15 let a co bude dál?!

V září 2006 uplynulo již 15 let od získání právní subjektivity ostravským střediskem Diakonie ČCE. Toto výročí zastihlo pracovníky střediska v pilné práci, kdy připravují všechna naše zařízení a činnosti na v mnoha ohledech přelomový rok 2007, kdy vejde v účinnost zákon č. 108 / 2006 Sb. o sociálních službách, který s sebou přinese také nové zakotvení systému poskytování sociálních služeb a samozřejmě i nové úkoly a povinnosti pro nás jako nestátního poskytovatele sociálních služeb.

V roce 2007 plánujeme poskytovat v souladu s posláním a cíli tyto služby sociální péče a sociální prevence:

  • Pečovatelskou službu v rodinách (Žofinská 12, Moravská Ostrava, od 1992)
  • Domovinku pro seniory (Syllabova 20, Ostrava-Vítkovice, od 1999)
  • Centrum denních služeb Kolovrátek (Žofinská 12, Moravská Ostrava, od 2004 pod názvem Sociálně terapeutické dílny Kolovrátek),
  • Azylový dům Debora (Syllabova 20, Ostrava-Vítkovice) a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klaudia (Syllabova 20, Ostrava-Vítkovice, event. Karpatská 40, Ostrava-Zábřeh, od 1996 obě zařízení dohromady na Syllabově 20 pod názvem Stanice pečovatelské služby pro děti z rodin v krizi),
  • Denní centrum Oáza (pro osoby bez přístřeší, Žofinská 12, Moravská Ostrava, od 2003), které je součástí Střediska křesťanské pomoci (od 1991) zabezpečujícího dále také pomoc žadatelům o azyl a azylantům, humanitární a charitativní pomoc do zahraničí, šatník pro sociálně potřebné spoluobčany, pomoc občanům v krizových situacích (povodně), půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

Změny názvů již dlouhodobě provozovaných zařízení nejsou rozmarem vedení střediska, nýbrž sjednocují různé pohledy na sociální služby s již zmiňovaným zákonem o sociálních službách a jsou východiskem pro povinnou registraci všech služeb ostravského střediska Diakonie ČCE v roce 2007.

Rekonstrukce Stanice pečovatelské služby pro děti z rodin v krizi

V září a říjnu 2006 proběhla ve Stanici pečovatelské služby pro děti z rodin v krizi na Syllabově 20 v Ostravě-Vítkovicích kompletní rekonstrukce hygienického zázemí stanice s cílem přebudovat původní jednu koupelnu a WC na dvě koupelny s WC a tím umožnit rozšíření kapacity o dvě lůžka. Nyní budeme moci poskytnout pomoc více dětem a nově upravené místnosti stanice přispějí ke zkvalitnění jejich azylového pobytu.
Rekonstrukce nemohla být prováděna za přítomnosti klientů. Zde velkoryse pomohl partnerský Farní sbor ČCE v Ostravě. Umožnil dětem v doprovodu pracovníků stanice po nezbytně nutnou přechodnou dobu pobývat v domě na Karpatské 40. Moc děkujeme i za děti!
Martin Bittner