Archiv rubriky: K zamyšlení

Potvrzení o darech

let the money growVyzvedněte si ve sboru potvrzení o darech církvi, které můžete použít k odpočtu ze základu daně z příjmu. Potvrzení jsou připravena pro všechny, kdo v minulém roce zaplatili salár či jiné dary na činnost sboru a církve.

Modlitební okénko | leden 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za milosrdenství, ochranu a sílu na každý den, za lásku kterou nám prokazoval v minulém roce. Děkujme za to, že Boží shovívavost s tímto světem přetrvává, že každý může skrze víru a pokání přijmout odpuštění. Prosme, abychom byli pomocí pro hledající a ztracené, za proměňování naší společnosti evangeliem.

✤ Vyprošujme u Pána požehnání pro rok 2015. Modleme se za moc Ducha Svatého mezi námi, abychom byli důvěryhodným příkladem víry, naděje a lásky. Prosme za Boží vedení, moudrost a zodpovědnost při rozhodování, za nasazení v konkrétních činech.

✤ Mysleme v modlitbách na zdárný průběh akcí sboru, na členy, kteří potřebují podporu v nemoci, nebo ve stáří. Prosme o Boží vedení pro mládež, děti, rodiče, kazatele, starší. Nezapomínejme na partnerské sbory, přípravu konference, návštěvu Uwe Weinertha ze Speyeru, na přidružené středisko Diakonie i ostatní organizace věnující se službě potřebným.

✤ Pamatujme na ekumenické akce pořádané v Ostravě, např. alianční týden modliteb. Ať skrze vzájemnou spolupráci ukazujeme na jednotu křesťanů v Kristu.

✤ Prosme za počasí v zimě. Ať nás Pán ušetří dusivých smogů a krutých mrazů, dá krajině i lidem odpočinout před dalším jarem. Mysleme v modlitbách na bezpečí v rodinách, v ulicích i na silnicích, za prostředí důvěry a lásky mezi lidmi.

✤ Modleme se za mír, za utišení občanské války na Ukrajině, za pomoc pro postižené válkou a násilím, za běžence a ty kteří díky pronásledování a krutostem IS přišli o své bližní. Prosme Pána o nadpřirozenou pomoc a ochranu pro pronásledované křesťany, misionáře, humanitární pracovníky.

✤ Prosme v modlitbách o moudrost, pokoru a Boží bázeň pro lidi mající moc. Stavme se proti mamonu a korupci, vyprošujme vládu práva, stabilní ekonomiku, plnění slibů a snižování dluhů. Ať zákony země i směrnice EU odrážejí Boží vůli, ať se nedostávají k moci zvrácené myšlenkové směry a ať je zlo odhalováno a potíráno v každé podobě.

✤ Modleme se za ochranu před přírodními katastrofami, za pokojné soužití národů světa, za pokoj v krizových oblastech.

Biblický úvodník – Zpravodaj 1/2015

1501Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“ I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“
Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj
život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.“ (Marek 8,27-35)

Markovo evangelium je ze všech nejkratší; nemá např. takové množství starozákonních citací vztažených ke Kristu ani horské kázání jako Matouš, chybí mu také příběh narození i systematičnost historika, které vidíme u Lukáše a už vůbec se nemůže měřit s Janem pokud jde o mnohovrstevnou teologii.

Ale je to Marek kdo vlastně první zachytil žánr zvaný evangelium. Marek, který jde „hned“ na věc a představuje Ježíšovy činy, které od první kapitoly vedou k úžasu „nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc“ a Marek schválně vede čtenáře k otázce kdo to vlastně je.

Že má moc odpouštět hříchy demonstruje uzdravením ochrnutého, že přišel pozvat hříšníky ukazuje tím, že s nimi jí, že je autoritou nad sobotou (a tedy nad Zákonem) prokazuje opět uzdravením. O tom, že je syn Boží ale zprvu mluví jen démoni a po utišení bouře se jeho nejbližší učedníci stále ptají. „Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

Evangelium zde opakovaně ukazuje Ježíše, který se vymyká chápání: „Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: ‚Odkud to ten člověk má? Jaká je  to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama!’” (Mk 6,2)

Toto tázání svým způsobem vrcholí v osmé kapitole, kde čteme:

Cestou se učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“

Petr zde (v Markově podání) poprvé použije pojem Mesiáš – tj. pomazaný (řecky Christos). Pomazaní byli v SZ kněží, proroci i králové a v Ježíšově době také sílilo očekávání mesiáše – osvoboditele svého lidu Izraele. Cokoliv si tehdy Petr představoval pod pojmem Mesiáš byl jistě jen zlomek toho, jaký obsah tomuto pojmu měl Ježíš teprve dát. A že Petrova představa o působení Mesiáše byla do značné míry mylná dokazuje jeho snaha Ježíše kárat za předpověď jeho utrpení a smrti.

V této souvislosti se navzdory vší věroučné výbavě křesťana 21. století vkrádá myšlenka, nakolik já znám Ježíše zvaného Kristus. Kdo pro mě je a co znamenají ta slova, která na něj vztahujeme? Nereagoval by Ježíš na moje představy stejně jako když Petrovi řekl: „Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka“?

Ježíš ke svému napomenutí ještě přidává pozitivní pokyn: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Mnozí zjevně chodili za Ježíšem, aby slyšeli jeho úžasné učení a viděli mocné činy. Ale Ježíš svým učedníkům předkládá jinou cestu. Tato cesta je dobrovolná – předpokládá naše chtění/touhu. Je to cesta za nebo s Kristem – ti, kdo jej následují nejdou sami. Je to také cesta v něčem individuální – každý musí zapřít sebe sama a nést si svůj kříž. Zapřít sám sebe neznamená askezi, nýbrž riskovat vlastní život. Kříž je popravčí nástroj, myslí se zde pravděpodobně vodorovný trám kříže (celý kříž by byl příliš těžký a jeho svislá část obvykle byla na místě popravy). „Svůj kříž“ zdůrazňuje, že to není kříž Ježíšův. Je to kříž učedníka a obrazně to znamená věrnost Ježíši navzdory nepřátelství ostatních. Ježíš zde předpovídá, že bude zavržen a zabit, ale nikde u Marka neříká nic o způsobu zabití. A taky v Markovi neponese svůj kříž – ten ponese Šimon z Kyrény. Takže vzít svůj kříž a následovat Ježíše neznamená následovat jeho příklad, nýbrž vystavit sám sebe hanbě, posměchu, pronásledování a v krajním případě mučednictví v důsledku otevřeného následování Ježíše. Jeho utrpení, odmítnutí a poprava byly z Božího hlediska nevyhnutelné – utrpení, odmítnutí a poprava učedníka jsou dobrovolným rizikem, píše ve svém komentáři Robert Gundry.

A tak tady na začátku nového roku stojím se dvěma otázkami:

Nakolik skutečně znám toho Ježíše, kterého vyznávám jako Krista? A jsem ochoten pro něj
dobrovolně riskovat byť jen nepohodlí, trápení, odmítnutí či výsměch?

Michael Waloschek

Přehled sbírek za rok 2014

Abychom si udělali představu o naší obětavosti, uvádíme přehled sborových a účelových sbírek za minulý rok (prosincové číslo zatím není úplné). Zda je 11 tisíc, které se v průměru každý měsíc vyberou, dost nebo málo, necháme na vašem uvážení.

sbirky

Biblický úvodník – Zpravodaj 12/2014

1412Milí přátelé, 

Zdravím Vás v těchto adventních, předvánočních dnech přáním pokoje od našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Mnozí z Vás máte ve svých domovech adventní věnce. Buďto na stole nebo na dveřích. Já mám ráda věnce, na kterých každá svíčka má jinou výšku a jsou uložené v sestupném pořadí. Každá svíčka je jiná, aby na poslední neděli všechny svíčky hořely krásně na stejné úrovni.

I my lidé se lišíme výškou, věkem, názory, vírou, zbožností. A to je právě dobře. Krásně se doplňujeme. Je však důležité, že jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, až je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy (Ř 12,4-5).

Stejně jako svíčky, také i my musíme často „sestupovat“ z úrovně sobeckých očekávání ve vztahu k druhým lidem na stupeň setkání na rovině dialogu. A jako když svíčky postupně vyhořívají do jedné stejné roviny, i v nás mají postupně vyhořívat nadměrná očekávání, sobectví, nechuť…

A tak je šance, že v nejmenším společenství světa – mezi druhým člověkem a mnou – se narodí Spasitel, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ (Mt 3,3)

Požehnaný advent, Vánoce a nový rok, přeje
Vaše farářka Ewa Jelinek

Biblický úvodník – Zpravodaj 11/2014

NA KONCI ČASŮ

Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. (Izajáš 63,19)
Kristus přišel kvůli vám na konci časů. (1. Petrův 1,20)

Nebes Pán naplnil sliby své zajisté, Kristus se narodil z matičky přečisté,“ zpívá se v mnou oblíbené vánoční koledě – Bůh splnil prosby a očekávání svého lidu, protrhl nebesa a sestoupil dolů. A apoštol nás ujišťuje, že opravdu přišel: na konci časů to příchodem Kristovým uskutečnil.

Pokračování textu Biblický úvodník – Zpravodaj 11/2014

Modlitební okénko | říjen 2014

prayer

✤ Děkujme Pánu za milost a laskavost projevující nám každý den. Děkujme mu za to, že mu záleží na každém člověku, že každý může činit pokání a navrátit se k němu.

✤ Prosme za zdárný průběh sborových i církevních akcí v nadcházejícím měsíci. Prosme, ať Pán žehná aktivitám pro děti a mládež, ať se rozvine setkání maminek s dětmi a náš sbor se otevírá pro hledající. Ať všechny sborové a církevní aktivity přinášejí užitek pro Boží království. Modleme se také za Boží moudrost při rozhodování na všech úrovních správy církve od presbyterů až po synodály.

Pokračování textu Modlitební okénko | říjen 2014

600. výročí prvního vysluhování svaté večeře Páně podobojí

kalichachleba.jpg (1467×1364)Pro husity v 15. století bylo na prvním místě svobodné kázání Božího Slova. K tomu připojili požadavek vysluhovat při Večeři Páně chléb i víno podle ustanovení samotného Ježíše. Vysluhování Večeře Páně chlebem i vínem prosazoval Husův přítel Jakoubek ze Stříbra. Zjistil, že vysluhování Večeře Páně laikům pouze chlebem (podjednou) církev zavedla teprve v posledních dvou stoletích. Jan Hus byl v roce 1414 už v Kostnici a s Jakoubkovým rozhodnutím vysluhovat podobojí (sub utraque speciae) souhlasil. Jakoubek podnítil podávání chleba i kalicha v pražském kostele u Martina ve Zdi, kde to učinil místní farář Jan z Hradce na konci října roku 1414 a dělo se to také v jiných kostelích v Praze.
10. března 1417 vydala pražská univerzita svou deklaraci, která schvaluje vysluhování „pod obojí způsobou“. To bylo později zařazeno jako druhý požadavek mezi čtyři pražské artikuly z roku 1420 a zní takto: „Druhé, aby svátost těla a krve Boží byla svobodně dávána podle ustanovení a přikázání Spasitele pod oběma způsobami chleba a vína všem věrným křesťanům, jimž hřích smrtelný nepřekáží.“ Kalich se tak stal symbolem, znakem husitského hnutí. Ti, kdo se za vysluhování postavili, přijali pojmenování podobojí neboli utrakvisté a vytvořili církev utrakvistickou, jejímž arcibiskupem se stal pražský kazatel Jan Rokycana.
Smyslem rozhodnutí byla poslušnost Písmu a touha, aby na plnosti Večeře Páně se podíleli nejen kněží, ale i laici. Podle Matoušova evangelia Ježíš při večeři s učedníky po podání chleba „vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: Pijte z něho všichni“ (26,27 ) a v Markově evangeliu stojí: „Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni“ (14,23). I podle Lukášova evangelia podal kalich všem (22,17).
Jan Čapek

Více informaci: www.nase-reformace.cz

Biblický úvodník – Zpravodaj 10/2014

lebkyEZECHIEL 37,1-5 a 13-14

Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne: „Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?“ Odpověděl jsem: „Panovníku Hospodine, ty to víš.“ Tu mi řekl: „Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete.“ … „I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide. Vložím do vás svého ducha a oživnete.“

Pokračování textu Biblický úvodník – Zpravodaj 10/2014

Sbírka potravin | Dny proti chudobě

Potravinová banka v Ostravě vyhlašuje v týdnu od 13.–19. 10.2014 sbírku potravin.
Sběrné místo:

Potravinová banka v Ostravě
Hasičská 550/50, Ostrava-Hrabůvka
v době 9–16 h

Nebo ve farní kanceláří (do pátku 17.10.)

Uvítáme potraviny trvanlivé: instantní polévky, čaje, cukr, těstoviny, rýže, apod. Potraviny poslouží klientům azylových domů.

Více informaci: http://ostrava.caritas.cz/res/data/026/002999.pdf

Oslavy obnovení přijímání „Pod obojí“ | 12.10.2014

Program.jpg (670×946)Letos na podzim uplyne 600 let od obnovení přijímání večeře Páně pod obojí způsobou, které při bohoslužbách v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky. „Jako současní čeští protestanti si toto významné výročí chceme připomenout celodenními oslavami v neděli 12. října 2014 v Betlémské kapli a na dalších místech, která jsou s tehdejšími událostmi více či méně spojena – v kostele u Martina ve Zdi, v kostele sv. Mikuláše, na Staroměstském náměstí a v budově Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,“ přibližuje oslavy tohoto významného výročí farář Českobratrské církve evangelické a senior Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické Roman Mazur.

Chcete-li se oslav zúčastnit, zapište se na list v Třanovského sále – chystáme vlakovou výpravu!