Usnesení staršovstva ze dne 9.11.2016

 • Výpomocní kazatelé: M. Waloschek absolvoval kázání v Plzni, J. Grendziok musí složit ještě 2. část zkoušky, oba by mohli být ordinováni 26.února v Krnově. Řád pro kazatele ukládá uchazeči, který získal způsobilost k této službě, aby byl povolán sborovým shromážděním sboru, jehož je členem. Sborové shromáždění se uskuteční do konce ledna.
 • Zprávy z Diakonie: Dozorčí rada se sešla 28. listopadu. Na 9. dubna je

  plánovaný sborový den na téma “Pečuj doma”. Bratr f. Šindler se zúčastní

  kurzu Diakonie v Praze. 

 • 8. listopadu proběhlo v Opavě druhé zasedání 50. konventu

  Moravskoslezského seniorátu, na kterém byly mimo jiné projednány změny

  v církevním zřízení a zvolena nová seniorátní pastýřská rada. Staršovstvo

  děkuje s. Janě Haškové za členství v té minulé.

 • Staršovstvo odsouhlasilo, aby se skupina Logos scházela na půdě sboru

  s duchovní pastorační službou faráře, a vyjadřuje tím, že lidi homosexuální

  orientace přijímá.

 • Na restaurování kostelních lustrů a drobné opravy v kostele město p

  oskytne dotaci 174 000 Kč.

 • Hospodaření sboru se přesto nevyvíjí příznivě a směřuje k větší ztrátě, než

  s jakou počítal letošní rozpočet.

 • Presbyteři se seznámili s podrobným vyúčtování partnerské konference

  a rozhodli, že z finančního daru 10 000 Kč od partnerských sborů budou

  pořízeny dva kalichy k Večeři Páně.

 • Broušení parket v bytě br. f. Šindlera proběhne svépomocí v příštím roce.
 • Také bude zapotřebí na jaře ořezat stromy na farní zahradě, protože jejichž

  listí zanáší okapy.