Archiv rubriky: Staršovstvo

Řády církve ukládají, že o všech důležitých věcech rozhoduje a za celý život sboru je odpovědné „staršovstvo“. Název pochází z řečtiny a z Nového zákona, kde PRESBYTEROI, „starší“ nejsou věkem senioři, nýbrž ti, kteří se se vodách křesťanství pohybují déle a o životě víry něco vědí.

Schůze staršovstva se konají jednou za měsíc, zpravidla v druhou středu měsíce v 18:15 v presbyterně.

Členy staršovstva jsou (2017-2023):
Dita Bartolšicová (místokurátorka), Jaroslava DrozdováJana GrollováJana HaškováJarmila CholevováLibor Janča, Ewa Jelinek (farářka, virilní členka, místopředsedkyně staršovstva), Elvíra KrupováDaniel MachMarek SkotnicaPavel Šindler (farář, virilní člen), Hana VlčinskáMichael Waloschek (kurátor, předseda staršovstva).
Náhradníci:
1. Zdeněk Krůta, 2.  Barbara Řimánková, 3. Šárka Rajdusová, 4. Miroslava Kuzníková.

Květnové ZOOM staršovstvo (12.5.2021)

 • Po biblickém úvodu, schválení zápis a kontrole úkolů z minula starší debatovali, zda nadále přenášet bohoslužby online. A schválili vysílání ukončit 16.5., tj. před svatodušními svátky.
 • Konfirmace (a křest) se přesunuly na podzim.
 • Sestra farářka se dál snaží kontaktovat členy sboru, kteří jsou v kartotéce, ale víc o nich nevíme. Bratr farář vede předsvatební přípravu.
 • Obnovily se schůzku LOGOSu (vždy poslední pátek v měsíci s Pavlovou účastí).
 • Sestra kostelnice je na nemocenské, takže dále improvizujeme v zajišťování úklidu, přípravě bohoslužeb atd.
 • Zatékání do kostela je v řešení – částečně to způsobily ucpané svody, ale je nutná také klempířská oprava.
 • Starší schválili prosbu sboru CB Trojka, aby mohli přechodně používat kostel 6.6. a 23.6.
 • Termín Výročního sborového shromáždění byl stanoven na 20.6. Shromáždění bude spojeno s volbou farářů. Beseda s nimi proběhne 6.6. po bohoslužbách v sále.
 • Starší se také zabývali zprávou o hospodaření sboru, kterou po úpravách schválili v mailovém hlasování.
 • Pod hlavičkou misie presbyteři tentokrát probírali přípravy na Noc kostelů (pod vedením Jany Grollové) a zahájení sezóny Otevřených chrámů, kde by se hodil ještě jeden dobrovolník.
 • Schůzi zakončil bratr farář modlitbou.

Dubnové ZOOM staršovstvo (14.4. a 21.4.2021)

 • Dubnová schůze začala rozhovorem s Klárou a Jaroslavem Korbelovými, kteří byli pokřtěni o velikonocích.
 • Starší debatovali nad tím, jak dlouho ještě budeme online a co by se dalo v přenosech vylepšit. I když se v současné době můžeme scházet v kostele za účasti 76 lidí, do květnového staršovstva budeme bohoslužby přenášet on-line. Za tímto účelem byla schválena investice cca 12 000,- Kč do přenosového zařízení – mixážního pultu, který se bude hodit i na jiné aktivity.
 • Současná praxe nevysluhování Večeře Páně zůstane zachována až do svatodušních svátků, kdy budou bohoslužby znovu úplné.
 • Po televizních velkopátečních bohoslužbách náhle přibylo telefonátů a mailů adresovaných sestře farářce.
 • I v této pandemické době probíhají křestní a předsvatební přípravy pod vedení bratra faráře. Budou obnoveny jeho návštěvy v Domovince. Také v domově na Kamenci už je možno provozovat bohoslužby.
 • Bratr Janča přinesl zprávy z ostravské Diakonie, která zakončila loňský rok v plusu.
 • Sestra kostelnice si vybírá třítýdenní dovolenou.
 • Probíhá rekonstrukce jednoho z nájemních bytů (elekřina, kotel). Několikrát se také setkala stavební skupinka. Také se musí vyřešit zatékání do kostela (ucpaný dešťový svod).
 • Klubovna je hotová a zbývá vymalovat přilehlé prostory, na čemž se chceme domluvit se sborem SCEAV.
 • Oprýskávající kámen u schodiště kostela jsme reklamovali u firmy, která čistila sokl, ale nic se neděje. Je potřeba obnovit jednání…
 • Závady nalezené při revizi elektroinstalace jsou už téměř odstraněné.
 • Sbor objedná 100 nových zpěvníků. Byl schválen záměr udělat sborovou sbírku na sociální fond.
 • Noc kostelů proběhne 28.5. a letos ji organizujeme my – koordinátorem je Jana Grollová. Jen není jasné, jak bude akce probíhat.

Březnové ZOOM staršovstvo (24.3.2021)

 • Zoomovou schůzi započala úvodem sestra farářka. Po obvyklém schvalování zápisu a kontrole úkolů byli presbyteři seznámeni s korespondencí. Například nám bylo sděleno, že komunikační média (plachty) visící na budově bez čísla popisného (kostelní mříži) nejsou v souladu s loňským nařízením o regulaci vizuálního smogu (reklamy) ve městě Ostrava a byli jsme vyzváni k odstranění závadného stavu.
 • Také ústředí církve na nás myslelo zasláním výsledků ankety o postavení presbyterů v církvi a materiály pro obohacení schůze staršovstva. Bohužel, náš program byl již dost bohatý, takže starší dostali za domácí úkol si je prostudovat.
 • Starší se zabývali péčí o členy sboru (pastorací) – především o ty, kdo už do sboru chodit nemohou, nebo ty, kdo sotva chodit začali. V domově na Kamenci je již možno provozovat bohoslužby.
 • Byla schválena zpráva staršovstva o životě a stavu ostravského sboru za rok 2020. Termín výročního sborového shromáždění zůstává vzhledem k vládním opatřením otevřený.
 • Starší se shodli, že Večeři Páně omezíme jen na Velký pátek a velikonoční neděli, dokud epidemie nepoleví. I když v kostele může být 76 lidí, budeme bohoslužby přenášet po internetu nejméně první dvě dubnové neděle.
 • Noc kostelů proběhne, dá-li Pán, 28.5. a organizujeme ji letos my – koordinátorem je Jana Grollová, která přijímá návrhy na vytvoření programu.
 • Starší se také zabývali rekonstrukcí jednoho z uvolněných nájemních bytů a dalšími hospodářskými úkoly – odstraněním závad elektronistalace, opravou topení či výměnou sporáku.
 • Bratr farář vybrousil, opravil a naolejoval podlahu v klubovně pod farou, s rodinou místnost vymaloval a s přispěním stolařů z charity sv. Alexandra zhotovil a nainstaloval trojdílnou lavici do klubovny pod farou. Také pingpongový stůl je jeho zásluhou zase funkční.

Únorové ZOOM staršovstvo (10.2.2021)

 • Schůzi desátého únorového dne zahájil bratr farář úvodem, pak jsme schválili minulý zápis a prošli úkoly z minula.
 • Jako obvykle se starší zajímali o potřebné – za kým zašli, komu zavolali, kdo dostal povzbudivé přání, jak probíhají předkřestní a předsvatební rozhovory i návštěvy starších členů sboru…
 • Sestra farářka byla v Horní Čermné na semináři pro vedoucí praxí vikářů. V nejbližší době budeme mít praktikanta Jana Lukáše.
 • Bratr farář si od poloviny února vybíral dovolenou.
 • Z ústředí církve jsme se dozvěděli, že nebude-li se moci sejít výroční sborové shromáždění do konce března, platí rozpočet z minulého roku, nebo (v našem případě) návrh rozpočtu.
 • Starší se také zabývali pronájmy a údržbou bytů ve sborovém domě, revizí elektrických zařízení a rozvodů (našly se závady) i topením v šatně.
 • A nakonec dobrá zpráva, že kalich by měl být hotov do konce února.

Lednové ZOOM staršovstvo (13. a 27.1.2021)

 • Schůze začala 13. ledna zamyšlením nad Hospodinovou přítomností, byl schválen minulý zápis a proběhla kontrola úkolů z minula. Starší se dohodli, že lednovou schůzi rozdělí na dvě části a hospodářskými záležitostmi a rozpočtem se budou zabývat ještě 27. ledna.
 • Probíhají předkřestní a předsvatební rozhovory i návštěvy starších členů sboru. Sestra Pavla Machová dělá seniorům radost zasíláním pozdravů a přání.
 • Bohoslužby jsou stále omezené – nejvýše v počtu dvanácti. Nadále se tedy přenášejí přes internet, což starší vedlo k zamyšlení, jestli v tomto stavu vysluhovat Večeři Páně dvakrát v měsíci. Zůstali u toho, že ano.
 • Br. kurátor informoval o přípravách na online konvent Moravskoslezského seniorátu ČCE (který s poněkud kratším programem hladce proběhl 23. ledna).
 • V průběhu ledna se sešla rozpočtová skupinka (J. Drozdová, J. Grollová, M. Skotnica, H. Vlčinská, J. Cholevová) a připravila návrh rozpočtu. Na druhé lednovém setkání (27.1.) staršovstvo návrh schválilo, i když dosud nemáme účetní uzávěrku za rok 2020. Ale víme, že loňský rok místo schodku skončil přebytkem, který v roce 2021 upotřebíme především na údržbu sborového domu. Rozpočet předložíme ke schválení výročnímu sborovému shromáždění, které chystáme na 28. března.
 • Z ústředí církve jsme dostali pokyn k volbě našich dvou farářů. Už dříve jsme chtěli uspořádat předvolební setkání s oběma faráři – a to nejlépe osobní a živé. Takže ještě chvíli počkáme, zda a kdy nám to epidemie dovolí. Samotné volby bychom chtěli uskutečnit do konce května.
 • A nakonec jsme se dozvěděli, že naše velkopáteční bohoslužby chce vysílat Česká televize.

Prosincové ZOOM staršovstvo (9.12.2020)

 • Telekonferenční schůzi zahájila biblickým úvodem sestra farářka.
 • Starší se informovali o pastoračních návštěvách a probíhajících předkřestních a svatebních přípravách.
 • Byl vytvořen plán bohoslužeb pro vánoční období – ty v kostele byly bez online přenosu, bohoslužby ze sálu (v době uzávěrky s kapacitou 12 lidí) budou vždy přenášeny.
 • Ve sborové zásilce jsme od synodní rady dostali úkol připravit rozvojový plán sboru. Byl přijat návrh, aby se k jeho vypracování přizvali i řadoví lenové sboru, kteří nejsou členy staršovstva. Skupinka se sejde po novém roce.
 • Obdrželi jsme žádost z redakce Kostnických jisker o finanční podporu Evangelického týdeníku. Starší rozhodli, že za tímto účelem bude vyhlášena jedna sbírka v lednu.
 • Starší dále řešili uvedení klubovny do provozuschopného stavu, což zahrnuje sestavení lavice pod oknem, vybroušení a nátěr podlahy a malování.

Listopadové ZOOM staršovstvo (11.11.2020)

 • Starší se opět sešli na telekonferenci a po biblickém úvodu a schválení zápisu prošli úkoly z minula.
 • Pastorace probíhá v rámci omezených možností, často jen telefonicky. Pavla Machová za křesťanskou službu rozeslala seniorům povzbudivé dopisy, které se setkaly s velkým ohlasem a seniory velmi povzbudily.
 • Starší se shodli, že pokud bychom mohli mít o vánocích bohoslužby, tak bychom využili prostor kostela, už jenom z hygienických důvodů. Pokud by byl stále omezen počet, tak bychom bohoslužby konali v tomto omezeném počtu a zároveň je vysílali přes internet. Starší se také začali zamýšlet nad tím, zda a jak v on-line vysílání pokračovat, až omezení pominou.
 • Začala příprava rozpočtu na rok 2021: starší pověřili rozpočtovou skupinku a začali shromažďovat návrhy položek, které by měly být v rozpočtu.

Říjnové ZOOM staršovstvo (13.10.2020)

 • Starší se sešli 13.10. prostřednictvím Zoomu a dohodli se, že pokud by délka schůze měla přesáhnout hodinu, budou hlasovat o prodloužení, a pokud to bude nutné, sejdou se znovu za týden.
 • Jako obvykle následoval biblický úvod, schvalování zápisu a kontrola úkolů.
 • Jedním z hlavních bodů programu byla tzv. návratka na konvent, jejíž součástí byly nominace do synodní rady (shodli jsme se, že podporujeme tu stávající), dotazník „Přežije náš sbor rok 2025,“ (máme naději) a dvě menší změny v církevním zřízení.
 • Jedním z témat na programu měla být aktualizace povolávacích listin, které potřebujeme k přípravě (opakovaných) voleb obou farářů. Tyto však nebyly včas připraveny k projednání a starší se jimi budou zabývat 4. listopadu.

Zářijové staršovstvo (2.9.2020)

 • Schůzi zahájila biblickým úvodem sestra farářka. Na začátku presbyteři schválili zápis a prošli úkoly z minula.
 • Starší se informovali o pastoraci, předkřestních přípravách a návštěvách v domovech, které stále podléhají zvláštním předpisům.
 • Ze seniorátního výboru jsme obdrželi schválenou žádost na dvě kazatelská místa s plným úvazkem. Nyní bude potřeba připravit, odsouhlasit a odeslat dokumenty, které se k této volbě vážou.
 • Sestra farářka informovala o práci s dětmi a mládeží v následujícím školním roce. Bude probíhat nedělní škola, dorost, starší mládež a budou probíhat také konfirmační schůzky.
 • Starší na schůzi řešili také termín oslav 100 let sboru – a nakonec se na mimořádném setkání oslavy odložili na příští rok.
 • Obdrželi jsme dopis synodního seniora k mezinárodnímu Setkání křesťanů 2022, kde nás oslovuje s otázkou, zda bychom pro toto setkání nepropůjčili zázemí a nezapojili se do příprav. Setkání by konalo v září 2022 a zúčastnilo by se asi 1000 lidí; koordinátorkou by mohla být sestra farářka. Všichni presbyteři souhlasili.
 • Stále je v řešení oprava padající omítky a okapů na sborovém domě a komínu na faře. Starší se také rozhodli pro opravu omítek v presbyterně (v době uzávěrky hotovo a zbývá uklidit).
 • Schůze byla zakončena zpěvem písně.

Prázdninové staršovstvo (29.7.2020)

 • Prázdninovou schůzi zahájil biblickým úvodem bratr farář. Jako obvykle se na začátku schválil zápis, prošla se korespondence a úkoly z minula.
 • Tentokrát měly přednost záležitosti personální. Starší se podělili o ztížené možnosti návštěv v době pandemie a faráři přidali výčet předkřestních a předmanželských příprav.
 • Oběma našim kazatelům vyprší mandát příští rok po prázdninách (a oba přijali kandidaturu do našeho sboru). Podle nových pravidel pro povolávání farářů je na začátku třeba požádat seniorátní výbor o schválení výše pracovních úvazků. Znovu byla otevřena otázka o udržitelnosti a využitelnosti dvou farářů, avšak většina starších podpořila žádost o dvě kazatelská místa. (V době uzávěrky byla tato žádost schválena seniorátním výborem.) S kandidáty proběhne sborová beseda 18.10.
 • Opět se řešily omítky, okapy či komín. Zeď v klubovně vlhne také proto, že v rohu fary (mezi schody a klubovnou) není kanalizace a špatný spád a povrch chodníku problém zhoršuje. Úřad městského obvodu se vyjádřil, že rekonstrukce chodníků není v jejich možnostech. Alespoň že vyčistili uliční vpusť. Bratr farář se svým synem sami vyčistili okapové svody u kostela.
 • Oprava a nátěr balkonů ve sborovém domě byla z finančních důvodů přerušena.
 • Do šatny bude zakoupen modrý koberec.
 • Jako obvykle se presbyteři rozloučili písní.

Červnové staršovstvo (10.6.2020)

 • Schůzi zahájila 118. žalmem sestra farářka. Po schválení zápisu z minula, přehledu korespondence a kontrole úkolů starší přikročili k hospodářským záležitostem.
 • Během dešťů se projevily závady na okapech sborového domu. Také zdivo pod okapy opadává. Přivolaný horolezec zjistil, že ve zděné římse pod okapy jsou praskliny a hrozí, že by zdivo mohlo začít opadávat na chodník směrem na Husovo nám. Oslovíme firmy, které by mohly opravy realizovat.
 • Komín na faře je také v rozkladu a potřeboval by opravu.
 • V klubovně pod farou bylo odstraněna omítka z mokré zdi a zeď byla ošetřena první sanační vrstvou. O prázdninách nebude klubovna v provozu a během nich bude pod okno zhotovena nová lavice s průduchy.
 • I presbyterna je v nepoužitelném stavu. S renovací „od podlahy“ se počítá až příští rok, ale starší se rozhodli nechat opravit alespoň omítku, aby se dala používat.
 • Starší neschválili návrh na navýšení částky určené na zhotovení kalicha, aby mohl být ze stříbrného plechu (ale po schůzi se jedna rodina ze sboru rozhodla poskytnout dar, který cenový rozdíl vyrovná).
 • Sestra farářka informovala o pastoračních návštěvách.
 • Sestra farářka Ewa Jelinek a bratr farář Pavel Šindler chtějí kandidovat na další období. Starší se budou zabývat přípravami volby na příští schůzi a ve sboru proběhne diskuse, kde faráři přednesou svou představu práce ve sboru.
 • Schůze byla zakončena zpěvem písně.

Květnové ZOOM staršovstvo (13.5.2020)

foto z dubnové schůze
 • Schůzi zahájil biblickým úvodem bratr farář. Po schválení zápisu z minula, přehledu korespondence a kontrole úkolů se starší informovali o návštěvách s Večeří Páně, pastoraci spíše telefonické či emailové a probíhajících přípravách na křest či svatbu.
 • Starší velice kladně hodnotili vysílání on-line bohoslužeb.
 • Byl schválen návrh Pavla Šindlera poslat pozdrav partnerským sborům.
 • Starší se také zabývali organizací prvních bohoslužeb (scházíme se opět od 17.5.), aby byla dodržena hygienická opatření (rozdělení lavic, rozestupy, zpěvníky, desinfekci, způsob vysluhování apod.).
 • Od 18.5. také probíhají jiná shromáždění – např. biblická hodina, kavárnička. Dorost se postupně přesune z kyberprostoru na zahradu některých z rodičů.
 • Nový termín výročního sborového shromáždění byl stanoven na 7.6.
 • Také pro oslavy 100 let sboru byl schválen náhradní termín na 4.10. Výstava k tomuto výročí sboru by měla být otevřena již nyní, když začnou opět fungovat otevřené chrámy.
 • 12.6.2020 by měla proběhnout také Noc kostelů, i když v omezenějším duchu. Kostel bude otevřen pouze do 22:00 hod. Doprovodný program bude minimální, spíše se bude jednat o komorní prohlídky.
 • Partnerská konference v Dessau je zrušena, nicméně organizátoři přemýšlejí o dalších možnostech jak si tuto ztrátu vynahradit a přivítají jakékoliv návrhy. V této souvislosti byl také přijat návrh, aby sborové video připravené k výročí založení sboru bylo opatřeno titulky a přeloženo do angličtiny.
 • Činnost Diakonie pokračuje; kromě Domovinek, kde jsou ubytováni vojáci, kteří pomáhají v nemocnicích.
 • Starší schválili, aby byla schůze i o prázdninách (29.7.).
 • Obecně prospěšné společnosti Moment, které pronajímáme obchodní prostory, byla na jejich žádost poskytnuta sleva na nájemném ve výši 30 % (na 2. čtvrtletí).
 • Proběhla výmalba chodeb sborového domu a Třanovského sálu.
 • Bratr farář se zapojením rodiny provedl vyklizení všech sklepů a dílny a s br. Rajdusem odvezl odpad do sběrného dvora.
 • Zhotovitel kopie kalicha potvrdil, že původní kalich je ze stříbrného plechu a navrhuje kopii zhotovit také ze stříbra, což by celkovou cenu navýšilo asi o 11 tisíc. K tomu se starší vyjádří až po rozeslání cenové nabídky.
 • Schůzi zakončila modlitbou sestra farářka.

Dubnové ZOOM staršovstvo (8.4.2020)

 • Schůzi jedenácti presbyterů, která poprvé proběhla prostřednictvím telekonference Zoom, zahájila sestra farářka Ewa biblickým úvodem a písní.
 • Zprávy z ústředí církve ohledně fungování sborů v době nouzového stavu jsou starším rozesílány průběžně. Synodní rada nedoporučuje vykonávat v době nouzového stavu Večeře Páně prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, protože preferuje pro tuto příležitost živé společenství. Navrhuje odložit tuto svátost až po odvolání nouzového stavu.
 • Také se farářům nedoporučuje vykonávat návštěvy — proto jsou oba v kontaktu s farníky prostřednictvím e-mailů a telefonů. Lidem ale chybí živý kontakt, zvláště těm, kteří nemají přístup k internetu.
 • Některé sborové aktivity se přesunuly na síť. Sestra farářka zajišťuje nedělní bohoslužby za účasti některých farníků, formou videokonference probíhá dorost, mládež i schůze staršovstva; farníkům a příznivcům sboru byly také nabídnuty odkazy na bohoslužby z jiných sborů umístěné na internet.
 • Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu a nemožnosti se scházet, bylo výroční sborové shromáždění odloženo. Uskuteční se jakmile to bude možné. Stejně tak jsou odloženy na neurčito dubnové oslavy 100 let sboru. Totéž platí o úklidu kostela. Sestra Jana Grollová informovala, že byl zrušen sborový výlet.
 • U partnerské konference se zatím vyčkává, jak dopadne uvolňování stávajících omezení — v tomto případě, zda budou otevřeny hranice.
 • Br. Šindler vymaloval se Šimonem Krupou místnost vedle kanceláře, kterou zároveň uklidili.
 • Ve sklepě na faře byla rozšířena elektroinstalace a bratr farář sklepy vyklízí. Po vyklizení je chce vybílit vápnem.
 • Br. Šindler je také ochoten otlouct omítku z vlhké zdi v klubovně pod farou a omítnout zadní zeď v garáži. Práce budou přizpůsobeny jeho časovým možnostem a délkou nouzového stavu.
 • Starší se také zabývali stavem podlahy v presbyterně a pověřilo stavební skupinku, aby se domluvili na dalším postupu a předložili návrh staršovstvu
 • Od dubna probíhá výmalba chodby ve sborovém domě a sálu Třanovského (v době uzávěrky vše již téměř hotovo).
 • Zatéká do kostela pod taškami, kde není izolace, proto jako možné řešení je zatím svést vodu do kbelíku. Izolace celé střechy je nad naše finanční možnosti.
 • Schůze byla zakončena modlitbou bratra faráře Pavla.

@ Prostřednictvím emailu starší na základě vládního opatření schválili, že bohoslužby se budou konat až v neděli 14. června — pokud do té doby vláda nerozhodne jinak.

Březnové staršovstvo (11.3.2020)

 • Po biblickém úvodu a schválení zápisu z minulé schůze se starší se seznámili se sborovou korespondencí. Byl v ní i dopis od synodního seniora Daniela Ženatého na téma bohoslužeb v době epidemie. V té době bylo ještě možné shromažďování 100 lidí, tak starší plánovali bohoslužby zachovat.
 • Sestra farářka a další presbyteři se informovali o pastoraci.
 • V části liturgicko-teologické se hodnotila praxe vysluhování Večeře Páně ze samostatných kalíšků.
 • Velkou část schůze pak zabrala příprava výročního sborového shromáždění, které se mělo konat poslední březnovou neděli. Byly schváleny zprávy o životě a o hospodaření sboru včetně účetní uzávěrky a rozpočtu.
 • Starší se zabývali podnětem, aby na sborové shromáždění byla zařazena diskuse o dvou farářských místech. Po krátkém jednání výraznou většinou potvrdili zachování dvou farářských míst.
 • Také byla řeč o připravovaných oslavách výročí sboru, na něž jsou vytištěny pozvánky (v naději, že se uskuteční).
 • Komponovaný pořad z díla Komenského byl přesunut na později.
 • Z Diakonie se nám dostalo pozvání na den otevřených dveří a poděkování za finanční podporu, díky které mohlo začít fungovat středisko Náruč.
 • Úklid kostela měl proběhnout 28.3.
 • Starší schválili žádost organizátorů Listopadání o pokrytí schodku hospodaření z minulého roku ve výši 5 882 Kč.
 • Podlahy v bytě br. Šindlera jsou opraveny, v bytě sestry farářky probíhají. Podlaha v presbyterně se posoudí po sundání krytiny (také se odstraní obložení stěn). A podlahu v klubovně též opravíme.
 • Zhotovitel kopie kalicha navrhuje použití původního materiálu (stříbra), což si musíme ujasnit.
 • A v hodině deváté se starší zpěvem písně rozloučili.

Únorové staršovstvo (19.2.2020)

 • Schůzi zahájil biblickým úvodem br. f. Pavel Šindler čtením z knihy M. Balabána „Kvete-li vinný kmen“ o smyslu a cíli modlitby.
 • Po schválení zápisu a přehledu korespondence s. f. Ewa Jelinek informovala o provedených návštěvách a provedené revizi kartotéky a bratr farář o přípravách k sňatkům. Také další starší informovali o provedených návštěvách.
 • Sestra Barbara Řimánková přinesla na rozloučenou výborný koláč a br. kurátor jí poděkoval za její práci a účast ve staršovstvu.
 • Vzhledem k tomu, že sestře farářce vyprší volební mandát v našem sboru v září 2021 a bratru faráři v srpnu téhož roku, mělo by staršovstvo vstoupit v jednání s kandidáty. Volba by měla proběhnout na podzim r. 2020.
 • Proběhla krátká diskuse o zavádění nového znění Apoštolského vyznání a Otčenáše.
 • Dlouze se starší věnovali přípravám na výroční sborové shromáždění. Byl přijat tento návrh sestry farářky: „Za člena s hlasovacím právem je podle usnesení staršovstva ze dne 19.02.2020 považován člen sboru starší 18 let, pokud on nebo jeho rodina (manžel, manželka, rodič nezaopatřeného dítěte) alespoň někdy od počátku předchozího kalendářního roku zaplatil salár nebo dal sboru dar“. Starší také schválili jednací pořad a evidenční dotazník. Další podklady se dále připravují.
 • Starší se také věnovali připravovaným akcím včetně stoletého výročí sboru (26.4.). Na 24.5. staršovstvo svolá okrskovou presbyterní konferenci pro okolní sbory (Opava, Orlová, Šenov, Frýdek-Místek, Český Těšín). Veřejný koncert účastníků zvonkového tábora se uskuteční 16.7. v našem kostele.
 • Nakonec se starší věnovali úkolům v hospodářské oblasti, z nichž mnohé se objeví opět na příští schůzi.