Archiv rubriky: Všechny generace

Výroční sborové shromáždění 31.3.2019

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 31.3.2019, a začne bohoslužbami, (9:30, Třanovského sál).

Na programu je stručná prezentace Zprávy o životě s stavu sboru za rok 2018, schválení Výkazu hospodaření za rok 2018, rozpočtu na rok 2019 a volba revizorů sborového hospodaření (na roční období).

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.

Ohlédnutí za vánoční dílnou

Naše milé spolusestry a spolubratři,

Chtěli bychom poděkovat vám všem,kteří jste se jakkoliv zapojili do vánoční ho tvoření.
Jsme vděčni za pomoc těm, kdo přispěli jakoukoliv surovinou či materiálem, abychom mohli vytvořit výrobky, jsme vděčni všem dětem, ženám i mužům, kteří přišli tvořit, a jsme vděčni i vám všem, kteří jste zakoupením výrobků podpořili akci Vánoční balíčky pro seniory v našem sboru.

Máme radost z toho,že se snad podařilo uskutečnit hlavní myšlenku této akce, a to že můžeme v našem sboru spolupracovat napříč generacemi , spolu něco vytvářet, všimnout si lidí,kteří patři do našeho společenství, i těch kteří se již třeba nemohou pravidelně účastnit bohoslužeb a také tím snad někomu udělat radost.

Věříme,že se spolupráce bude dařit i nadále a budeme rádi za vaše nápady či podněty pro příště.

Ester P. a Pavla M.

Verše pro rok 2019

Společný verš  V naději nám dané, jsme bezpečně a pevně zakotveni. Žd 6,18-19
Sbor Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mt 5,6
Staršovstvo Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1Pt 5,7
Biblická hodina Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Ž 11,7
Nedělní škola Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Př 23,17
Dorost Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Ž 145,18
Starší mládež Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Mt 6,33
Nocturno Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Ž 121,7
Střední generace A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Ef 6,10
Kavárnička Důvěřujte Hospodinu. Ž 4,6
Ostravské zvonky V modlitbách neustávejte. 1Te 5,17
Pěvecký sbor Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. L 6,37
Partnerství Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Mt 11,28
Diakonie Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9

Vánoční dílna 1.12.2018

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné… (Sk 4,32)

Víte jak můžeme zahájit letošní adventní čas?
Co třeba spolu, na půdě sboru a navíc smysluplně?
Pokud souhlasíte, využijme příležitosti – společně prožít i pobýt, společně tvořit i spolu hovořit… a to při

VÁNOČNÍ DÍLNĚ,

v sobotu 1.12. 2018 v sále Třanovského od 9 do 15 hod.
Pozvání platí pro všechny, kdo mají chuť přijít na celou dobu nebo jen na
chvíli a zapojit se do vyrábění, ale také pro ty, kteří nechtějí být v sobotu
sami doma a jsou třeba zvědaví,či si chtějí popovídat a nebo jen s někým
vypít kafe…prostě opravdu pro každého!

V neděli 2.12. pak po bohoslužbách proběhne prodej výrobků!
Výtěžek bude věnován na vytvoření balíčků pro seniory a lidi,kteří jsou sami
v našem sboru.

Během soboty bude zajištěno občerstvení a pro ty, kdo se přihlásí do 25.11.
i oběd. (Na zadní lavici v sále Třanovského bude možné se zapsat na připravený
papír, nebo zavolejte na tel.732939938 – Pavla Machová.)

Ti z vás, kdo chcete přijít tvořit a máte své nůžky, lepidlo Herkules (nebo tuhé) a vlastníte  tavící pistoli (ostatní zbraně nechte doma), vezměte sebou… pokud nemáte, nevadí, i tak budete mít co dělat a s čím pracovat Děkujeme všem, kdo se již jakkoliv zapojili a těšíme se na brzké shledání 🙂

Vánoční dílna

Zvěstujeme vám novinu, která bude pro všechen lid… (ostravského sboru).

Neděste se! Všechno má svůj čas… Na začátek toho adventního chceme letos v našem sboru poprvé uspořádat vánoční dílnu, která bude zakončena prodejem výrobků. Zapojit se bude moci opravdu každý ! (Buďte bdělí – více se dočtete v listopadovém čísle našeho zpravodaje).
Je však třeba se řádně připravit. Proto již nyní prosíme o pomoc ty z  vás, kdo máte plnou zahradu či mrazák
ovoce: rybíz, maliny, ostružiny, jablka, hrušky , borůvky, švestky…
bylinky: máta, meduňka

Příspěvky či přebytky ze své sklizně můžete do konce září nahlásit sestrám Ester Pražákové nebo Pavle Machové, se kterými domluvíte i podrobnosti.

Moc děkujeme a těšíme se na spolupráci

Výroční sborové shromáždění 25.3.2018

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 25.3.2018, a začne bohoslužbami, (9:30, sál Třanovského).

Na programu je stručná prezentace Zprávy o životě s stavu sboru za rok 2017, schválení Výkazu hospodaření za rok 2017, rozpočtu na rok 2018 a volba revizorů sborového hospodaření (na roční období).

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.

100 let Českobratrské církve evangelické

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Hlavní celocírkevní  slavnost se uskuteční 28. – 30. září 2018 v Pardubicích společně se Sjezdem mládeže. Lidé se mohou těšit na tři dny programu v Ideonu i dalších menších prostorách, v sobotu navíc přibude i program na Pernštýnském náměstí. Pardubice zaplní koncerty, divadlo, přednášky, diskuze, výstava, filmové promítání, bojovka po městě i program pro děti.

Na 16. prosince 2018 je v Obecním domě v Praze naplánován slavnostní večer. Kromě toho připravujeme řadu dalších drobných akcí, publikací, výstavy a dalších překvapení. Bližší informace budou k dispozici v nejbližších týdnech.

převzato ze stránek www.100letcce.cz

Verše pro rok 2018

Verše pro rok 2018:

Společný verš Hospodine, ukaž mi svou cestu… Ž 86,11
Sbor Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1K 16,13
Staršovstvo Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. 1 J 4,15
Biblická hodina Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši. Ž 86,4
Nedělní škola Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Ef 4,26
Dorost Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš… Kaz 5,4
Mladší mládež I vy jste, kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Ef 5,8
Starší mládež Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Ex 20,8
Nocturno Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Ef 4,26
Střední generace Mějte porozumění jeden pro druhého. Ř 12,16
Kavárnička Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Ř 13,10
Ostravské zvonky Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Mt 6,33
Pěvecký sbor Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Ř 13,10
Partnerství U mne je rada i pohotová pomoc, jsem rozumnost, u mne je bohatýrská síla. Př 8,14
Diakonie My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Ř 15,1