K saláru

Milé sestry, milí bratři,
blíží se konec roku a my, presbyteři sboru, budeme opět stát před otázkou, jak připravit rozpočet na další rok. Jak jistě mnozí víte, je náš ostravský sbor mnoho let ve specifické situaci. Díky vlastnictví domu na Husově nám. č. 3 jsou naše příjmy významně ovlivněny výběrem nájemného. Vlastnictví tohoto domu, stejně jako spoluvlastnictví domu na Husově nám. č. 4 a kostela však s sebou nesou nemalé finanční závazky a odpovědnost. Z hospodářské činnosti sboru (pronájem přízemí v Husově nám. č. 3 komerčnímu subjektu) tedy plynou do rozpočtu významné prostředky, jsou ale zpětně využívány k investičním akcím, které náš majetek bezesporu vyžaduje.
Faktem je, že náš sbor vzhledem ke své velikosti a počtu členů zaostává za českobratrským průměrem v kolonce darů – ať už formou pravidelných plateb tzv. saláru nebo mimořádných darů. Úroveň našich darů a našeho saláru je taková, že nebýt příjmů z výše uvedené hospodářské činnosti, nepokryli bychom všechny provozní náklady sboru.
Má-li být církev po chystané odluce církve od státu finančně soběstačná, bude mít dvě možnosti: buď se stane podnikatelkou, nebo se vycvičí ve štědrosti. Ve staršovstvu si nemyslíme, že by sbory naší církve měly sázet na první variantu. A proto využíváme této příležitosti, abychom se navzájem podpořili k větší obětavosti pro potřeby sboru.
Církevní řády stanovují výši saláru jako 5 % ze všech ročních příjmů pro každého člena. Jsou jistě nemnozí, jejichž příjmy jsou natolik dobré, že mohou bez problémů toto procento dát a dát třeba i více. A jsou možná mnozí, pro které je 5 % částka příliš vysoká. V každém případě jde vždy o dar a nikdo nebude dary svých spolubratří nijak posuzovat. Je na svědomí každého, jak zváží svou situaci a jak se v této věci rozhodne.
Je také možné platit salár nikoli jednorázově – pak jde často o vysokou částku, ale v měsíčních pravidelných splátkách, třeba formou příkazu na bankovním účtu. Na začátku roku pak na požádání dostanete potvrzení o Vašich darech za minulý rok, které, přesáhne-li jejich suma výši 1.000,- Kč, můžete použít pro odpočet z Vašich daní.
V případě, že chcete podpořit konkrétní potřebu nebo aktivitu sboru, může být Váš dar účelový.
Milé sestry, milí bratři, zvažme, prosím, každý sám za sebe své možnosti a přes ekonomicky nelehkou dobu pamatujme na potřeby našeho sboru.
Děkujeme.
Za staršovstvo ostravského sboru
Jan F. Krupa, kurátor