Aktuality ze schůze staršovstva – duben 2006

1. Personální záležitosti:

 • Byla otevřena diskuse o druhém farářském místě. Bude svoláno sborové shromáždění, kde se o (ne)obsazení rozhodne. (To následně proběhlo 30. 4., obsazení druhého místa bylo schváleno)
 • Od května do července bude br. Wrana nepřítomen. Bude na studijním pobytu v Anglii. Během jeho nepřítomnosti ho bude zastupovat br. Mazur. Staršovstva povede místopředsedkyně s. Hašková.
 • Br. Mazur si do příští schůze připraví přehled oblastí sborové práce, které bude muset před svým odchodem v září někomu předat.

2. Organizační záležitosti:

 • Byla projednána a schválena netradiční liturgie s večeří Páně na Zelený čtvrtek: Vysluhování kolem stolu.
 • Byly tlumočeny pozdravy z partnerského sboru v Purley, kde byl br. Wrana na víkendovém setkání u příležitosti zvolení nového kazatele a rozhovoru o přípravě partnerské konference v roce 2007.
 • Byl schválen příspěvek na sbírku na celocírkevní tiskový fond ve stejné výši jako loni, bez vyhlášení nedělní sbírky.

3. Hospodářské záležitosti:

 • Javor ve farní zahradě bude ořezán.
 • Vyrábí se nová noha klavíru. Vyrábí se ochranná a ozdobná houně na klavír.
 • Pracuje se na přípravě akce výměny hlavních dveří ve sborovém domě.
 • Zařizuje se oprava stupně v sále Třanovského a podlahy ve sklepě.
 • Bylo jednáno o vlastnictví kostela: Magistrátu bude doloženo již dřívější rozhodnutí výročního sborového shromáždění z r. 1998, že úmysl sboru je kostel vlastnit.
 • Bude provedena oprava, příp. výměny okapů na našich nemovitostech.
 • Br. Moravec zaslal staršovstvu dopis s návrhem o využití Karpatské po jejím uvolnění po odstěhování Mazurových. Diakonie by dům využila pro úsek Stanice pečovatelské služby pro děti v krizi. Starší vzali tento dopis na vědomí.
 • Byl schválen návrh na výměnu oken na chodbě ve sborovém domě a na následné vymalování chodby.
 • Byl schválen návrh na vypracování harmonogramu zásadních oprav sborových nemovitostí.
 • Byl schválen mandát pro br. Mazura, aby jednal ve věci ozvučení sálu (cena do 15.000 Kč).
 • Bylo jednáno o současném výběru studentů do nájemního bytu. Byla schválena změna: Počínaje školním rokem 2007/2008 bude studentům předkládána nájemní smlouva vždy na jeden školní rok.
 • Akce Razítkárna: Prostory jsou vyklizené. Budou předány firmě All Electronics. Od 10. dubna může začít rekonstrukce, která bude trvat zhruba 2-3 měsíce. Byla schváleny základní parametry pro nájemní smlouvu: Na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájem bude činit 32.000 Kč. Finanční spolupodílnictví na rekonstrukci bude: 40 % sbor, 60 % firma. Pozdější dočasný odečet na nájmu bude činit 15.000 Kč měsíčně až do té doby, než se takto započte podíl firmy na financování generální opravy.