Modlitební okénko | únor 2016

prayer✤ Děkujme Pánu za to že nám odpouští naše přestoupení, za ochranu, péči, sílu a milost jež nám denně prokazuje. Prosme za účelné využití nadcházejícího postního období, ať se prohloubí náš vztah k Pánu i k lidem, ať se očišťujeme od každého hříchu, poznáváme a činíme Boží vůli.

✤ Modleme se za požehnání pro sborové akce (zimní víkendovka dorostu, karneval). Nezapomínejme na přípravu letošní partnerské konference a zúčastněné sbory.

✤ Prosme Boha, garanta života o ochranu před chřipkovou epidemií i ostatními nemocemi, mysleme na děti, seniory, mládež, těhotné, hendikepované i na ty, kteří jim slouží.

✤ Modleme se za otevřenost a přátelskost v našem sboru, ať příchozí nacházejí pomoc, evangelium, biblické vyučování i praxi. Prosme za hledající i za ty, kteří byli ve sboru pokřtěni, nebo ze sboru odešli, za nevěřící rodinné příslušníky. Ať mohou přijmout milosti pokání a odpuštění.

✤ Mysleme na farářku, starší, křesťanskou službu, ostatní ve službě. Prosme za rozhodování dle Boží vůle a sílu ke službě, za důvěryhodnost a svatost církve.

✤ Mysleme na modlitbách na lidi v moci postavené, vládu, správce, policii a soudy. Vyprošujme pro ně pokoru, moudrost, neúplatnost a lásku k druhým. Stavme se na modlitbách proti zhoubným ideologiím, nenávisti, sobeckosti a touhy po moci. Modleme se za to, aby Bůh prosazoval svou vůli a hatil plány svévolníků.

✤ Nezapomínejme na misionáře, pronásledované pro víru, vězně svědomí, oběti teroru a zločinnosti. Nechť je Pán nadpřirozeně pozvedá, ochraňuje a odměňuje.