Prosincové ZOOM staršovstvo (9.12.2020)

  • Telekonferenční schůzi zahájila biblickým úvodem sestra farářka.
  • Starší se informovali o pastoračních návštěvách a probíhajících předkřestních a svatebních přípravách.
  • Byl vytvořen plán bohoslužeb pro vánoční období – ty v kostele byly bez online přenosu, bohoslužby ze sálu (v době uzávěrky s kapacitou 12 lidí) budou vždy přenášeny.
  • Ve sborové zásilce jsme od synodní rady dostali úkol připravit rozvojový plán sboru. Byl přijat návrh, aby se k jeho vypracování přizvali i řadoví lenové sboru, kteří nejsou členy staršovstva. Skupinka se sejde po novém roce.
  • Obdrželi jsme žádost z redakce Kostnických jisker o finanční podporu Evangelického týdeníku. Starší rozhodli, že za tímto účelem bude vyhlášena jedna sbírka v lednu.
  • Starší dále řešili uvedení klubovny do provozuschopného stavu, což zahrnuje sestavení lavice pod oknem, vybroušení a nátěr podlahy a malování.