Modlitební okénko | duben 2015

prayer✤ Při vědomí a účasti na Kristově zmrtvýchvstání, ať přistupujeme k druhým lidem zpříma a s nadějí, protože také v nich je Kristova láska silnější než smrt.

✤ Prosme, aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání.

✤ Vyprošujme milost spásy pro členy našich rodin, kteří se vzdalují od Pána nebo k němu dosud nenašli cestu.

✤ Za ty, kdo stojí před důležitým životním rozhodnutím, aby byli provázeni světlem Ducha Svatého.

✤ Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist.

✤ Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů.

✤ Modleme se za postižené leteckými neštěstími, ať je Pán potěší v těchto těžkých chvílích.

✤ Prosme, aby všechny zainteresované strany na Ukrajině za podpory mezinárodního společenství vyvinuly veškeré úsilí o zamezení násilí a přičinily se o budoucnost země v duchu jednoty a dialogu.

✤ Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z důvodu nenávisti a válek.

✤ Modleme se, aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět (22. dubna – Den Země) a chránili ho jako dar od Boha.