Aktuality ze schůze staršovstva – říjen 2006

1. Personální záležitosti:

  • Komise pro oslovení kazatelů na místo druhého kazatele zaslala dopis druhé skupině kandidátů. Bylo rozhodnuto zaslat oslovující dopis také skrze komisi pro vikariát při synodní radě.
  • Po rezignaci br. Grolla na místo presbytera postupuje na toto místo zvolený náhradník. M. Ochodková se omlouvá, že pro velkou zaneprázdněnost nemůže prozatím funkci presbytera zastávat; presbyterem se stává s. Hana Vlčinská. Novým zástupcem kurátora byla zvolena J. Jančová.
  • A. Wrana zmínil mimořádnou obětavost řady členů sboru, kteří na sebe vzali řadu náročných úkolů, což se zvláště projevuje po odchodu kazatele R. Mazura do Prahy.

2. Organizační záležitosti:

  • Evangelíci z Arménské evangelické církve požádali o souhlas s konáním jejich bohoslužeb v našem kostele; dohoda s nimi bude sepsána.
  • Od druhé listopadové neděle se budou nedělní bohoslužby konat v sále Třanovského.
  • Na příští rok připadne 100. výročí otevření kostela; bude spojeno s malými oslavami: je přislíbena účast synodního seniora Joele Rumla na první listopadovou neděli 2007 – mělo by se jednat o reprezentativní zastoupení obou církví (i SCEAV).

3. Hospodářské záležitosti:

  • Presbyteři obdrželi k posouzení a následné rozpravě návrh Smlouvy o pronájmu Karpatské. Staršovstvo žádá také o vypracování odborného posudku, co je třeba na Karpatské udělat do 1 roku.
  • Je nutno sledovat ceny a možnosti získání bytu v okolí kostela jako variantu pro ubytování druhého kazatele sboru. Možnosti zjistíme návštěvou realitní kanceláře.