Výroční sborové shromáždění 20.6.2021

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 20.6.2020. Začne bohoslužbami (8:30, v závislostí na vládních opatřeních: v kostele nebo v sále) a bude pokračovat po nich.

Na programu je stručná prezentace Zprávy o životě s stavu sboru za rok 2020, schválení Výkazu hospodaření za rok 2020, rozpočtu na rok 2021, volba revizorů sborového hospodaření (na roční období) a volba kazatelů (na pětileté období). Kandidáty jsou stávající faráři: Ewa Jelinek a Pavel Šindler.

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných. Volby farářů se mohou platně konat jen tehdy, sejde-li se k ní nadpoloviční většina voličů zapsaných v seznamu členů s hlasovacím právem. Nesejde-li se tato většina ve stanovenou dobu, může se volba vykonat za jakéhokoli počtu přítomných voličů po uplynutí půl hodiny od ohlášeného počátku shromáždění.

Sborová shromáždění jsou zpravidla veřejná. Právo hlasovat ve sborovém shromáždění mají členové sboru zapsaní staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem. Seznam členů s hlasovacím právem visí na nástěnce v kostele a Třanovského sále.

Beseda s kandidáty se bude konat v neděli 6. června po bohoslužbách.