Personální fond

Sbory ČCE odvádějí do Personálního fondu, zřízeného naší církví v roce 1993, za každé obsazené kazatelské místo každoročně povinnou částku, pro letošní rok je to 77.000 Kč. (Za rok 2011 bylo do fondu uhrazeno celkem 14,8 miliónu Kč.) Připomeňme si ve stručnosti, k čemu tato částka slouží:

  • 80 % vybrané částky se využívá jako doplnění prostředků na platy kazatelů. Toto doplnění má částečně podobu příspěvků na stravenky, penzijní a životní pojištění kazatelů (protože tyto formy jsou daňově zvýhodněné). Částka tvoří asi 20 % z celkových prostředků na platy kazatelů, zbytek je dotace Ministerstva kultury.
  • 5 % částky (a k tomu i výtěžek každoroční sbírky solidarity sborů) je využito na solidární prostředky, tedy pro sbory, které se ocitnou ve finanční tísni a mají potíže určenou částku za kazatele odvést. Jednotlivé sbory mohou příspěvek získat nanejvýš třikrát za deset let (třetí žádost schvaluje synod).
  • 15 % se ukládá do rezervy, připravené v záloze jako mzdové prostředky na platy kazatelů v případě změny dotační politiky státu. V současné době je takto v rezervě částka na platy kazatelů na zhruba jeden rok. Podrobnější informace, včetně statutu Personálního fondu a odpovědí na obvykle kladené otázky, můžete nalézt na internetu na stránkách správní rady Personálního fondu – adresa je srpf.evangnet.cz.

Hana Vlčinská