Archiv autora: Ewa Jelinek

Zpravodaj 7-8/2019

Zpravodaj 7-9/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z  12.6.2019
Modlitební okénko
Poděkování staršovstva
Křesťanská služba ve sboru
Oprava evangelického kostela ve Frýdku-Místku
Významné narozeniny
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Víkend rodin s dětmi v Kunčicích p. O. – foto

Usnesení staršovstva ze dne 12.6.2019

 • Br. farář a presbyteři informovali o vykonaných pastoračních návštěvách.
 • V září by měly proběhnout ještě dvě besedy na téma Večeře Páně a starší se tedy dohodli, že mimořádné sborové shromáždění bude lépe svolat až na říjen (20.10.). 
 • Br. Libor Janča informoval o aktuálním dění v Diakonii.
 • Byt na Husově nám. 6, který se na konci května uvolnil, bude nejprve rekonstruován a teprve potom nabídnut k pronájmu.
 • Proběhla reklamace lepivých lavic v kostele a firma přislíbila opravu (17.6.).
 • Hanka Vlčinská prezentovala starším přehled všech zvláštních fondů sboru, na kterých k 1.6. bylo 568 754 Kč. Starší schválili vytvoření rezervního stavebního fondu. Tento fond bude sloužit pro financování rozsáhlejších plánovaných či havarijních oprav. Běžná údržba se bude nadále financovat z provozních prostředků podle rozpočtu. Po prázdninách starší upřesní počáteční vklad, způsob doplňování a kritéria pro čerpání. 
 • Rekonstrukce presbyterny na multifunkční místnost je ve fázi získávání cenových nabídek na sanaci podlahy.

Bohoslužby během dovolené

mapa.php (468×280)Pokud jedete na dovolenou použijte pro vyhledání bohoslužeb v rámci ČCE stránky evangnet.cz/cce. Nebo koukněte na iBohosluzby.cz pro vyhledávání v ekumenickém prostředí. A pokud to půjde, pozdravte místní jménem našeho sboru, a pak, až přijedete zpátky, řekněte kde jste byli a od koho přinášíte pozdrav!

V létě bohoslužby v Evangelickém Kristově kostele zůstávají stejně: neděle, 8:30 ráno.

Pořad bohoslužeb

Bohoslužbě předsedá farář/farářka nebo výpomocný kazatel/výpomocná kazatelka (dále jen kazatel), oblečený do černého taláru. Kolem krku má bílé tabulky (dva pruhy bílé látky nebo krajky). Je to původně univerzitní oděv, který značí vzdělání duchovního (je ono předpokladem pro řádné vedení bohoslužeb).

Při vchodu do kostela (sálu) vás uvítá člen staršovstva a dá Vám Evangelický zpěvník a bulletin s vytištěným pořadem bohoslužeb. Je také možno si zapůjčit sluchátka pro lepší slyšení. Pět minut před začátkem bohoslužeb v sakristii (presbyterně) se za shromáždění modlí kazatel a členové staršovstva.

 

VSTUP

Preludium

Bohoslužby začínají (nejčastěji) varhanní předehrou. Má soustředit mysl posluchačů a připravit je na bohoslužby. Shromáždění sedí.

Pozdrav a vstupní slovo z Písma (introit)

Shromáždění povstane. Kazatel předstoupí před stůl Páně a zdraví sbor slovy trojiční formule „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“, které značí, kdo je při bohoslužbě naším hostitelem. Shromáždění odpovídá společným „Amen“. Následuje osobní slovo pozdravu a je čteno vstupní slovo z Bible, většinou žalm.

1. píseň

Všechny písně se zpívá vsedě. Většinou žalm, který byl čten jako introit a nebo obsahem podobná píseň, sloužící k soustředění. Písně během bohoslužeb jsou většinou z Evangelického zpěvníku, který obsahuje více než 700 písní původem od 10. století až po současnost. Zpívá se za doprovodu varhan (kostel) nebo harmonia (sál).

Úvodní modlitba

Shromáždění povstane (modlíme se vestoje). V první modlitbě převažuje vzývání, oslava Boha, prosby za přítomnost Ducha svatého a vyznání hříchu (není-li vyznání vin samostatně po kázání). Shromáždění odpovídá společným „Amen“.

 

SLUŽBA SLOVA

První biblické čtení

Předchází druhému čtení, které se potom vykládá v kázání. Čte člen staršovstva. Z úcty k Božímu slovu shromáždění stoji.

2. píseň

Zpravidla reakce na čtení nebo přípravná na kázání. V případě, že při shromáždění zpívá pěvecký sbor, je jejích vystoupení zařazeno nejčastěji zde.

Vyslání děti do Nedělní školy

Když se koná Nedělní škola (vyučování pro děti, souběžně s bohoslužbami), kazatel má pro ně slovíčko, zpravidla jako úvod do nědělky.

Druhé (hlavní) biblické čtení – základ kázání

Shromáždění povstane. Druhé čtení je základem kázání. Čte kazatel z kazatelny.

Kázání

Shromáždění sedí. Kázání je výkladem Písm a umožňuje hlouběji se ponořit do druhého čtení a vidět ho v širších souvislostech. Trvá v rozmezí 10–20 minut.

Modlitba po kázání

Shromáždění povstane. Modlitba je odpovědí na kázání.

Vyznání vin, slovo milosti, pozdrav pokoje, (apoštolské vyznání víry)

Shromáždění povstane. Koná se pokud je večeře Páně, místo modlitby po kázání. Pozdrav pokoje to podání ruky sousedům se slovy Pokoj tobě! nebo Pokoj vám!

3. píseň

Buď s kázáním přímo tematicky souvisí, je díkem za slyšené slovo nebo je přípravou na Večeři Páně.

 

SLUŽBA STOLU

Večeře Páně

Koná se každou druhou neděli v měsíci, každou adventní neděli (s výjimkou vánoční hry), každou postní neděli a o význačných nedělích (zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoce, Letnice, Štědrý večer, Boží hod vánoční, Nový rok, Díkůvzdání). Shromáždění povstane. Úvodní dialog zní:

Předsedající: Pán s vámi!
Sbor: I s tebou!
P: Pozdvihněte svá srdce!
S: Máme je u Pána.
P: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
S: Je to důstojné a spravedlivé.

Následují slova ustanovení svaté večeře Páně, modlitba a pozvání ke stolu Páně. K večeři Páně jsou zváni všichni pokřtění (bez ohledu na to, z které jsou církve), kteří věří v Ježíše Krista. Dětí a nepokřtění (je nutno na to upozornit vysluhující) dostávají v kruhu požehnáni.
Shromáždění se postaví do (půl)kruhu. Je přijímán chléb, který je skrze Ducha svatého Kristovým tělem a víno, které je jeho krví (je také k dispozici mošt). Je zdůrazňovaná jednota, společenství. Zpravidla vysluhuje člen staršovstva a předsedající (kazatel).

Aktivita (každá 1. neděle v měsíci)

Zpravidla se koná během rodinných bohoslužeb, což znamená každou první neděli v měsíci během školního roku. Povětšinou je zaměřena na děti.

4. píseň (po večeři Páně nebo aktivitě)

Často jedna píseň je s doprovodem jiných nástrojů než varhany a původem z jiného zpěvníku (nejčastěji Svítá).

 

PŘÍMLUVNÉ OBECENSTVÍ:

Oznámení

Shromáždění sedí. Zde se projevuje, že sbor, církev, je společenství. Zejména s ohledem na nové příchozí kurátor/kurátorka sboru ohlašuje čas příštích bohoslužeb,  zve na rozhovory u kávy a čaje po bohoslužbách do sálu Třanovského, ohlašuje další akce, které sbor koná.

Přímluvná modlitba a Modlitba Páně

Shromáždění povstane. V reakci na oznámení prosíme Boha o pomoc za různé sborové projekty, za jednotlivé členy sboru, za celou církev, za trpící, za celý svět. V závěru se spolu modlíme modlitbou Páně:

Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen

Poslání – třetí biblické čtení

Shromáždění zůstává stát. Většinou se čtou některá ze slov dopisů apoštolů. Je to většinou konkrétní rada pro život, nebo povzbuzení. Čte člen staršovstva.

Požehnání

Shromáždění zůstává stát. Buď je to nějaký verš´z Písma, nebo jiná slova.

5. píseň

Závěrečná píseň, často jako prosba o požehnání, mír.

Postludium

Bohoslužby končí (nejčastěji) varhanní dohrou. Shromáždění sedí. Následně shromáždění povstane k tiché modlitbě

Sbírka

Sbírka se koná až po bohoslužbách, do košíčku u dveří. Dává se buď přímo na dobročinný účel, nebo na potřeby sboru. Je odpovědí poslušné a vděčné víry na slyšení Božího slova.

Loučení

Při odchodu z kostela se u dveří s přítomnými louči kazatel a člen staršovstva. Pro zájemce následuje posezení u kávy a čaje nebo jednou do měsíce beseda s obědem (sál Třanovského).

Podpořme evangelický kostel ve Frýdku-Místku

Sdílíme výzvu k finanční podpoře evangelického kostela ve Frýdku-Místku:
Dnes (5.6.2019) na Zastupitelstvu jsme schválili projekt DARUJ F≈M. Jde o to, že město vybranou částku mezi veřejností zdvojnásobí. Tedy pokud se vybere 200 tisíc, tak město dá se svého rozpočtu dalších 200 tisíc.
Rada města, která se konal ihned po skončení jednání Zastupitelstva zařadila do tohoto programu žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku o dar na opravu evangelického kostela na Husově ulici, který je ve velmi špatném technickém stavu. Protože na záchranu evangelického kostela je potřeba velká částka a vlastník nemá prostředky na její spolufinancování, ale mohl by dosáhnout na dotaci z Norských fondů a to ve výši 5,2 milionu korun, potřebuje spoluúčast ve výši 10%, tak jsme této žádosti vyhověli. 
Teď je tedy na vás, zda chcete této významné kulturní památce pomoci a věnovat přes transparentní účet jakoukoliv částku, kterou město zdvojnásobí.

 https://darujfm.cz/home-slider/evangelicky-kostel/

Marcel Sikora
náměstek primátora (Frýdek-Místek)

Usnesení staršovstva ze dne 16.5.2019

 • Br. farář a presbyteři informovali o vykonaných pastoračních návštěvách a způsobu jejich plánování a vykonávání.
 • Na září bude svoláno mimořádné sborové shromáždění, které by mělo řešit, zda konat Večeři Páně častěji. Do té doby proběhne ještě jedna nebo dvě další besedy k tomuto tématu. 
 • Sestra farářka Ewa Jelinek se chystá vrátit se do služby od 1.9.2019. 
 • Starší se také zabývali úklidem sborových prostor. V době uzávěrky Zpravodaje máme domluvenou paní na úklid Třanovského sálu a také povzbudivé zprávy od Jany Krejčí (ne však datum jejího návratu). Na druhé straně není, kdo by uklízel kostel; jeho úklid od loňského roku zajišťovala Slezská církev, která nás nyní prosí o pomoc. 
 • 29. září přijede na vizitaci br. senior Marek Zikmund a br. Jiří Marek. 
 • Skupina pečující o křesťanskou službu se sejde 16. června po bohoslužbách. 
 • Starší se také zabývali změnou nájemníků v bytě na Husově nám. 6.
 • Po přezkoumání pojistných smluv k budovám se starší dohodli, že je zapotřebí vypracovat znalecký odhad ceny nemovitostí (včetně kostela).
 • Ozvučení presbyterny, ze které by měla vzniknout multifunkční místnost,
  se bude realizovat v září.

Víkend pro rodiny s dětmi | 31.5.-2.6.2019 – foto

Přelom května a června strávilo několik rodin s dětmi z našeho sboru společně, a to v Chatě pod Stolovou (Kunčice pod Ondřejníkem).

Na programu bylo mezi jinými společné stolování, hrani si a rozhovory. I z důvodu dne děti v sobotu odpoledne si rodiče připravili pro své ratolesti honbu za pokladem. A po večerce se při táboráku konalo nokturno, tedy pravidelné setkani nad Bibli (z pravidla po setmění). Děti už snad spaly když jejich rodiče probírali příběh uzdravení u rybniku Bethesda.

Celkem se akce zucastnilo 6 rodin a 23 jedinců. Díky patří organizátorům, hlavně Martě Machové.

Zpravodaj 6/2019

Zpravodaj 6/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z  16.5.2019
Poděkování staršovstva
Otevřené chrámy
Významné narozeniny
Seniorátní dny mládeže v Ostravě – foto
Modlitební okénko
Prohlášení prvního zasedání 35. synodu
Beseda s br. f. Danem Hellerem – foto
Letní biblická škola – pozvánka
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Noc kostelů – foto

Seniorátní dny mládeže v Ostravě | 24-26.5.2019

O vikendu 24-26.5.2019 se v našem sboru konaly seniorátní dny mládeže. Obsahem programu bylo mezi jinými účast na Noci kostelů (zpěvem písní ze zpěvníku Svítá), přednáška jáhna z chrudimského seniorátu Michala Brandy na téma Mládež a církev, hra o Ostravě, porada M-SEMu, grillovačka a aktivní účast na nedělních bohoslužbách. Zde jsou v nějaké fotky:

Výstava obrazů v kostele

Výstava v evangelickém kostele v Ostravě je ukázkou z tvorby studentek atelieru Malba 1, Fakulty umění Ostravské univerzity jmenovitě Terezie Vaňkové, Moniky Urbanové, Adély Kopečné a Moniky Chovancové.

Kromě obrazů kostelních interiérů od Terezie Vaňkové, vystavené obrazy na první pohled duchovní tématiku nepřipomenou. Při podrobnějším zkoumání a expozici můžeme však v obrazech najít duchovní přesah.

Prázdné kostelní lavice Terezy Vaňkové mluví o tradici, ale i o jejím úpadku a prázdných kostelech. Její obraz Oltář zpodobuje výřez interiéru kostela ovšem v obrácené negativní gradaci. Namísto temného prostředí, ze kterého vyvstává socha anděla, a který byl její původní inspirací, je na jejím obraze jakýsi vysvětlený rentgenový prostor s temnou okřídlenou postavou. Ona chromatická negativita není jen samoúčelný nápad, ale možné transcendentní i kritické sdělení.

Celý příspěvek