! nebo Pokoj vám!

3. píseň

Buď s kázáním přímo tematicky souvisí, je díkem za slyšené slovo nebo je přípravou na Večeři Páně.


SLUŽBA STOLU

Večeře Páně

Koná se každou první a třetí neděli v měsíci, každou adventní neděli (s výjimkou vánoční hry), každou postní neděli a o význačných nedělích (zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoce, Letnice, Štědrý večer, Boží hod vánoční, Nový rok, Díkůvzdání). Shromáždění povstane. Úvodní dialog zní:

Předsedající: Pán s vámi!
Sbor: I s tebou!
P: Pozdvihněte svá srdce!
S: Máme je u Pána.
P: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
S: Je to důstojné a spravedlivé.

Následují slova ustanovení svaté večeře Páně, modlitba a pozvání ke stolu Páně. K večeři Páně jsou zváni všichni pokřtění (bez ohledu na to, z které jsou církve), kteří věří v Ježíše Krista. Dětí a nepokřtění (je nutno na to upozornit vysluhující) dostávají v kruhu požehnáni.
Shromáždění se postaví do (půl)kruhu. Je přijímán chléb, který je skrze Ducha svatého Kristovým tělem a víno, které je jeho krví (je také k dispozici nealkoholický mošt). Je zdůrazňovaná jednota, společenství. Zpravidla vysluhuji členové staršovstva a předsedající (kazatel).

Aktivita (rodinné bohoslužby)

Zpravidla se koná během rodinných bohoslužeb, což znamená každou první neděli v měsíci během školního roku. Povětšinou je zaměřena na děti.

4. píseň (po večeři Páně nebo aktivitě)

Často jedna píseň je s doprovodem jiných nástrojů než varhany a původem z jiného zpěvníku (nejčastěji Svítá).


PŘÍMLUVNÉ OBECENSTVÍ:

Oznámení

Shromáždění sedí. Zde se projevuje, že sbor, církev, je společenství. Zejména s ohledem na nové příchozí kurátor sboru ohlašuje čas příštích bohoslužeb, zve na rozhovory u kávy a čaje po bohoslužbách do sálu Třanovského, ohlašuje další akce, které sbor koná.

Přímluvná modlitba a Modlitba Páně

Shromáždění povstane. V reakci na oznámení prosíme Boha o pomoc za různé sborové projekty, za jednotlivé členy sboru, za celou církev, za trpící, za celý svět. V závěru se spolu modlíme modlitbou Páně:

Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen

Poslání – třetí biblické čtení

Shromáždění zůstává stát. Většinou se čtou některá ze slov dopisů apoštolů. Je to konkrétní rada pro život, nebo povzbuzení. Čte člen staršovstva.

Požehnání

Shromáždění zůstává stát. Buď je to nějaký verš z Písma, nebo jiná slova.

5. píseň

Závěrečná píseň, často jako prosba o požehnání, mír.

Postludium

Bohoslužby končí (nejčastěji) varhanní dohrou. Shromáždění sedí. Následně shromáždění povstane k tiché modlitbě.

Sbírka

Sbírka se koná až po bohoslužbách, do košíčku u dveří. Dává se buď přímo na dobročinný účel, nebo na potřeby sboru. Je odpovědí poslušné a vděčné víry na slyšení Božího slova.

Loučení

Při odchodu z kostela se u dveří s přítomnými louči kazatel a člen staršovstva. Pro zájemce následuje posezení u kávy a čaje nebo občas i beseda s obědem (sál Třanovského).

2 komentáře u „Pořad bohoslužeb

  1. „POŘAD BOHOSLUŽEB“ je sice skoro POŘÁD stejný, ale ten nadpis působí dojmem, jako by byl otravný 😀

Komentáře nejsou povoleny.