Jaké jsou naše finanční zdroje a odkud přicházejí

Jak přispívat na činnost církve
  • Salárem: Řád hospodaření církve doporučuje, aby každý člen církve platil salár ve výši 5% z celkových čistých ročních příjmů. Současná obětavost dosahuje přibližně pětiny doporučené výše.
    • Latinské „salārium, iī“ (solní), v římských dobách dávka soli vojákům nebo finanční úhrada této dávky, později služné úředníků a mzda soudců. Evangelická církev tradičně používá tento pojem pro pravidelný dar na provoz sboru a církve.
  • Chrámovými sbírkami: Většina sbírek je určena pro potřeby vlastního sboru. Několikrát do roka se konají celocírkevní sbírky vyhlašované synodem pro určité úseky církevní práce: Na tisk, pro Diakonii, na stavební účely (Hlavní dar lásky). Konáme také sbírku solidarity na pomoc sborům, které nemohou plně hradit svůj odvod do personálního fondu (PF), sbírku pro Evangelickou akademii, pro křesťanskou službu, pro sociální a charitativní pomoc, sbírku Jubilejní toleranční dar (JTD) na dlouhodobé financování stavebních akcí a sbírku na bohoslovce a vikariát.
  • Mimořádnými dary: Při jubileích a významných rodinných událostech, na konkrétní potřeby sboru, např. na opravu kostela, na vybavení sborových prostor nebo pro oběti přírodních katastrof.
Několik rad a doporučení pro dárce
  • Sbírky: Předem si připravte obnos, který chcete darovat a buďte štědří. Při každé sbírce ve shromáždění by staršovstvo mělo ohlašovat, jaký je její účel. Některé sbory vedou evidenci sbírek, která umožňuje, aby dárci mohli darované peníze odečíst od základu daně z příjmu. Informujte se o těchto možnostech. O účasti na sbírce se rozhoduje každý sám podle účelu sbírky a svých priorit. Váš dar bude vždy přijat s vděčností.
  • Salár: Neodkládejte placení saláru na poslední chvíli na konci roku, kdy míváte velké finanční výdaje. Nejlepším řešením je trvalý příkaz k úhradě z Vašeho bankovního účtu nebo pravidelný měsíční obnos strhávaný z platu. Tak nepocítíte velké jednorázové výdaje a sbor bude mít pravidelný příjem během celého roku. Způsob výběru saláru závisí na každém sboru.

Učiňme dary naší církvi pravidelnou součástí našeho rodinného rozpočtu!
1 dar v ceně 1 rohlíku denně …… 2,50 x 365 = 912 Kč/rok
5 Kč denně ……………………….. 5 x 365 = 1 825 Kč/rok
10 Kč denně ………………….….. 10 x 365 = 3 650 Kč/rok
20 Kč denně …………………….. 20 x 365 = 7 300 Kč/rok

Vyžádejte si od sboru potvrzení o všech evidovaných darech, které jste během roku dali církvi. V daňovém přiznání pak všechny dary odečtěte od základu daně z příjmu. Vyúčtování poskytnutých darů je povinen provést také každý zaměstnavatel, který provádí zaměstnanci vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Pro fyzické osoby platí § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., pro právnické osoby § 20 odst. 8 téhož zákona. Nestyďte se uplatňovat své zákonné nároky. Daň z příjmu se Vám sníží o 12 – 32 % částky, kterou jste věnovali církvi.

Zdroj: www.e-cirkev.cz (pdf)