Biblický úvodník – Zpravodaj 12/2014

1412Milí přátelé, 

Zdravím Vás v těchto adventních, předvánočních dnech přáním pokoje od našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Mnozí z Vás máte ve svých domovech adventní věnce. Buďto na stole nebo na dveřích. Já mám ráda věnce, na kterých každá svíčka má jinou výšku a jsou uložené v sestupném pořadí. Každá svíčka je jiná, aby na poslední neděli všechny svíčky hořely krásně na stejné úrovni.

I my lidé se lišíme výškou, věkem, názory, vírou, zbožností. A to je právě dobře. Krásně se doplňujeme. Je však důležité, že jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, až je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy (Ř 12,4-5).

Stejně jako svíčky, také i my musíme často „sestupovat“ z úrovně sobeckých očekávání ve vztahu k druhým lidem na stupeň setkání na rovině dialogu. A jako když svíčky postupně vyhořívají do jedné stejné roviny, i v nás mají postupně vyhořívat nadměrná očekávání, sobectví, nechuť…

A tak je šance, že v nejmenším společenství světa – mezi druhým člověkem a mnou – se narodí Spasitel, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ (Mt 3,3)

Požehnaný advent, Vánoce a nový rok, přeje
Vaše farářka Ewa Jelinek