Archiv autora: Ewa Jelinek

30 let střediska Diakonie v Ostravě – č. 1.

Byl začátek roku 1990. Václav Havel již byl prezidentem. Byla zrušena moc KSČ. Všichni jsme sledovali další vývoj v naší zemi a nebylo již žádným hrdinstvím zakládat další OF. Také na půdě ostravského sboru se začala scházet skupinka lidí z několika církví – členové z obou našich sborů v Ostravě, z Církve bratrské, z Bratrské jednoty baptistů, z Československé církve husitské a možná jsem na někoho dalšího zapomněl. Diskutovalo se, co budeme dělat my, protestanské sbory. Zařadit se do politické organizace jsme brzy odmítli. Vynořila se však myšlenka založení střediska Diakonie ČCE, která tehdy již v ČR existovala. Dále se objevila myšlenka a vize mít mateřskou školku, případně školu, a zapojit se do školy a školní výchovy samostatnými přednáškami. Z těchto vizí a nápadů se uskutečnila jen část. Bratr Petr Firbas chodil se svými přednáškami na jednu nebo dvě základní školy a uskutečnilo se založení střediska Diakonie ČCE. Později krátkou dobu jsme mohli ovlivňovat běh střední zdravotní školy v Novém Jičíně. Škoda, že jsme nezískali větší podporu na ústředí naší církve.
Středisko Diakonie ČCE v Ostravě nejdříve začalo s poradenskou činností, pak přibyl šatník a distribuce nejnutnějšího ošacení. Základní myšlenkou bylo vkládat do poskytování sociálních služeb základní křesťanské etické principy ve vztahu ke klientům, jako je úcta k člověku, umění naslouchat, pomoc potřebným. Později začala pečovatelská služba, která se stala základem dnešního střediska Diakonie ČCE v Ostravě.
Středisko se začalo institucionalizovat. Ze začátku jsme byli pod ústředím Diakonie ČCE v Praze, pak vzniklo samostatné středisko v Ostravě. Celkem brzy jsme mohli získat prostory na Žofínské ulici, kde už mohlo být tenkrát ještě existující poradenské středisko, šatník a pečovatelská služba. V rámci šatníku byla možnost i osobní hygieny a další činnosti.
Po několika letech se naskytla možnost získání vily ve Vítkovicích a začala velká přestavba této vily s možností umístit do této budovy péči o staré lidi v Domovince a v horním patře možnost práce s dětmi – azylový pobyt dětí. To byl základ současné práce a poskytování sociálních služeb v ostravském středisku. Dnes středisko provozuje asi šest základních sociálních služeb a možná, že přibudou další. Je spojeno se střediskem v Příboře. Od střediska se odloučila škola pro postižené děti. Středisko má další budovu naproti naší vily, která prošla velkou rekonstrukcí. Zaměstnává asi 50 zaměstnanců. Z hodnocení práce našeho střediska na úrovni města a kraje vyplývá, že sice není veliké, ale že dělá kvalitní péči a provozuje své služby na profesionální úrovni. Na začátku byla obava o ekonomickou životaschopnost střediska. Byla obava, že nebezpečně zatíží naše sbory. Dnes je součástí městského systému poskytování sociálních služeb a v některých službách je jeho činnost těžko nahraditelná. Ekonomicky stojí na vlastních nohách a obrat představuje daleko větší část finančních prostředků, než je roční obrat sboru. Za tím stojí práce ředitelů a vedení jednotlivých služeb. Řediteli byla Jarmila Grollová, velice krátkou dobu vedl středisko Milič Kaštánek, poté přišel br. Ing. Josef Rzyman, který převedl přes počáteční problémy středisko do dnešní doby a dnes vede středisko Ing. Barbora Zedníková, která si vede velice dobře a pokračuje v práci br. Rzymana.
Co se neuskutečnilo? Původní představa byla, že naše středisko bude i příležitostí uplatnění svého vzdělání pro naše členy a naše děti. Toto se nestalo, dnes práci zajišťují lidí mimo naši církev. Ani z naší církve nejsou zájemci o dobrovolnickou práci v našem středisku. Zahanbuje nás v této věci Apoštolská církev. Důvodů je jistě více a dnešní příspěvek není vhodným místem pro zamyšlením, proč tomu tak je.
Co se podařilo: Středisko Diakonie ČCE v Ostravě žije vlastním životem. Ve středisku působí br. farář Pavel Šindler a částečně i ses. farářka Ewa Jelinek. Tato spolupráce je hodnocena dobře, a to je fajn. Škola funguje samostatně a vede si dobře. Podařilo se něco, v co věřil málokdo, a za to musíme být vděčni Pánu, protože na tom máme jen malou zásluhu.

Jiří a Jarmila Grollovi

30 let střediska Diakonie v Ostravě – č. 2.

Článek manželů Grollových v listopadovém Zpravodaji ve mně probudil vzpomínky dávno zapomenuté a tak na výzvu s. f. Ewy Jelinek tvořím pokračování.
V lednu 1990 mělo svou asi první schůzi Křesťanské fórum v sále Třanovského. Zde v květnu o Diakonii přednáší její ředitel Schwarcz. V září br. f. Klobása na schůzi staršovstva
informuje o možnosti založení střediska Diakonie v Ostravě. Představa: „křesťanská linka důvěry a usilování o zřízení domu pro věřící důchodce“.
Jiří Groll podporuje myšlenku zřídit pobočku pražské Diakonie s alespoň jednou placenou silou a 1) zavést službu křesťanské pomoci lidem v různé nouzi; 2) zřídit dům asi pro 50 lidí různě postižených (víceúčelový dům – penzion), kde stát by zařídil dům, a církev by pečovala klienty. V listopadu 1990 s. Jarmila Grollová informuje o založení střediska v Ostravě, v jehož kuratoriu jsou členové pěti protestantských sborů ČCE, CB, BJB, Metodisté. První schůze se konala v listopadu pod patronací Diakonie v Praze. Vytýčily se úkoly 1) pomoc v domovech pro opuštěné seniory 2) zřízení střediska křesťanské pomoci (pastorační a různé konkrétní pomoci).
V březnu 1991 br. K. Fon informuje o fungování kanceláře Diakonie na ul. 30. dubna, kde bude každé úterý různá poradenská služba. V květnu 1991 obdržela Diakonie od města dům v Ostravě – Zábřehu, kde by dopoledne mohla probíhat rehabilitace pro postižené děti a odpoledne útulek pro děti jako odlehčovací služba rodičům těchto dětí. V listopadu téhož roku předkládají sestry L. Jariabková a J. Grollová žádost o zřízení knihkupectví v razítkárně ve sborovém domě.
Začíná fungovat středisko křesťanské pomoci se sídlem na Žofinské ulici, kde je vedoucí s. Jarmila Grollová. Právní subjektivitu získalo středisko 1.9.
Ostravská Diakonie vznikla jako ekumenická iniciativa křesťanů protestanských církví, které v roce 1990 spojily své síly k poskytování sociální služby pro všechny potřebné spoluobčany. V roce 1991 se zřizující sbory rozhodly požádat o začlenění do rámce celostátně působící Diakonie ČCE.
V lednu 1992 je zahájeno poskytování služeb v rodinách. Začíná se s rekonstrukcí na Syllabové 20, kde se počítá s poskytováním křesťanské péče.
V březnu 1992 MUDr. D. Balabán žádá o větší spolupráci sboru ČCE v Ostravě se střediskem Diakonie (odkud odstupuje sbor CB a zakládá Elim).
Prvními zaměstnanci jsou kromě J. Grollové ještě P. Fižová a V. Kynčlová. V představenstvu K. Fon, E. Jelínková, MUDr. D. Balabán, J. Hašková, J. Jančová, a možná jsem ještě na někoho zapomněla.
Začátky určitě nebyly snadné, neměli jsme žádné zkušenosti, ale dnes má naše středisko své nezastupitelné místo a mezi obyvateli Ostravy dobrý ohlas.

Jana Hašková

Usnesení staršovstva ze dne 9.12.2020

  • Telekonferenční schůzi zahájila biblickým úvodem sestra farářka.
  • Starší se informovali o pastoračních návštěvách a probíhajících předkřestních a svatebních přípravách.
  • Byl vytvořen plán bohoslužeb pro vánoční období – ty v kostele byly bez online přenosu, bohoslužby ze sálu (v době uzávěrky s kapacitou 12 lidí) budou vždy přenášeny.
  • Ve sborové zásilce jsme od synodní rady dostali úkol připravit rozvojový plán sboru. Byl přijat návrh, aby se k jeho vypracování přizvali i řadoví lenové sboru, kteří nejsou členy staršovstva. Skupinka se sejde po novém roce.
  • Obdrželi jsme žádost z redakce Kostnických jisker o finanční podporu Evangelického týdeníku. Starší rozhodli, že za tímto účelem bude vyhlášena jedna sbírka v lednu.
  • Starší dále řešili uvedení klubovny do provozuschopného stavu, což zahrnuje sestavení lavice pod oknem, vybroušení a nátěr podlahy a malování.

Minulý rok

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem, napsal Jeremiáš v kapitole 29, verši 13, a ostravský sbor si to pro rok 2020 vzal za své. Během hudebních bohoslužeb vystoupily Ostravské zvonky a Jitka Vlčinská – ty první v rámci pre- a postludia, ta druhá ze sboru (do Libně). Faráři se účastnili farářského kurzu v Praze a biblickou hodinu vedl Jaroslav Nováček. Zlomila se jedna z kláves v digitálních varhanách. Ostravská soudkyně Hana Šlahařová byla hostem starší mládeže. Z Holandská dorazila nová klávesa. Na Slovensku se konalo soustředění nejen Ostravských zvonků. V Přerově proběhl zimní výlet dorostů CB a ČCE Ostrava na téma Jan Amos Komenský hrou. Výborným koláčem se Barbara Řimánková rozloučila s práci ve staršovstvu. Na týden před karanténou byly poprvé k večeří Páně použité kalíšky na víno. Vláda zakázala konání bohoslužeb. Aktivity sboru se přenesly na internet a faráři prošli rekvalifikaci na kostelníky a youtubery. Na farní zahradě rozkvetl šafrán jarní. Uplynulo 100 let od vzniku sboru a žádné oslavy se nekonaly. 100 let ostravského sboru, je důvod slavit bezesporu, zaznělo ve videu, které z důvodu zrušení oslav připravila Marta Machová. Je to nějak naruby, padlo v úvodu zjevení na cestě na Emu. Na prvních bohoslužbách po karanténě dostali účastníci domácí úkol – sborové bingo. Chrám se otevřel Otevřeným chrámům. Na výročním sborovém shromáždění si Matyášek a Martička hráli s bublifukem. V rámci Noci kostelů byla zahájena fotografická výstava k výročí sboru. Starší mládež opékala buřty na farní zahradě. Michael Skotnica si kvůli roli vikinga na dětském táboře nechal narůst plnovous. Theo Pustka překonal svůj strach z výšek a v rámci výletu dorostu vyjel výtahem na věž Nové radnice. Na tramvajové zastávce Karpatská začal výlet s průvodcem Jaroslavem Nováčkem. Židovský svátek Roš hašana oslavila starší mládež náležitě, u Ostravice. Po čtyřech letech začal další cyklus konfirmačních setkání. Týdenní partnerská konference v Dessau se proměnila v hodinu a půl dlouhou videokonferenci. Vláda zakázala zpívat a Ewa Jelinek odeslala 20 dodatků Evangelického zpěvníku chomutovskému sboru. Druhou vlnu koronaviru sbor strávil na přímých přenosech bohoslužeb a online setkáních. Sestra kostelnice se vrátila z nemocenské. Listopadání bylo přezíravě zrušeno už na jaře. Pavla Machová za křesťanskou službu rozeslala seniorům povzbudivé dopisy, které se setkaly s velkým ohlasem. Stoupla průměrná účast na biblické hodině z 5 (v kanceláři) na téměř 9 (online během karantény). Pohřby Anny Blechové a Antonína Plachého byly naživo přenášeny na internetu. V rámci utužování sousedských vztahu v Šenově kázal Michael Waloschek a v Ostravě Štěpán Marosz. Na první adventní neděli se bohoslužby konaly v sále a v kostele mrznul křeček, nový fanda sboru. Vánoční dílna proběhla po domácnostech. Bety Kubáňová začala vést dorostovou kroniku. V rámci jarmarku se vybralo 8.500 Kč a výtěžek byl použit na vytvoření balíčků pro seniory a potřebné. Máte pozitivní test, uslyšela od Gabriely Andělové Marie Nazaretská a lekla se, že bude muset jít do karantény. Bůh svou jasností jde proti tmám, zpívali účastníci štědrovečerních bohoslužeb potmě, jen s pohledem na rozsvícený stromek a kříž. Po bohoslužbách na Boží hod vánoční, které se konaly v kostele, putovalo donesené cukroví a jiné občerstvení do azylových domů Charity Ostrava. Sledovanost sborového Youtube kanálu se zvýšila z 20 na jaře na 74 na konci roku. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál v roce 2021?, ptal se za Žalmistou ostravský sbor.

ewajelinek@gmail.com
(S laskavým svolením Ivana Lampera, autora rubriky “Minulý týden” v časopise Respekt)

Verše pro rok 2021

Společný verš Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Žalm 27,1
Staršovstvo My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.  Ř 15, 1
Biblická hodina Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech cestách, on sám napřímí tvé stezky. Př 3, 5-6
Nedělní škola Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Kaz 12,13
Dorost Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši. Ž 86,4
Konfirmační setkávání Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne  a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Jak 5,15
Starší mládež Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí  a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. 2Tim 1,9
Nokturno Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Já jsem živ a také vy budete živi. J 14,18-19
Střední generace Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. 1Tm 6,12
Kavárnička U mne je rada i pohotová pomoc, jsem rozumnost, u mne je bohatýrská síla. Př 8, 14
Ostravské zvonky Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Ef 4,26
Pěvecký sbor Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Ef 4,32
Partnerství Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Ž 145, 18
Diakonie Hospodine, slituj se nad námi, v tebe skládáme naději! Buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení. Iz 33,2