Modlitební okénko | leden 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za milosrdenství, ochranu a sílu na každý den, za lásku kterou nám prokazoval v minulém roce. Děkujme za to, že Boží shovívavost s tímto světem přetrvává, že každý může skrze víru a pokání přijmout odpuštění. Prosme, abychom byli pomocí pro hledající a ztracené, za proměňování naší společnosti evangeliem.

✤ Vyprošujme u Pána požehnání pro rok 2015. Modleme se za moc Ducha Svatého mezi námi, abychom byli důvěryhodným příkladem víry, naděje a lásky. Prosme za Boží vedení, moudrost a zodpovědnost při rozhodování, za nasazení v konkrétních činech.

✤ Mysleme v modlitbách na zdárný průběh akcí sboru, na členy, kteří potřebují podporu v nemoci, nebo ve stáří. Prosme o Boží vedení pro mládež, děti, rodiče, kazatele, starší. Nezapomínejme na partnerské sbory, přípravu konference, návštěvu Uwe Weinertha ze Speyeru, na přidružené středisko Diakonie i ostatní organizace věnující se službě potřebným.

✤ Pamatujme na ekumenické akce pořádané v Ostravě, např. alianční týden modliteb. Ať skrze vzájemnou spolupráci ukazujeme na jednotu křesťanů v Kristu.

✤ Prosme za počasí v zimě. Ať nás Pán ušetří dusivých smogů a krutých mrazů, dá krajině i lidem odpočinout před dalším jarem. Mysleme v modlitbách na bezpečí v rodinách, v ulicích i na silnicích, za prostředí důvěry a lásky mezi lidmi.

✤ Modleme se za mír, za utišení občanské války na Ukrajině, za pomoc pro postižené válkou a násilím, za běžence a ty kteří díky pronásledování a krutostem IS přišli o své bližní. Prosme Pána o nadpřirozenou pomoc a ochranu pro pronásledované křesťany, misionáře, humanitární pracovníky.

✤ Prosme v modlitbách o moudrost, pokoru a Boží bázeň pro lidi mající moc. Stavme se proti mamonu a korupci, vyprošujme vládu práva, stabilní ekonomiku, plnění slibů a snižování dluhů. Ať zákony země i směrnice EU odrážejí Boží vůli, ať se nedostávají k moci zvrácené myšlenkové směry a ať je zlo odhalováno a potíráno v každé podobě.

✤ Modleme se za ochranu před přírodními katastrofami, za pokojné soužití národů světa, za pokoj v krizových oblastech.