Archiv rubriky: K zamyšlení

Vyhlášení dobrovolné sbírky na pomoc Ukrajině

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlásila dobrovolnou sbírku na pomoc Ukrajině. V průvodním dopise oslovili farní sbory Českobratrské církve evangelické, ale i širokou veřejnost synodní kurátorka Lia Valková a synodní senior Joel Ruml:

 „Milé sestry a milí bratři,

dovolte nám, abychom Vás informovali o situaci na Ukrajině a upozornili na aktuální potřeby obyvatel Kyjeva a západní Ukrajiny.

Nyní se Kyjev vzpamatovává z nejkrvavějších dnů své novodobé historie. Vývoj situace je nejistý, ač se na zprostředkování dialogu mezi znesvářenými stranami podílejí zástupci evropských zemí a parlament zrušil některé kontroverzní zákony. Vyřešení hluboké a nebezpečné politické krize v zemi bude trvat dlouhou dobu.

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci (SHRP) je v kontaktu s luterským sborem Svaté Kateřiny, který sídlí v centru Kyjeva. Tento sbor aktivně pomáhá zraněným lidem z Majdanu, poskytuje ošetření, jídlo, pokrývky. Velmi by uvítali pomoc z naší strany, zejména finanční prostředky na přímou pomoc zraněným a potřebným a také na podporu rodin, jejichž členové zahynuli během střetů nebo byli zraněni. Sbor bude podporovat potřebné rodiny individuálně a adresně.

Synodní rada ČCE vyčlenila z fondu sociální a charitativní pomoci 200 000,- Kč na okamžitou pomoc Ukrajině a vyhlašuje dobrovolnou sbírku. Výtěžek sbírky bude použit na doplnění tohoto fondu, prostředky převyšující zmíněnou částku budou taktéž odeslány luterskému sboru Svaté Kateřiny v Kyjevě. Administraci výtěžku této sbírky svěřujeme Diakonii ČCE – SHRP, které bude spolupracovat s kyjevským luterským sborem Svaté Kateřiny. SHRP se zavazuje informovat synodní radu i sbory o efektivním vynaložení shromážděných darů.

Doba trvání sbírky je do 20. března 2014.
Číslo účtu, kam sbírku zasílat, je: 478496703/0300
Variabilní symbol: 911707 (k var. symbolu je možné přidat čtyřmístné evid. číslo farního sboru)

Milé sestry a milí bratři, touto sbírkou vyjadřujeme svou solidaritu s lidmi, kteří zápasí o demokracii a svobodu, a ve svém úsilí potřebují podporu.“

Lia Valková, synodní kurátorka
Joel Ruml, synodní senior

Víra

Zpravodaj 2/2014

Víra… Mám se toho slova bát, nebo od něho něco očekávat? Přece jenom je to něco nového… Tuhle otázku jsem si kladla tak před šesti lety. Věděla jsem, že to je něco, co mi neublíží, ale byla jsem pořád malá, tak jsem se toho obávala. Postupem času však moje obava klesla a začala jsem to vnímat a brát vážně. Nejdřív jsem nevěděla ani kdo je Bůh. Je mocný? Najednou se ale stal takový zvrat. Začala jsem víru brát jako součást života, začala jsem se učit modlitbu Páně a vůbec jsem se začala modlit. Nakonec se z toho stalo něco, co mi vždycky pomohlo. Modlitba. Modlitba byl ten zázrak všeho, vždycky po modlitbě jsem se cítila lépe, cítila jsem takový pocit opory, pocit toho, že jsem udělala správnou věc, takový pocit až bych řekla sebevědomí. Začala jsem velmi vnímat dorost, nedělní školu. Už v tuhle chvíli jsem věděla, že Bůh jakoby na mně, na moji rodinu čekal, jako by věděl, že ho potřebujeme. Jsem ráda že věřím a za svou víru se nestydím, ba naopak jsem ráda, někdy se – nechci říct chlubím – ale prostě vykládám, že jsem věřící, jsem na to hrdá. Myslím, že by si to každý z vás měl uvědomit o CO byste přišli, kdyby jste nevěřili….

Anna Sabóová

Biblický úvodník – Zpravodaj 2/2014

Zpravodaj 2/2014

Žalm 11:
1  Pro předního zpěváka, Davidův. Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi říkáte: „Jen si lítej, ptáče, po té vaší hoře!
2  Hle, jak svévolníci luk už napínají, šípy na tětivu kladou, aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce.
3  Když se všechno od základů hroutí, co dokáže spravedlivý?“
4  Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin má trůn svůj na nebesích. Jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny.
5  Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka; toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí.
6  Sešle na svévolníky déšť žhavého uhlí a hořící síry, jejich údělem se stane žhoucí vichr.
7  Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé; jeho tvář pohlíží na přímého.

DEN PRVNÍ
Přečti si Žalm 11. Pak si ho přečti ještě jednou a dělej si k tomu poznámky (co se ti zdá zajímavé, užitečné, čemu nerozumíš, s čím nesouhlasíš). Rozděl žalm do tematických částí. Dej jim nadpis.
Pak přepiš žalm svými slovy, jako vlastní modlitbu.

DEN DRUHÝ
Přečti si Žalm 11. Tento žalm vyjadřuje názory, které mohou mít věřící dokonce i v době těžké krize; ukazuje také, jak problémům čelit ve víře. Co je tím názorem, smýšlením pro Davida? Jak čelí David krizi?
Přečti si J 1,14. S kterým veršem 11. žalmu je tento úryvek podobný? Vypiš si některé ze způsobů, jakými ti Ježíšův život, smrt a vzkříšení pomáhá, a to zejména v době krize. Poděkuj mu za to v modlitbě.

DEN TŘETÍ
Přečti si Žalm 11. Ve verši 1 zaznamenává David velmi časté pokušení v době krize: útočiště v něčem jiném, než v samotném Bohu. Zamysli se nad svojí současnou krizí. Popiš ji a pak si zapiš způsoby, jak jsi (stejně jako David) v pokušení utéct k něčemu jinému, než k Bohu.
V dobách krize může být pokušení uprchnout do věcí jiných než k Bohu zvláště silné, protože se zdá, jak ostatně vysvětluje David ve verších 1-3, že zlý vyhraje a Bůh a jeho lidé prohrají. Navíc se Bůh může zdát být vzdálený, a všechny jeho sliby orientované na budoucnost. Přečti si verše 4-6. Zapiš si sliby, které se mají splnit.
Modli se k Bohu. Řekni mu o své krizi. O důvodech, proč je ti teď tak těžko být s Ním, a proč je tak lákavé být jinde. Požádej ho o pomoc. Ukonči modlitbu přečtením verše 7.

DEN ČTVRTÝ
Přečti si Žalm 11. Ve verších 4-7 David říká, že v době, kdy nepravosti (zdá se) mají navrch, Bůh: hledí, zkoumá, je spravedlivý a potrestá svévolníky. Někdy to vypadá, že Boží spravedlnost je zbytečně pomalá. Apoštol Petr to vysvětluje v 2Pt 2,9 a 1Pt 1,6-7. V Ž 11 čteme, že Bůh miluje vše, co je spravedlivé. Petr jakoby přidává: zatímco Bůh je trpělivý s jeho konečným soudem, máme možnost volat lidi k pokání. Dělat to můžeme slovem (2K 5,20) a vlastním životem (1Pt 2,12).
Zhodnoť své chování v průběhu minulého týdne (a to zejména vůči těm, kteří nejsou věřící). Bylo čestné? V situacích, kdy nebylo, pros Boha, aby ti odpustil, děkuj mu za jeho odpuštění a požádej ho, aby ti pomohl změnit tvé chování. Pros Boha, aby ti pomohl vyprávět o Ježíši.

DEN PÁTÝ
Přečti si Žalm 11. Napiš si např. dva odstavce, vyjadřující to, co ses naučil o Bohu, sobě a ostatních z toho žalmu. Napiš alespoň jednu věc, kterou chceš aplikovat do svého života díky tomuto žalmu. Sdílej s někým své myšlenky (také ty z prvního dne: to, čemu nerozumíš a s čím nesouhlasíš) z tohoto žalmu. Uzavři studium modlitbou a děkováním Bohu za to, co tě tento týden učil.

podle http://vintagenc.com/blog/2013/03/18/psalm-11/ upravila Ewa Jelinek

Den památky obětí holokaustu… + pozvánka

sm5_1389104566_x-baranova-novotny.jpg (480×320)Před 69 lety byl osvobozen koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka, místo, které pro celý svět ztělesňuje a symbolizuje hrůzy holocaustu. Proto na 27. ledna připadá Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. V České republice je to od roku 2004 významný den.

Letos této vzpomínce věnuje Dům kultury Vsetín komponovaný program, který zahájí koncert s názvem Jidiš a hebrejské písně v podání dvojice Tomáše Novotného (koncertina) a Barbory Baranové (zpěv). Koncert se uskuteční 29. ledna od 18.00 hodin ve vsetínském kině Vatra.

Jaké jsou naše finanční zdroje a odkud přicházejí

Jak přispívat na činnost církve
  • Salárem: Řád hospodaření církve doporučuje, aby každý člen církve platil salár ve výši 5% z celkových čistých ročních příjmů. Současná obětavost dosahuje přibližně pětiny doporučené výše.
    • Latinské „salārium, iī“ (solní), v římských dobách dávka soli vojákům nebo finanční úhrada této dávky, později služné úředníků a mzda soudců. Evangelická církev tradičně používá tento pojem pro pravidelný dar na provoz sboru a církve.
  • Chrámovými sbírkami: Většina sbírek je určena pro potřeby vlastního sboru. Několikrát do roka se konají celocírkevní sbírky vyhlašované synodem pro určité úseky církevní práce: Na tisk, pro Diakonii, na stavební účely (Hlavní dar lásky). Konáme také sbírku solidarity na pomoc sborům, které nemohou plně hradit svůj odvod do personálního fondu (PF), sbírku pro Evangelickou akademii, pro křesťanskou službu, pro sociální a charitativní pomoc, sbírku Jubilejní toleranční dar (JTD) na dlouhodobé financování stavebních akcí a sbírku na bohoslovce a vikariát.
  • Mimořádnými dary: Při jubileích a významných rodinných událostech, na konkrétní potřeby sboru, např. na opravu kostela, na vybavení sborových prostor nebo pro oběti přírodních katastrof.
Několik rad a doporučení pro dárce
  • Sbírky: Předem si připravte obnos, který chcete darovat a buďte štědří. Při každé sbírce ve shromáždění by staršovstvo mělo ohlašovat, jaký je její účel. Některé sbory vedou evidenci sbírek, která umožňuje, aby dárci mohli darované peníze odečíst od základu daně z příjmu. Informujte se o těchto možnostech. O účasti na sbírce se rozhoduje každý sám podle účelu sbírky a svých priorit. Váš dar bude vždy přijat s vděčností.
  • Salár: Neodkládejte placení saláru na poslední chvíli na konci roku, kdy míváte velké finanční výdaje. Nejlepším řešením je trvalý příkaz k úhradě z Vašeho bankovního účtu nebo pravidelný měsíční obnos strhávaný z platu. Tak nepocítíte velké jednorázové výdaje a sbor bude mít pravidelný příjem během celého roku. Způsob výběru saláru závisí na každém sboru.

Učiňme dary naší církvi pravidelnou součástí našeho rodinného rozpočtu!
1 dar v ceně 1 rohlíku denně …… 2,50 x 365 = 912 Kč/rok
5 Kč denně ……………………….. 5 x 365 = 1 825 Kč/rok
10 Kč denně ………………….….. 10 x 365 = 3 650 Kč/rok
20 Kč denně …………………….. 20 x 365 = 7 300 Kč/rok

Vyžádejte si od sboru potvrzení o všech evidovaných darech, které jste během roku dali církvi. V daňovém přiznání pak všechny dary odečtěte od základu daně z příjmu. Vyúčtování poskytnutých darů je povinen provést také každý zaměstnavatel, který provádí zaměstnanci vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Pro fyzické osoby platí § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., pro právnické osoby § 20 odst. 8 téhož zákona. Nestyďte se uplatňovat své zákonné nároky. Daň z příjmu se Vám sníží o 12 – 32 % částky, kterou jste věnovali církvi.

Zdroj: www.e-cirkev.cz (pdf)

Biblický úvodník – Zpravodaj 1/2014

Zpravodaj 1/2014

2Kor 6,2: Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!

Existuje jen jediný prostředek, jak nepromarnit svůj život: vložit se cele a osobně do přítomného okamžiku.
Lidé ve skutečnosti žijí plně jen několik měsíců ze svého života. A v osmdesáti letech pak shledávají jen těchto několik okamžiků svého života na dlani. Proč nežijí svůj život. Stále myslí, že život je tu jen pro zítřek, že je třeba připravit „svou budoucnost“. Proč chceš čekat na zítřek, abys žil? Jednoho dne už pro tebe zítřek nebude a tys vlastně nikdy nežil.
Držíš se minulosti, ale ta už byla, a dnes už nad ní nemáš moc.
Svádí tě budoucnost, neboť si ji můžeš ve své fantazii formovat podle své chuti; ale ona ještě neexistuje a je zbytečné se jí zabývat.
Přítomnost je tak krátká, že jí nepřikládáš cenu; ale jen ona je ve tvé moci a tvůj život se skládá – kousek za kouskem – jen z přítomných okamžiků.
Zdá se ti, že před sebou v budoucnosti vidíš štěstí, lásku a Boha. To je ale přelud. Žalostně zapomínáš, že Bůh je vedle tebe, právě tam, kde jsi ty, v přítomných okamžicích tvého života…
Chceš-li v životě uspět, vrať minulost do rukou Božích, přenech mu i budoucnost a žij s Ním v plnosti každý přítomný okamžik, jeden za druhým. – Přítomný okamžik je lehký, nedrtí svou vahou není příliš široký, není v něm místo pro neklid; rychle prchá, neunavuje, má lidské rozměry, můžeš ho zmoci, usměrnit a vést, on jediný je živoucí, živí tě… Bůh na tebe čeká teď. 

podle Michela Quist

Znáte dějiny ČCE?

Logo-CCE_200.jpg (190×200)Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 sloučením dvou evangelických církví augsburského a helvetského vyznání. O tomto spojení rozhodl generální sněm obou církví konaný 17. a 18. prosince 1918 v Praze.

O rok později byl schválen a přijat název nově vzniklé církve: Českobratrská církev evangelická. Jejím symbolem byl kalich stojící na Bibli, který vyjadřoval spojení s tradicí české reformace a reformací kalvínskou a luterskou.

První ustavující synod Českobratrské církve evangelické zasedal 21. až 25. února 1921. Církev se řídila při správě a organizaci zásadami presbyterně-synodními.

Podrobnější dějiny: http://www.e-cirkev.cz/rubrika/625-Historie/index.htm

Biblický úvodník – Zpravodaj 9/2013

Zpravodaj 9/2013

Matouš 5,21-22: Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.

Pro ilustraci tohoto textu z evangelia mi nejdříve dovolte tři historické poznámky:1. Máme i v ostravském sboru lidi, kteří zažili polskou okupaci v roce 1938. Poláci tehdy zabrali nejen Těšínské Slezsko, ale i velkou část Ostravy, a pamětníci s dodnes živou trpkostí vzpomínají, jak si při odsunu mohli vzít jen to nejnutnější, jak na ně zlobně křičeli jejich bývalí sousedé, od kterých by to nikdy nečekali atd. atd. Jak se to mohlo stát?2. Pro mnohé tehdejší Poláky v tom asi bylo kus zadostiučinění za události, které byly v roce 1938 ještě živé v povědomí, ale dnes už skoro žádné pamětníky nemají (a proto nám pak polská okupace 1938 připadá ještě více nepochopitelně nepřátelská), totiž když v roce 1919 v rámci Sedmidenní války táhly československé jednotky „mnoho kilometrů“ za polské hranice, a konflikt měl desítky obětí a vedl k posunu demarkační linie v neprospěch Polska. Pro tisíce rodin to musel být kus bolestné historie (proč k tomu muselo dojít? mělo to smysl?), která byla jen navenek překryta mírovou dohodou.3. A teď k tomu přiřadím jedno datum asi dost nečekaně. Od roku 2012 se v médiích objevuje stále více zpráv o nekvalitních polských potravinách. Když si ta slova zadáte do internetu, vyjedou vám desítky odkazů. Mnohokrát se tam objevují dokonce slova, že „v polských potravinách byly objeveny život ohrožující látky“, že „jsou rizikovější“ apod. Zdá se mi, že se zde rozhořela obchodní a mediální válka.Ptáte se možná, proč tyto tři události řetězím? Ideologická válka přece není totéž co válka skutečná. Můžeme být přece rádi, že ve třetím bodě nejde o konflikt ozbrojený, že jde jen o peníze. Ježíšovo slovo z evangelia nás však učí, jak má k sobě blízko to, když proti někomu sočím jen slovy, a když pak někdy ve vyhrocené situaci vezmu i nůž a vrazím mu ho do zad.

Nejsem historik, a k mým myšlenkovým pochodům byste mohli říct, že věci lze vidět i jinak. Ale vidíte prosím za nimi to hlavní, co chci říct? Že si pole k nenávisti a někdy i k neštěstí připravujeme mnoha drobnými špatnými myšlenkami a špatným běžným jednáním, a že tyto maličkosti mohou v ubližující konflikt přerůst někdy tak rychle a nečekaně, že pak následně ani nerozumíme tomu, jak se to mohlo stát? Ani nevíme, jak k tomu dojde, že se malý plamének rozhořel zničujícím ohněm. Ježíš nás na to riziko upozorňuje.

Pochybuji, že se dá udělat pořádek v dějinách, a vytvořit dějepis tak, aby se k němu přiznaly obě strany dřívějších konfliktů. Pochybuji, že si dovedeme udělat pořádek v tom, jak nás ovlivňují média, zda dovedeme rozpoznat například ve zprávách o potravinách míru jejich objektivity. Ale na tom prý tolik nezáleží. Ježíš jinde řekl, že nás neznečišťuje, co do nás vchází zvenku (Mk 7,18-23). V sobě si máme udělat pořádek. Máme si hlídat, jaké myšlenky v nás vzcházejí, jaká slova z nás vycházejí. Důraz dnešního evangelia je v tom, že už na těch zdánlivě malých slovech a činech záleží – v rodině, mezi kolegy a sousedy. Abychom se pak jednou nemuseli divit. Přičemž slovíčko „jednou“ zde má dva významy. Abychom už nikdy nebyli překvapeni nějakým dějinným konfliktem. Ani se nemuseli divit jednou při posledním soudu.

P.S.: úvodník jsem původně psal pro českotěšínský sborový časopis, když jsem přemýšlel, jaké téma je pro oba sbory společné.Aleš Wrana

Biblický úvodník – Zpravodaj 7-8/2013

Zpravodaj 7-8/2013

Matouš 6,34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

Dnešní životní styl je, zdá se mi, hodně náročný. Je to zajímavé: žijeme si blahobytněji než doby před námi, a přesto sociologové řeknou, že pro zajištění živobytí spotřebujeme více času a energie než dřívější generace. Více se honíme, abychom obstáli ve společnosti.A tady není divu, že by mnozí chtěli z takového kolotoče vystoupit. A zdálo by se, že Ježíš nás k tomu i navádí: „Nedělejte si starosti o zítřek.“ Žijte dneškem. – Povím vám nejprve dvě ilustrace o těch, kteří jakoby to dovedli. Potom se však budeme muset na to Ježíšovo slovo podívat ještě jednou a důkladněji. – Nejprve mě napadli Romové. Ptal jsem se jedné ženy, která jejich situaci zná, jak si dneska žijí, poté, co postupně přicházejí o velkou část sociálních dávek, na které byli zvyklí. A dověděl jsem se, že mnohé romské rodiny opravdu nemají co jíst, žijí ze dne na den. Ale dovedou to. Jsou co nejvíce spolu, vysedávají rádi venku a moc se nestarají. – Jiný příklad: marihuana. Když si ji člověk zakouří, je v pohodě. To, za čím by se jinak honil, mu najednou připadá jako nedůležité. Nechápe, proč by se měl dále plahočit v kole společenského systému. Nechá školy nebo fláká práci, ale je v klidu. Moc se nad tím nestará.

Ty příklady, které tady uvádím, samozřejmě nejdříve trochu naštvou. Copak takhle se to dá dělat? Ale nechme se jimi vyprovokovat aspoň k tomu, abychom se i my sami snažili vyhlédnout ze svých rutin, z toho, co považujeme za nezbytné a neměnné.

Přijměme ty příklady jako návodné, byť jen z první půlky: že to je možné, z koloběhu dnů a všedních starostí vystoupit. K tomu si však doplňme, že Ježíš ve svých slovech nemluví o ztrátě motivace, o tom, že nám má být všechno jedno. Neodkazuje nás do bezčasí, do nirvány. Když budeme řádně písmáčtí, tak se při slovech: Nedělejte si tedy starost o zítřek, musíme zajímat o to, proč je tak ono slovíčko „tedy“. A zjistíme, že ono nás odkazuje k tomu, co Ježíš řekl ve slovech předcházejících:  Hledejte především Boží království a spravedlnost. Podle Ježíše jen toto nám může dát pravou svobodu, abychom se neplahočili v kolech pozemských systémů a režimů. Když se budeme starat přede vším o Boží království a jeho spravedlnost, nemusíme se potom starat o zítřek po našem způsobu a podle našich zvyků.

aw