Modlitební okénko | červen 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za milost a lásku, kterou prokazuje naší zemi. Děkujme za ovzduší důvěry mezi křesťanskými církvemi v Ostravě.

✤ Prosme za vedení Duchem Svatým, zmocňování ke službě. Ať vidíme to, co je důležité z Boží perspektivy, co od nás Pán očekává, ať radostně a obětavě činíme jeho vůli. Prosme o moudré jednání staršovstva i správců celé církve.

✤ Děkujme za pokřtěné a konfirmované v našem sboru. Modleme se za jejich ukotvení ve víře, sborovém životě, službě Pánu. Mysleme na mládež a děti a jejich zkoušky, jak ve školách, tak v životě. Ať dokáží odolat pokušením a duchovním útokům. Prosme za dobrou vzájemnou spolupráci a vztahy ve sboru a v rodinách, mezi generacemi a sociálními skupinami.

✤ Vyprošujme ochranu pro rodiny, ať se ve společnosti nedaří prosazovat názory devastující rodinné hodnoty a nezodpovědný přístup k rodičovství. Mysleme na nenarozené děti.

✤ Modleme se za posilu, sílu, uzdravení pro nemocné a trpící, jak v našem sboru, tak v okolí. Prosme, ať se Pán oslavuje svou uzdravující mocí a jeho láska ulehčuje každé utrpení. Ať Pán mocně posiluje a občerstvuje ty, kteří se o nemocné starají a jsou jim nablízku.

✤ Nezapomínejme v modlitbách na partnerské sbory a na přípravu konference 2016.

✤ Prosme za Ostravské středisko Diakonie. Ať Pán žehná klientům i zaměstnancům, ať se najdou prostředky na provoz a službu.

✤ Mysleme v modlitbách na postižené zemětřesením, válkou a jinými katastrofami. Ať Pán nadpřirozeně přináší pokoj a uzdravuje těla i srdce těch, kdo se k němu obrací. Ať potřební lidé mají přístup k vodě a životním potřebám.

✤ Mysleme na lidi bez zaměstnání, bez domova, uprchlíky. Ať se nestávají kořistí a rukojmími v honbách za ziskem, naopak ať zakusí lásku našeho Pána a jeho péči o svět.

✤ Modleme se za duchovní oživení a povzbuzení v Ostravě. Prosme za poctivé správce, soudce i exekutivu v našem okolí i v naší zemi. Ať Pán vynáší na světlo nepravosti a dochází k jejich potrestání.

✤ Vyprošujme mír pro Ukrajinu i ostatní země, ve kterých se bojuje. Nezapomínejme v modlitbách na trpící křesťany v oblastech nepokojů a stavme modlitební hráz militantnímu a rozpínajícímu se Islámu.

✤ Prosme za ochranu od pokušení a před zlem, za moc a požehnání pro všechny, kdo slouží Pánu.