Archiv rubriky: Staršovstvo

Řády církve ukládají, že o všech důležitých věcech rozhoduje a za celý život sboru je odpovědné „staršovstvo“. Název pochází z řečtiny a z Nového zákona, kde PRESBYTEROI, „starší“ nejsou věkem senioři, nýbrž ti, kteří se se vodách křesťanství pohybují déle a o životě víry něco vědí.

Schůze staršovstva se konají jednou za měsíc, zpravidla v druhou středu měsíce v 18:15 v presbyterně.

Členy staršovstva jsou (2017-2023):
Dita Bartolšicová (místokurátorka), Jaroslava DrozdováJana GrollováJana HaškováJarmila CholevováLibor Janča, Ewa Jelinek (farářka, virilní členka, místopředsedkyně staršovstva), Elvíra KrupováDaniel MachMarek SkotnicaPavel Šindler (farář, virilní člen), Hana VlčinskáMichael Waloschek (kurátor, předseda staršovstva).
Náhradníci:
1. Zdeněk Krůta, 2.  Barbara Řimánková, 3. Šárka Rajdusová, 4. Miroslava Kuzníková.

Usnesení staršovstva ze dne 9.12.2020

 • Telekonferenční schůzi zahájila biblickým úvodem sestra farářka.
 • Starší se informovali o pastoračních návštěvách a probíhajících předkřestních a svatebních přípravách.
 • Byl vytvořen plán bohoslužeb pro vánoční období – ty v kostele byly bez online přenosu, bohoslužby ze sálu (v době uzávěrky s kapacitou 12 lidí) budou vždy přenášeny.
 • Ve sborové zásilce jsme od synodní rady dostali úkol připravit rozvojový plán sboru. Byl přijat návrh, aby se k jeho vypracování přizvali i řadoví lenové sboru, kteří nejsou členy staršovstva. Skupinka se sejde po novém roce.
 • Obdrželi jsme žádost z redakce Kostnických jisker o finanční podporu Evangelického týdeníku. Starší rozhodli, že za tímto účelem bude vyhlášena jedna sbírka v lednu.
 • Starší dále řešili uvedení klubovny do provozuschopného stavu, což zahrnuje sestavení lavice pod oknem, vybroušení a nátěr podlahy a malování.

Usnesení staršovstva ze dne 11.11.2020

 • Starší se opět sešli na telekonferenci a po biblickém úvodu a schválení zápisu prošli úkoly z minula.
 • Pastorace probíhá v rámci omezených možností, často jen telefonicky. Pavla Machová za křesťanskou službu rozeslala seniorům povzbudivé dopisy, které se setkaly s velkým ohlasem a seniory velmi povzbudily.
 • Starší se shodli, že pokud bychom mohli mít o vánocích bohoslužby, tak bychom využili prostor kostela, už jenom z hygienických důvodů. Pokud by byl stále omezen počet, tak bychom bohoslužby konali v tomto omezeném počtu a zároveň je vysílali přes internet. Starší se také začali zamýšlet nad tím, zda a jak v on-line vysílání pokračovat, až omezení pominou.
 • Začala příprava rozpočtu na rok 2021: starší pověřili rozpočtovou skupinku a začali shromažďovat návrhy položek, které by měly být v rozpočtu.

Usnesení staršovstva ze dne 13.10.2020

 • Starší se sešli 13.10. prostřednictvím Zoomu a dohodli se, že pokud by délka schůze měla přesáhnout hodinu, budou hlasovat o prodloužení, a pokud to bude nutné, sejdou se znovu za týden.
 • Jako obvykle následoval biblický úvod, schvalování zápisu a kontrola úkolů.
 • Jedním z hlavních bodů programu byla tzv. návratka na konvent, jejíž součástí byly nominace do synodní rady (shodli jsme se, že podporujeme tu stávající), dotazník „Přežije náš sbor rok 2025,“ (máme naději) a dvě menší změny v církevním zřízení.
 • Jedním z témat na programu měla být aktualizace povolávacích listin, které potřebujeme k přípravě (opakovaných) voleb obou farářů. Tyto však nebyly včas připraveny k projednání a starší se jimi budou zabývat 4. listopadu.

Usnesení staršovstva ze dne 2.9.2020

 • Schůzi zahájila biblickým úvodem sestra farářka. Na začátku presbyteři schválili zápis a prošli úkoly z minula.
 • Starší se informovali o pastoraci, předkřestních přípravách a návštěvách v domovech, které stále podléhají zvláštním předpisům.
 • Ze seniorátního výboru jsme obdrželi schválenou žádost na dvě kazatelská místa s plným úvazkem. Nyní bude potřeba připravit, odsouhlasit a odeslat dokumenty, které se k této volbě vážou.
 • Sestra farářka informovala o práci s dětmi a mládeží v následujícím školním roce. Bude probíhat nedělní škola, dorost, starší mládež a budou probíhat také konfirmační schůzky.
 • Starší na schůzi řešili také termín oslav 100 let sboru – a nakonec se na mimořádném setkání oslavy odložili na příští rok.
 • Obdrželi jsme dopis synodního seniora k mezinárodnímu Setkání křesťanů 2022, kde nás oslovuje s otázkou, zda bychom pro toto setkání nepropůjčili zázemí a nezapojili se do příprav. Setkání by konalo v září 2022 a zúčastnilo by se asi 1000 lidí; koordinátorkou by mohla být sestra farářka. Všichni presbyteři souhlasili.
 • Stále je v řešení oprava padající omítky a okapů na sborovém domě a komínu na faře. Starší se také rozhodli pro opravu omítek v presbyterně (v době uzávěrky hotovo a zbývá uklidit).
 • Schůze byla zakončena zpěvem písně.

Usnesení staršovstva ze dne 29.7.2020

 • Prázdninovou schůzi zahájil biblickým úvodem bratr farář. Jako obvykle se na začátku schválil zápis, prošla se korespondence a úkoly z minula.
 • Tentokrát měly přednost záležitosti personální. Starší se podělili o ztížené možnosti návštěv v době pandemie a faráři přidali výčet předkřestních a předmanželských příprav.
 • Oběma našim kazatelům vyprší mandát příští rok po prázdninách (a oba přijali kandidaturu do našeho sboru). Podle nových pravidel pro povolávání farářů je na začátku třeba požádat seniorátní výbor o schválení výše pracovních úvazků. Znovu byla otevřena otázka o udržitelnosti a využitelnosti dvou farářů, avšak většina starších podpořila žádost o dvě kazatelská místa. (V době uzávěrky byla tato žádost schválena seniorátním výborem.) S kandidáty proběhne sborová beseda 18.10.
 • Opět se řešily omítky, okapy či komín. Zeď v klubovně vlhne také proto, že v rohu fary (mezi schody a klubovnou) není kanalizace a špatný spád a povrch chodníku problém zhoršuje. Úřad městského obvodu se vyjádřil, že rekonstrukce chodníků není v jejich možnostech. Alespoň že vyčistili uliční vpusť. Bratr farář se svým synem sami vyčistili okapové svody u kostela.
 • Oprava a nátěr balkonů ve sborovém domě byla z finančních důvodů přerušena.
 • Do šatny bude zakoupen modrý koberec.
 • Jako obvykle se presbyteři rozloučili písní.

Usnesení staršovstva ze dne 10.6.2020

 • Schůzi zahájila 118. žalmem sestra farářka. Po schválení zápisu z minula, přehledu korespondence a kontrole úkolů starší přikročili k hospodářským záležitostem.
 • Během dešťů se projevily závady na okapech sborového domu. Také zdivo pod okapy opadává. Přivolaný horolezec zjistil, že ve zděné římse pod okapy jsou praskliny a hrozí, že by zdivo mohlo začít opadávat na chodník směrem na Husovo nám. Oslovíme firmy, které by mohly opravy realizovat.
 • Komín na faře je také v rozkladu a potřeboval by opravu.
 • V klubovně pod farou bylo odstraněna omítka z mokré zdi a zeď byla ošetřena první sanační vrstvou. O prázdninách nebude klubovna v provozu a během nich bude pod okno zhotovena nová lavice s průduchy.
 • I presbyterna je v nepoužitelném stavu. S renovací „od podlahy“ se počítá až příští rok, ale starší se rozhodli nechat opravit alespoň omítku, aby se dala používat.
 • Starší neschválili návrh na navýšení částky určené na zhotovení kalicha, aby mohl být ze stříbrného plechu (ale po schůzi se jedna rodina ze sboru rozhodla poskytnout dar, který cenový rozdíl vyrovná).
 • Sestra farářka informovala o pastoračních návštěvách.
 • Sestra farářka Ewa Jelinek a bratr farář Pavel Šindler chtějí kandidovat na další období. Starší se budou zabývat přípravami volby na příští schůzi a ve sboru proběhne diskuse, kde faráři přednesou svou představu práce ve sboru.
 • Schůze byla zakončena zpěvem písně.

Zápisky z virtuální schůze staršovstva (13.5.2020)

foto z dubnové schůze
 • Schůzi zahájil biblickým úvodem bratr farář. Po schválení zápisu z minula, přehledu korespondence a kontrole úkolů se starší informovali o návštěvách s Večeří Páně, pastoraci spíše telefonické či emailové a probíhajících přípravách na křest či svatbu.
 • Starší velice kladně hodnotili vysílání on-line bohoslužeb.
 • Byl schválen návrh Pavla Šindlera poslat pozdrav partnerským sborům.
 • Starší se také zabývali organizací prvních bohoslužeb (scházíme se opět od 17.5.), aby byla dodržena hygienická opatření (rozdělení lavic, rozestupy, zpěvníky, desinfekci, způsob vysluhování apod.).
 • Od 18.5. také probíhají jiná shromáždění – např. biblická hodina, kavárnička. Dorost se postupně přesune z kyberprostoru na zahradu některých z rodičů.
 • Nový termín výročního sborového shromáždění byl stanoven na 7.6.
 • Také pro oslavy 100 let sboru byl schválen náhradní termín na 4.10. Výstava k tomuto výročí sboru by měla být otevřena již nyní, když začnou opět fungovat otevřené chrámy.
 • 12.6.2020 by měla proběhnout také Noc kostelů, i když v omezenějším duchu. Kostel bude otevřen pouze do 22:00 hod. Doprovodný program bude minimální, spíše se bude jednat o komorní prohlídky.
 • Partnerská konference v Dessau je zrušena, nicméně organizátoři přemýšlejí o dalších možnostech jak si tuto ztrátu vynahradit a přivítají jakékoliv návrhy. V této souvislosti byl také přijat návrh, aby sborové video připravené k výročí založení sboru bylo opatřeno titulky a přeloženo do angličtiny.
 • Činnost Diakonie pokračuje; kromě Domovinek, kde jsou ubytováni vojáci, kteří pomáhají v nemocnicích.
 • Starší schválili, aby byla schůze i o prázdninách (29.7.).
 • Obecně prospěšné společnosti Moment, které pronajímáme obchodní prostory, byla na jejich žádost poskytnuta sleva na nájemném ve výši 30 % (na 2. čtvrtletí).
 • Proběhla výmalba chodeb sborového domu a Třanovského sálu.
 • Bratr farář se zapojením rodiny provedl vyklizení všech sklepů a dílny a s br. Rajdusem odvezl odpad do sběrného dvora.
 • Zhotovitel kopie kalicha potvrdil, že původní kalich je ze stříbrného plechu a navrhuje kopii zhotovit také ze stříbra, což by celkovou cenu navýšilo asi o 11 tisíc. K tomu se starší vyjádří až po rozeslání cenové nabídky.
 • Schůzi zakončila modlitbou sestra farářka.

Zápisky z virtuální schůze staršovstva (8.4.2020)

 • Schůzi jedenácti presbyterů, která poprvé proběhla prostřednictvím telekonference Zoom, zahájila sestra farářka Ewa biblickým úvodem a písní.
 • Zprávy z ústředí církve ohledně fungování sborů v době nouzového stavu jsou starším rozesílány průběžně. Synodní rada nedoporučuje vykonávat v době nouzového stavu Večeře Páně prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, protože preferuje pro tuto příležitost živé společenství. Navrhuje odložit tuto svátost až po odvolání nouzového stavu.
 • Také se farářům nedoporučuje vykonávat návštěvy — proto jsou oba v kontaktu s farníky prostřednictvím e-mailů a telefonů. Lidem ale chybí živý kontakt, zvláště těm, kteří nemají přístup k internetu.
 • Některé sborové aktivity se přesunuly na síť. Sestra farářka zajišťuje nedělní bohoslužby za účasti některých farníků, formou videokonference probíhá dorost, mládež i schůze staršovstva; farníkům a příznivcům sboru byly také nabídnuty odkazy na bohoslužby z jiných sborů umístěné na internet.
 • Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu a nemožnosti se scházet, bylo výroční sborové shromáždění odloženo. Uskuteční se jakmile to bude možné. Stejně tak jsou odloženy na neurčito dubnové oslavy 100 let sboru. Totéž platí o úklidu kostela. Sestra Jana Grollová informovala, že byl zrušen sborový výlet.
 • U partnerské konference se zatím vyčkává, jak dopadne uvolňování stávajících omezení — v tomto případě, zda budou otevřeny hranice.
 • Br. Šindler vymaloval se Šimonem Krupou místnost vedle kanceláře, kterou zároveň uklidili.
 • Ve sklepě na faře byla rozšířena elektroinstalace a bratr farář sklepy vyklízí. Po vyklizení je chce vybílit vápnem.
 • Br. Šindler je také ochoten otlouct omítku z vlhké zdi v klubovně pod farou a omítnout zadní zeď v garáži. Práce budou přizpůsobeny jeho časovým možnostem a délkou nouzového stavu.
 • Starší se také zabývali stavem podlahy v presbyterně a pověřilo stavební skupinku, aby se domluvili na dalším postupu a předložili návrh staršovstvu
 • Od dubna probíhá výmalba chodby ve sborovém domě a sálu Třanovského (v době uzávěrky vše již téměř hotovo).
 • Zatéká do kostela pod taškami, kde není izolace, proto jako možné řešení je zatím svést vodu do kbelíku. Izolace celé střechy je nad naše finanční možnosti.
 • Schůze byla zakončena modlitbou bratra faráře Pavla.

@ Prostřednictvím emailu starší na základě vládního opatření schválili, že bohoslužby se budou konat až v neděli 14. června — pokud do té doby vláda nerozhodne jinak.

Usnesení staršovstva ze dne 11.3.2020

 • Po biblickém úvodu a schválení zápisu z minulé schůze se starší se seznámili se sborovou korespondencí. Byl v ní i dopis od synodního seniora Daniela Ženatého na téma bohoslužeb v době epidemie. V té době bylo ještě možné shromažďování 100 lidí, tak starší plánovali bohoslužby zachovat.
 • Sestra farářka a další presbyteři se informovali o pastoraci.
 • V části liturgicko-teologické se hodnotila praxe vysluhování Večeře Páně ze samostatných kalíšků.
 • Velkou část schůze pak zabrala příprava výročního sborového shromáždění, které se mělo konat poslední březnovou neděli. Byly schváleny zprávy o životě a o hospodaření sboru včetně účetní uzávěrky a rozpočtu.
 • Starší se zabývali podnětem, aby na sborové shromáždění byla zařazena diskuse o dvou farářských místech. Po krátkém jednání výraznou většinou potvrdili zachování dvou farářských míst.
 • Také byla řeč o připravovaných oslavách výročí sboru, na něž jsou vytištěny pozvánky (v naději, že se uskuteční).
 • Komponovaný pořad z díla Komenského byl přesunut na později.
 • Z Diakonie se nám dostalo pozvání na den otevřených dveří a poděkování za finanční podporu, díky které mohlo začít fungovat středisko Náruč.
 • Úklid kostela měl proběhnout 28.3.
 • Starší schválili žádost organizátorů Listopadání o pokrytí schodku hospodaření z minulého roku ve výši 5 882 Kč.
 • Podlahy v bytě br. Šindlera jsou opraveny, v bytě sestry farářky probíhají. Podlaha v presbyterně se posoudí po sundání krytiny (také se odstraní obložení stěn). A podlahu v klubovně též opravíme.
 • Zhotovitel kopie kalicha navrhuje použití původního materiálu (stříbra), což si musíme ujasnit.
 • A v hodině deváté se starší zpěvem písně rozloučili.

Usnesení staršovstva ze dne 19.2.2020

 • Schůzi zahájil biblickým úvodem br. f. Pavel Šindler čtením z knihy M. Balabána „Kvete-li vinný kmen“ o smyslu a cíli modlitby.
 • Po schválení zápisu a přehledu korespondence s. f. Ewa Jelinek informovala o provedených návštěvách a provedené revizi kartotéky a bratr farář o přípravách k sňatkům. Také další starší informovali o provedených návštěvách.
 • Sestra Barbara Řimánková přinesla na rozloučenou výborný koláč a br. kurátor jí poděkoval za její práci a účast ve staršovstvu.
 • Vzhledem k tomu, že sestře farářce vyprší volební mandát v našem sboru v září 2021 a bratru faráři v srpnu téhož roku, mělo by staršovstvo vstoupit v jednání s kandidáty. Volba by měla proběhnout na podzim r. 2020.
 • Proběhla krátká diskuse o zavádění nového znění Apoštolského vyznání a Otčenáše.
 • Dlouze se starší věnovali přípravám na výroční sborové shromáždění. Byl přijat tento návrh sestry farářky: „Za člena s hlasovacím právem je podle usnesení staršovstva ze dne 19.02.2020 považován člen sboru starší 18 let, pokud on nebo jeho rodina (manžel, manželka, rodič nezaopatřeného dítěte) alespoň někdy od počátku předchozího kalendářního roku zaplatil salár nebo dal sboru dar“. Starší také schválili jednací pořad a evidenční dotazník. Další podklady se dále připravují.
 • Starší se také věnovali připravovaným akcím včetně stoletého výročí sboru (26.4.). Na 24.5. staršovstvo svolá okrskovou presbyterní konferenci pro okolní sbory (Opava, Orlová, Šenov, Frýdek-Místek, Český Těšín). Veřejný koncert účastníků zvonkového tábora se uskuteční 16.7. v našem kostele.
 • Nakonec se starší věnovali úkolům v hospodářské oblasti, z nichž mnohé se objeví opět na příští schůzi.

Usnesení staršovstva ze dne 15.1.2020

 • Na úvod starší vyslechli zamyšlení nad Žalmem 4,4 načež schválili zápis z minula a seznámili se s korespondencí.
 • Jako obvykle se informovali pastoračních návštěvách. Probíhají také dvě přípravy na křest a jedna na svatbu.
 • Staršovstvo chce dále pokračovat v rozhovoru o večeři Páně, takže znovu bude zvát hosty. V další liturgické věci se starší shodli, že již preludium je součást bohoslužby.
 • Započaly přípravy na Výroční sborové shromáždění, které proběhne v neděli 29. března.
 • V květnu by měla proběhnout okrsková presbyterní konference.
 • Starší se zabývali také vzájemnou spoluprací se Slezskou církví a potřebou vzájemné informovanosti.
 • Starší se také zabývali obrysy připravovaného rozpočtu – nejdůležitějšími investicemi i možnostmi navýšení výnosů.
 • Proběhly úvodní rozhovory s potenciálními spolupracovníky v oblasti přípravy stavebních projektů. Je zapotřebí odborně posoudit stav střechy kostela, která potřebuje vyspravit. Také budeme hledat vhodné řešení vlhké zdi v klubovně.

Usnesení staršovstva ze dne 11.12.2019

 • Po obvyklých úvodních bodech se starší zabývali způsobem informování o pastoračních návštěvách — pastorace je na jedné straně něco výsostně důvěrného a obtížně měřitelného (pouhá evidence počtu vykonaných návštěv může mezi faráři vyvolávat pocit konkurence), na straně druhé se jedná o formu křesťanské služby (návštěvy členů, kteří nemohou docházet) a tato by měla být koordinována. Tato otázka zůstává nadále otevřená.
 • Starší se také zabývali doporučením nových liturgických formulářů, aby vyznání vin, slovo milosti a pozdrav pokoje byly součástí každých bohoslužeb stejně jako vyznání víry. Domluvili se, že nechají na úvaze kazatele, zda a jak je zařadí do pořadu bohoslužeb i bez Večeře Páně.
 • Pokračují přípravy na oslavy stoletého výročí založení sboru.
 • Mluvilo se také o varhanním koncertu olomoucké Konzervatoře evangelické akademie a přípravách na půlnoční bohoslužby.
 • Tradiční vánoční sbírku ovoce a cukroví pro Armádu spásy rozšíří sbírka pro Novou šanci, která se zaměřuje na resocializaci vězňů.
 • Od br. Janči se starší dozvěděli, že Diakonie úspěšně přestěhovala „Domovinku“ do nových prostor. Město má zájem o obnovení činnosti „Náruče“ s příslibem dotaze 330.000,- Kč. Ale v prostorách střediska Náruč je třeba zrekonstruovat kuchyňku a sociální zařízení, proto Diakonie požádala o jakýkoliv finanční dar. Starší odsouhlasili mimořádný dar pro tyto účely ve výši 25.000,- Kč, který bude Diakonii zaslán v lednu.
 • Do rozpočtu na rok 2020, který sestavuje rozpočtová skupinka, byly navrženy tyto výdaje: vymalování sálu Třanovského, chodby ve sborovém domě a druhé místnosti v kanceláři; elektroinstalace ve sklepích na faře + výmalba; úprava zahrady; oprava podlah ve farářských bytech a sanace podlah v presbyterně a případně oprava podlahy v klubovně pod farou.
 • Starší se také domluvili, že kontaktují několik kandidátů, kteří by se mohli ve sboru starat o stavebně-inženýrskou činnost a přípravu projektů.
 • Kalich byl neobvyklým kurýrem odvezen do Prahy, aby se stal předlohou k výrobě kalicha nového.

Usnesení staršovstva ze dne 11.11.2019

 • Schůze jako obvykle začala biblickým úvodem a pokračovala schvalováním minulého zápisu, přehledem korespondence a výčtem pastoračních návštěv. Také poděkování staršovstva a modlitební okénko pro nové číslo Zpravodaje se zpravidla řeší na začátku.
 • Následovaly organizační záležitosti. Mezi plánované akce patří půlnoční bohoslužby, k jejichž organizaci nás pozvala SCEAV. Staršovstvo tento záměr podpořilo a nyní je potřeba vyjasnit obsah.
 • Probíhají přípravy na oslavy století sboru. Slavnostní Bohoslužby se budou konat 26. 4. 2020. Přípravný tým pracuje na programu a pozvánkách hostů.
 • V Dessau proběhne 17. mezinárodní partnerská konference a setkání mládeže (od 25.7. do 2.8.2020). Jsme srdečně zváni k účasti na setkání, jehož tématem bude „Dávat a Brát – život v rovnováze“. Cena je 220 EUR (mládež 110 €). Termín přihlášek je do konce ledna 2020.
 • Starší se také ohlíželi za Listopadáním. I když jeho přípravy provázely pochybnosti, bylo hodnoceno kladně, a tak se hlavní organizační úlohy pro příští ročník zhostí sestra farářka.
 • O úklid kostela se stará čínská sestra pod patronací Slezské církve.
 • Starší schválili návrh zkrácení služeb v kanceláři na dva dny v týdnu a to na středu a čtvrtek od 9 – 12 hod. Ve středu bude sloužit sestra pokladní a ve čtvrtek se budou střídat faráři. Také bylo rozhodnuto o zrušení pevné linky na faru, která nebyla využívána.
 • Bratr Janča informoval o chystaném slavnostním otevření střediska Diakonie, jehož se zúčastní faráři i několik presbyterů.
 • V druhé půlce prosince se sejde skupinka k sestavení rozpočtu. Do příští schůze by starší měli podat návrhy, o kterých bude následně rozhodnuto, zda budou zahrnuty do rozpočtu. Zatím vzešel návrh na vymalování sálu Třanovského, chodby ve sborovém domě a druhé místnosti v kanceláři.
 • Starší se také zabývali stavebními záležitostmi — garáží, která má sice nová vrata, ale zatéká do ní, sklepem na Husově náměstí 6, který zbývá vyklidit, a odsouhlasili rekonstrukci koupelny v bytě bratra faráře. Také podlahy ve farářských bytech a presbyterně budou potřebovat opravu.
 • Podařilo se najít zhotovitele repliky kalicha, který by již brzy měl začít s jeho výrobou.
 • Do Třanovského sálu se vrátily reproduktory k varhanám (nyní bílé) a tamtéž bude pořízen nový bezdrátový mikrofon. Celkem za ozvučení sálu a presbyterny vydáme plánovaných 20 000 Kč.
 • I tato schůze byla zakončena zpěvem písně.

Usnesení staršovstva ze dne 9.10.2019

 • Starší a faráři se podělili o to, komu se věnovali o pastoračních návštěvách a rozhovorech a za kým je potřeba zajít.
 • Pokračovala také diskuse nad tématem častějšího vysluhování Večeře Páně, o němž proběhlo také několik sborových besed. Názory jednotlivých starších se liší — někteří by chtěli vysluhovat každou neděli, jiní zachovat stávající stav. Nicméně se téměř jednomyslně dohodli na návrhu, „aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně dvakrát v měsíci a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci“. (Tento návrh byl na mimořádném sborovém shromáždění 20. října 2019 přijat dvoutřetinovou většinou přítomných členů.)
 • Staršovstvo také probíralo návrh nových liturgických formulářů, které vznikly na základě usnesení synodu. Starší vyjádřili svou vděčnost za vytvoření nových liturgických formulářů a cení si úsilí při vytváření nové agendy. Kazatelé budou tyto bohoslužebné formuláře využívat.
 • Dita Bartolšicová informovala starší, že televize Relax natočila krátký příspěvek o varhanách v našem kostele.
 • 10. listopadu proběhne v našem sboru vizitace.
 • 31. března 2020 oslavíme 100 let sboru — k tomuto účelu byla svolána pracovní schůzka.
 • Starší se také zabývali přípravou na 51. konvent Moravskoslezského seniorátu. Konventuály byli zvoleni Jana Grollová, Michael Waloschek a Dita Bartolšicová. Náhradníky Jarka Drozdová, Hanka Vlčinská a Dan Mach.
 • Úklid kostela proběhl 27. září za hojné účasti z obou sborů. Nicméně přetrvávaly problémy s pravidelným úklidem.
 • Zprávy z Diakonie přinesl Libor Janča:
  • V nejbližším období se očekává přestěhování Domovinky do zrekonstruované budovy na Syllabově ulici. Kolaudace této budovy je již ze 2/3 provedena. Slavnostní otevření je plánováno na 19.11.2019 od 14:00 – 16:00 hod. pro zvané hosty, od 16:00 hod si pak nové prostory bude moci prohlédnout široká veřejnost.
  • Kraj se na Diakonii obrátil s žádostí o obnovení dětské části „Náruč“ s příslibem 350.000,- Kč na její provoz. Náruč by měla sídlit v prostorách bývalé Diakonie na Syllabově 19.
 • K sestavení návrhu rozpočtu pro r. 2020 byla schválena skupinka ve složení: H. Vlčinská, J. Drozdová, J. Cholevová, M. Skotnica, J. Grollová.
 • Starší také schválili dodatečné investice do rekonstrukce bytu na Husově nám. 6, který by měl být pronajat od 1. listopadu.
 • Na úpravu farní zahrady a sklepa, ve kterých se angažoval bratr farář, bylo vyčerpáno 29 859. Částečně by měl přispět sbor SCEAV.
 • Zakázka na výrobu nového kalicha byla zadána pan Podzemskému.
 • Do presbyterny (multifunkční místnosti) byl instalován reproduktor.

Usnesení staršovstva ze dne 11.9.2019

 • Po návratu sestry farářky Ewy z rodičovské zpět na místo statutárního zástupce starší znovu volili předsedu a místopředsedu staršovstva. Předsedou bude nadále Michael Waloschek, místopředsedkyní Ewa Jelinek.
 • Starší se zabývali omezeným rozsahem pastorační péče v době prázdnin a informovali se o vykonaných návštěvách.
 • Sestra farářka informovala o práci s dětmi a mládeží.
 • Tématem byly také přípravy na mimořádné sborové shromáždění, které má projednat častější vysluhování Večeře Páně. Jakkoliv sbor rozhodne, starší chtějí o Večeři Páně dále přemýšlet a zvát hosty, kteří před mimořádným shromážděním přijet nemohou.
 • Bratr farář informoval o přípravách Listopadání a o jeho možných proměnách v době, kdy chybí mládež, na kterou byl tento festival zaměřen.
 • 31. března 2020 bude sbor slavit stoleté výročí. Příprav se ujaly sestry Ewa Jelinek, Dita Bartolšicová a Jana Grollová.
 • Starší se také zabývali úklidem kostela a návrhy Slezské církve, jak jej zajistit.
 • Také o sborovém kantorovi byla řeč — o jeho zodpovědnosti za hudební činnost ve sboru, kterou nezmenšuje to, že nyní nevede pěvecký sbor.
 • Starší se seznámili s průběhem a náklady rekonstrukce bytu na Husově náměstí 6.
 • Byla odsouhlasena výměna vrat v garáži.
 • V bytě Šindlerových bude nutné předělat sprchový kout.
 • Hledá se dobrovolník, který by se staral o sborovou informační techniku.
 • Také postrádáme stavaře na přípravu stavebních projektů, dozor a další
  náležitosti, o které se staral br. Jaroslav Orawski.
 • Starší schválili mimořádnou odměnu pro sestru Hanku Vlčinskou za obětavou práci v době dlouhodobé nepřítomnosti sestry kostelnice.
 • Se souhlasem starších sbor přispěje na kurz Psychologie pro studenty teologie částkou 4000 Kč.