Sborové shromáždění | 22.3.2015

church_childrenVýroční sborové shromáždění se bude konat 22. března. Začínáme bohoslužbami v 9:30 v sále Třanovského. Pak uslyšíme mj. Zprávu staršovstva o živote a stavu sboru, zprávy hospodářské (v tom rozpočet na 2015).

Bude se také volit: nejen revizory hospodaření (ty se voli každý rok) ale i náhradníky do staršovstva (na období do 2017).
Víte o někom? Chcete kandidovat? Dejte vědět presbyterům!

Jednací pořad:

 1. Modlitba
 2. Prezence účastníků
 3. Volba předsedy a místopředsedy shromáždění
 4. Sestavení kandidátní listiny náhradníků staršovstva
 5. Projednání a schválení pořadu shromáždění
 6. Volba 1 zapisovatele, 2 verifikátorů zápisu, 2 skrutátorů
 7. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru 2014
 8. Dílčí zprávy
 9. Zpráva o hospodaření sboru včetně zprávy pokladní a rozpočtu na rok 2015
 10. Zpráva revizorů hospodaření sboru
 11. Volba náhradníku do staršovstva (min. 2)
 12. Diskuse ke zprávám, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících
 13. Hlasování o zprávách a předložených dokumentech
 14. Volba revizorů hospodaření sboru (min. 2 revizory, 2 náhradníky)
 15. Příp. návrhy z pléna, diskuse a hlasování o nich
 16. Zpěv písně

P.S. Sborové shromáždění činí platná usnesení, za jakéhokoliv počtu přítomných členů.