Aktuality ze schůzí staršovstva – březen 2005

Dne 16. března se staršovstvo sešlo naposledy ve složení, v jakém se scházelo po celé minulé volební období, tedy šest let:

  • Presbyteři krátce hovořili s mladými lidmi, kteří budou konfirmováni nebo pokřtěni v rámci bohoslužeb o neděli velikonoční.
  • Zabývali se přípravou výročního sborového shromáždění. Zvažovali text preambule zprávy o životě sboru, možnosti doplnění kandidátních listin před volbou nového staršovstva, optimální počet členů staršovstva…
  • Přijali informaci, že sestra Jana Grollová se stala členkou celocírkevního odboru pro děti při Synodní radě.
  • V Praze se bude konat setkání evangelíků čtyř zemí. Případné účastníky z našeho sboru podpoříme finančním příspěvkem.
  • V říjnu navštíví náš sbor skupinka německých seniorů, kteří pracují na udržování židovských hřbitovů.
  • První schůze staršovstva nově zvoleného na sborovém shromáždění proběhla 24. 3. 2005. Staršovstvo bylo zvoleno v tomto složení: Jaroslava Drozdová, Pavla Fižová, Jana Grollová, Jiří Groll, Jana Hašková, Jana Jančová, Tomáš Jelínek, Robert Kimmel, Jan Krupa, Elvíra Krupová, Kamil Šimečka.
  • Tato schůze byla ustavující, tzn. že se volili zástupci do jednotlivých funkcí. Kurátorkou byla zvolena s. Hašková, předsedou staršovstva br. f. Wrana, náměstkem kurátora byl zvolen br. Groll, zapisovateli se stali s. Krupová, s. Drozdová a br. Jelínek. Pokladníkem byla zvolena s. Drozdová.
  • Dále bylo rozhodnuto, že se starší budou i nadále zapojovat do vítací služby, služby při vysluhování VP a služby čtení z Bible při bohoslužbách.
  • Termín slibu nového staršovstva byl stanoven na neděli 17. 4. 2005.