Modlitební okénko | březen 2016

prayer✤ Děkujme Pánu za vysvobození od smrti a moci hříchu, které vydobyl svou velikonoční obětí. Děkujme za naději vyplývající ze vzkříšení, za lásku a starostlivost se kterou o nás pečuje.

✤ Mějme na paměti probíhající postní období a následné Velikonoce. Prosme Pána o poznávání toho, co se mu na našich životech nelíbí a sílu k pravdivému a ovoce nesoucímu vztahu s Bohem. Prosme o láskyplné vztahy mezi lidmi ke kterým dává sílu jen Boží láska.

✤ Mysleme na výroční sborové shromáždění, ať se v našem sboru projevuje Boží vůle. Modleme se za požehnání pro sborovou práci, ať je ve všech jejích oblastech oslavován a veleben Kristus. Ať zvěstované Boží slovo proměňuje k lepšímu nás i společnost. Nezapomínejme na partnerskou konferenci o prázdninách.

✤ Prosme za katechumeny a nově pokřtěné, ať naleznou své místo ve sboru a roste jejich vztah k Pánu. Modleme se za zasažení naší společnosti evangeliem, ať hledající nalézají Boží lásku a odpuštění. Vyprošujme požehnání pro náš národ.

✤ Prosme za ovzduší porozumění a spolupráce ve společnosti, v rodinách, ve sboru, napříč denominacemi, generacemi a sociálními skupinami.

✤ Mysleme na diakonickou a charitativní službu, na partnerské středisko Diakonie ČCE, na klienty i pracovníky.

✤ Vyprošujme u Pána mír pro země kde se bojuje. Ať je zlo usvědčováno, odhalováno a lidé se jím nenechávají ovládat. Prosme za vyřešení krize s exulanty. Modleme se za lidi v moci postavené, za správce věci veřejných, ať stojí na straně dobra a rozhodují podle Boží vůle.

✤ Vyprošujme pomoc Ducha Svatého pro všechny v tíživé životní situaci, trápené bolestí, trpící, pronásledované a jejich rodiny.

✤ Vyprošujme posilu, ochranu a požehnání pro Boží služebníky a misionáře ve světě, ať je Boží jméno v úctě a vážnosti. Mysleme na pronásledované a trpící pro víru