Modlitební okénko | leden 2016

prayer✤ Děkujme Pánu za lásku, milost, ochranu a sílu na každý den, za bratry a sestry kteří nás posilují ve víře. Děkujme za jeho shovívavost s tímto světem, že je stále otevřené okno k pokání a přijetí odpuštění pro mnohé. Prosme, abychom byli pro hledající a ztracené ukazateli cesty ke Kristu, za proměňování naší společnosti evangeliem.

✤ Vyprošujme u Pána požehnání pro nadcházející rok. Ať mezi námi působí moc Ducha Svatého, abychom byli důvěryhodným příkladem víry, naděje a lásky. Prosme za Boží vedení, moudrost a zodpovědnost při rozhodování, za ochotu a nasazení projevovat naši víru konkrétními skutky a usilování o svatost.

✤ Mysleme v modlitbách na zdárný průběh akcí sboru, na členy, kteří potřebují podporu v nemoci, nebo ve stáří. Prosme o Boží vedení pro mládež, děti, rodiče, kazatele, starší. Nezapomínejme na partnerské sbory, přípravu letošní konference v Ostravě, na přidružené středisko Diakonie i ostatní organizace věnující se službě potřebným.

✤ Prosme za katechumeny, ať rostou ve víře a službě, za nový seniorátní výbor ať jedná dle Boží vůle.

✤ Pamatujme na společné akce pořádané v Ostravě, např. alianční týden modliteb. Usilujme na modlitbách o to, aby se Pán oslavoval při všech křesťanských akcích bez ohledu na denominaci. Modleme se za ochranu, požehnání a úspěch misijního výjezdu do Jižního Súdánu (Sbory Církve Bratrské, Křesťanské společenství Ostrava 31.12.2015-23.1.2016).

✤ Prosme za zimní počasí. Ať nás Pán ušetří dusivých smogů a dá krajině i lidem ten pravý odpočinek. Mysleme na postižené povodněmi (Anglie) vichřicemi a tornády (USA). Prosme v modlitbách o bezpečí v rodinách, v ulicích i na silnicích, za prostředí důvěry a lásky mezi lidmi.

✤ Modleme se za mír, za utišení občanské války na Ukrajině a v Sýrii, za pomoc a útěchu pro postižené válkou a násilím. Prosme Pána o nadpřirozenou pomoc a ochranu pro pronásledované křesťany, misionáře, a ty kdo pomáhají potřebným. Stavme se na modlitbách proti všem, kdo války a násilnosti rozdmychávají. Věnujme modlitební úsilí také těm, kdo jsou pronásledováni islámskou ideologií.

✤ Prosme v modlitbách o moudrost, pokoru, Boží bázeň a sebereflexi pro lidi v moci postavené. Ať odolávají mamonu a korupci. vyprošujme vládu práva. Ať je zlo odhalováno a potíráno v každé podobě. Ať se přijímají zákony, které jsou lidem ku prospěchu, např. právo obcí omezovat hazard.