Archiv rubriky: Čas přímluv

Středa – 20:00-21:00
Je to možnost pravidelných přímluvných modliteb ve stejnou dobu, abychom se setkávali v modlitbě v jednu chvíli, když se nemůžeme setkat zároveň i v prostoru. Společná témata můžete čerpat právě odtud.

Modlitební okénko | březen 2016

prayer✤ Děkujme Pánu za vysvobození od smrti a moci hříchu, které vydobyl svou velikonoční obětí. Děkujme za naději vyplývající ze vzkříšení, za lásku a starostlivost se kterou o nás pečuje.

✤ Mějme na paměti probíhající postní období a následné Velikonoce. Prosme Pána o poznávání toho, co se mu na našich životech nelíbí a sílu k pravdivému a ovoce nesoucímu vztahu s Bohem. Prosme o láskyplné vztahy mezi lidmi ke kterým dává sílu jen Boží láska. Pokračování textu Modlitební okénko | březen 2016

Modlitební okénko | únor 2016

prayer✤ Děkujme Pánu za to že nám odpouští naše přestoupení, za ochranu, péči, sílu a milost jež nám denně prokazuje. Prosme za účelné využití nadcházejícího postního období, ať se prohloubí náš vztah k Pánu i k lidem, ať se očišťujeme od každého hříchu, poznáváme a činíme Boží vůli.

✤ Modleme se za požehnání pro sborové akce (zimní víkendovka dorostu, karneval). Nezapomínejme na přípravu letošní partnerské konference a zúčastněné sbory.

✤ Prosme Boha, garanta života o ochranu před chřipkovou epidemií i ostatními nemocemi, mysleme na děti, seniory, mládež, těhotné, hendikepované i na ty, kteří jim slouží.

✤ Modleme se za otevřenost a přátelskost v našem sboru, ať příchozí nacházejí pomoc, evangelium, biblické vyučování i praxi. Prosme za hledající i za ty, kteří byli ve sboru pokřtěni, nebo ze sboru odešli, za nevěřící rodinné příslušníky. Ať mohou přijmout milosti pokání a odpuštění.

✤ Mysleme na farářku, starší, křesťanskou službu, ostatní ve službě. Prosme za rozhodování dle Boží vůle a sílu ke službě, za důvěryhodnost a svatost církve.

✤ Mysleme na modlitbách na lidi v moci postavené, vládu, správce, policii a soudy. Vyprošujme pro ně pokoru, moudrost, neúplatnost a lásku k druhým. Stavme se na modlitbách proti zhoubným ideologiím, nenávisti, sobeckosti a touhy po moci. Modleme se za to, aby Bůh prosazoval svou vůli a hatil plány svévolníků.

✤ Nezapomínejme na misionáře, pronásledované pro víru, vězně svědomí, oběti teroru a zločinnosti. Nechť je Pán nadpřirozeně pozvedá, ochraňuje a odměňuje.

Modlitební okénko | leden 2016

prayer✤ Děkujme Pánu za lásku, milost, ochranu a sílu na každý den, za bratry a sestry kteří nás posilují ve víře. Děkujme za jeho shovívavost s tímto světem, že je stále otevřené okno k pokání a přijetí odpuštění pro mnohé. Prosme, abychom byli pro hledající a ztracené ukazateli cesty ke Kristu, za proměňování naší společnosti evangeliem.

✤ Vyprošujme u Pána požehnání pro nadcházející rok. Ať mezi námi působí moc Ducha Svatého, abychom byli důvěryhodným příkladem víry, naděje a lásky. Prosme za Boží vedení, moudrost a zodpovědnost při rozhodování, za ochotu a nasazení projevovat naši víru konkrétními skutky a usilování o svatost.

Pokračování textu Modlitební okénko | leden 2016

Modlitební okénko | prosinec 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za jeho přízeň a trpělivost, kterou s námi měl v uplynulém církevním roce. Děkujme mu za odpuštění, za naše blízké i za milost žít v naší zemi ve svobodě.

✤ Ptejme se po Boží vůli, jak Pánu sloužit a jak smysluplně prožít Adventní dobu. Modleme se za to, ať je tento čas vskutku dobou ztišení a ať se navzdory komerčnímu shonu jasně projevuje duchovní rozměr Vánočních svátků a vyniká Boží láska zjevená v jeho Synu.

Pokračování textu Modlitební okénko | prosinec 2015

Modlitební okénko | listopad 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za nesamozřejmý život v zemi s náboženskou svobodou a v dostatku. Usilujme o vděčnost a pokoru, kterých s dostatkem ubývá.

✤ Prosme Pána o moudrost, zdar a požehnání pro akce konané ve sboru a události v církvi v nadcházejícím období. Např. konvent s volbou seniora, zasedání synodu, volba poradního odboru pro práci s dětmi, oslavy výročí kostela, Listopadání, příprava k vánoční hře, sborové neděle apod. Modleme se za to, aby k Pánu nalézaly cestu pokřtěné děti, případně ti, kteří opustili sbor a nenašli jiné společenství.

Pokračování textu Modlitební okénko | listopad 2015

Modlitební okénko | říjen 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za milost a laskavost projevující nám každý den. Děkujme mu za to, že mu záleží na každém člověku, že každý může činit pokání a navrátit se k němu.

✤ Prosme za zdárný průběh sborových i církevních akcí v nadcházejícím měsíci. Ať náš Pán žehná aktivitám pro děti, mládež i dospělé. Ať je náš sbor vstřícný k hledajícím, ať dokážeme projevovat lásku tak, jak to náš Pán chce a přinášíme užitek pro Boží království.

Pokračování textu Modlitební okénko | říjen 2015

Modlitební okénko | září 2015

prayer✤ Vzdejme Pánu díky, že se o nás staral o prázdninách a dovolených i za možnost pro mnohé kteří mohli odpočinout od všedních starostí. Prosme za novou sílu a chuť ke službě pro jeho království, za poznávání a činění Boží vůle.

✤ Chvalme Pána za všechny akce, kterým žehnal o prázdninách, za zasetí zrnek víry a povzbuzení, prosme jej ať dokážeme účinně rozvíjet jeho dílo v nadcházejících dnech.

Pokračování textu Modlitební okénko | září 2015

Modlitební okénko | červenec – srpen 2015

  • prayerDěkujme Pánu za naději, kterou máme díky spáse kterou nám vydobyl, za jeho péči a sílu kterou nás obdařuje na každý den.
  • Prosme za děti a studenty o prázdninách, ať je Pán střeží od všeho zlého. Přejme požehnání evangelizačním a křesťanským akcím a táborům vedoucím k poznávání a oslavení Pána mezi dětmi, mládeží i dospělými. Mysleme na sborový tábor ve Stříteži nad Bečvou i na setkání mládeže partnerských sborů ve Speyeru.

Pokračování textu Modlitební okénko | červenec – srpen 2015

Modlitební okénko | březen 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za vysvobození, jež přinesla jeho milostivá velikonoční oběť, za naději kterou máme díky jeho vzkříšení, za jeho lásku i starostlivost, se kterou o nás pečuje.

✤ Mějme na paměti probíhající postní období. Soustřeďme se na prohlubování vděčného vztahu s Pánem a bližními, prosme o poznání a opuštění toho co by nám mohlo v tomto vztahu bránit, za obnovení a občerstvení našeho duchovního života i sílu k praktické službě.

Pokračování textu Modlitební okénko | březen 2015

Modlitební okénko | leden 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za milosrdenství, ochranu a sílu na každý den, za lásku kterou nám prokazoval v minulém roce. Děkujme za to, že Boží shovívavost s tímto světem přetrvává, že každý může skrze víru a pokání přijmout odpuštění. Prosme, abychom byli pomocí pro hledající a ztracené, za proměňování naší společnosti evangeliem.

✤ Vyprošujme u Pána požehnání pro rok 2015. Modleme se za moc Ducha Svatého mezi námi, abychom byli důvěryhodným příkladem víry, naděje a lásky. Prosme za Boží vedení, moudrost a zodpovědnost při rozhodování, za nasazení v konkrétních činech.

✤ Mysleme v modlitbách na zdárný průběh akcí sboru, na členy, kteří potřebují podporu v nemoci, nebo ve stáří. Prosme o Boží vedení pro mládež, děti, rodiče, kazatele, starší. Nezapomínejme na partnerské sbory, přípravu konference, návštěvu Uwe Weinertha ze Speyeru, na přidružené středisko Diakonie i ostatní organizace věnující se službě potřebným.

✤ Pamatujme na ekumenické akce pořádané v Ostravě, např. alianční týden modliteb. Ať skrze vzájemnou spolupráci ukazujeme na jednotu křesťanů v Kristu.

✤ Prosme za počasí v zimě. Ať nás Pán ušetří dusivých smogů a krutých mrazů, dá krajině i lidem odpočinout před dalším jarem. Mysleme v modlitbách na bezpečí v rodinách, v ulicích i na silnicích, za prostředí důvěry a lásky mezi lidmi.

✤ Modleme se za mír, za utišení občanské války na Ukrajině, za pomoc pro postižené válkou a násilím, za běžence a ty kteří díky pronásledování a krutostem IS přišli o své bližní. Prosme Pána o nadpřirozenou pomoc a ochranu pro pronásledované křesťany, misionáře, humanitární pracovníky.

✤ Prosme v modlitbách o moudrost, pokoru a Boží bázeň pro lidi mající moc. Stavme se proti mamonu a korupci, vyprošujme vládu práva, stabilní ekonomiku, plnění slibů a snižování dluhů. Ať zákony země i směrnice EU odrážejí Boží vůli, ať se nedostávají k moci zvrácené myšlenkové směry a ať je zlo odhalováno a potíráno v každé podobě.

✤ Modleme se za ochranu před přírodními katastrofami, za pokojné soužití národů světa, za pokoj v krizových oblastech.