Usnesení staršovstva ze dne 23.1.2008

Personální oblast

  • Rozhodnutí o kandidatuře br. f. Marka Ryšánka – po rozpravě starší hlasovali o pozměňujícím návrhu ve znění: staršovstvo předkládá sborovému shromáždění volbu br. f. M. Ryšánka na místo druhého faráře ostravského sboru na dobu 2 let. – neschváleno; proběhlo další hlasování o původním návrhu: staršovstvo předkládá kandidaturu br. f. M. Ryšánka sborovému shromáždění k volbě na místo faráře ostravského sboru – neschváleno.
  • Starší budou hledat dále vhodného faráře dle seznamu s vytipovanými kandidáty se zasláním prezentačního CD. Dále se zaměříme na studenty, kteří končí fakultu a nastupují na vikariát.

Organizační oblast

  • Výroční sborové shromáždění bylo stanoveno na 16.3.2008, tím se posune i řádná schůze starších na 05.03.2008. Br. f. Wrana osloví zástupce jednotlivých skupinek, aby dodali dílčí zprávy, které budou zahrnuty do zprávy o životě sboru.
  • Starší mládež chce vyvinout aktivitu v pořádání pravidelných volejbalových „zápasů“, které by byly otevřeny pro všechny, sbor by tuto pravidelnou aktivitu zaštiťoval – schváleno, později budou upřesněny den a podmínky.
  • 1.3.2008 je svolán mimořádný konvent do Přerova, který bude řešit zřízení místa seniorátního faráře pro mládež.
  • Svíce v Třan. sále bude hořet pouze na stolu Páně.

Hospodářská oblast

  • Br. Oravský bude požádán o aktualizaci seznamu oprav ve sborovém domě s určením důležitosti jejich realizace.
  • Audio vybavení do Třanovského sálu bude provedeno. Bude zajištěn i odhad na video vybavení.
  • Byl schválen návrh na zhotovení zábradlí ve sb. domě na stěnu ke schránkám.
  • Oživení záměru na vyhotovení skloněné police na zadní stěně v sále Tř. na tiskopisy.