Modlitební okénko | červenec – srpen 2015

 • prayerDěkujme Pánu za naději, kterou máme díky spáse kterou nám vydobyl, za jeho péči a sílu kterou nás obdařuje na každý den.
 • Prosme za děti a studenty o prázdninách, ať je Pán střeží od všeho zlého. Přejme požehnání evangelizačním a křesťanským akcím a táborům vedoucím k poznávání a oslavení Pána mezi dětmi, mládeží i dospělými. Mysleme na sborový tábor ve Stříteži nad Bečvou i na setkání mládeže partnerských sborů ve Speyeru.

 • Modleme se za prožití prázdnin a dovolených dle Boží vůle, aby osvobození od každodenních starostí přinášelo opravdové spočinutí v Boží lásce a blízkosti. Nezapomínejme na prosby o ochranu při cestování, na silnicích i při letních aktivitách.
 • Prosme o mocné požehnání a radost pro ty, kteří čas dovolených věnují službě Pánu na misijních cestách, festivalech, kurzech a jiných aktivitách pro Jeho království.
 • Vyprošujme v modlitbách nové sily a moudrost pro farářku, kurátora i ostatní služebníky v našem sboru. Mysleme na ty, kteří slouží potřebným, nemocným, nebo se starají o členy sboru, kteří již nemají tolik sil.
 • Nezapomínejme v modlitbách na pokřtěné v našem sboru, i ty, které mezi sebou nevídáme, prosme také za nevěřící, aby nacházeli spásu v Pánu Ježíši. Ať v přemíře hluku a podnětů nacházejí všichni příležitost ke ztišení a naslouchání Boží vůli a svým bližním.
 • Modleme se, aby nás Bůh každého zmocňoval ke svědectví o své lásce. Abychom k lidem kolem nás vždy přistupovali pravdivě a s porozuměním, aby se k nám Bůh přiznával.
 • Mysleme na správce věcí veřejných, na v moci postavené. Ať jednají v Boží bázni, dle jeho záměrů a ve prospěch těch jejichž věci spravují.
 • V modlitbách mysleme na to, aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě a druhým.
 • Prosme o pomoc pro nemocné, zoufající, opuštěné, umírající, ty jež postrádají naději nebo nevidí východisko ze své tíživé situace. Ať jim ve tmě září světlo Kristovy lásky a poznají hloubku jeho milosrdenství.
 • Prosme o příznivé počasí, požehnání vláhy v pravý čas a absenci přírodních pohrom. O vítězství lásky a spolupráce nad nenávistí a sobectvím jak na úrovni zemí a národů, tak mezi jednotlivci.
 • Věnujme na modlitbách pozornost také oblastem kde se válčí, lidé jsou vyháněni ze svých domovů, perzekuováni, nebo vražděni. Prosme za pomoc pro křesťanské mučedníky, za postižené válkou a jinými katastrofami.