Usnesení staršovstva ze dne 19.6.2013

I. PERSONÁLNÍ:

 • Volba nového kurátora
  • Bratr farář oslovil v uplynulém období všechny presbytery vzešlé z primárek, z nichž kandidaturu přijali br. Waloschek a sestry Krupová a Grollová. Na schůzi byl kurátorem zvolen br. M. Waloschek.
  • Pro doplnění staršovstva byl povolán první náhradník, bratr R. Kimmel.
 • Hledání druhého kazatele
  • Staršovstvo vzalo na vědomí prodloužení lhůty br. f. Lukášovi pro odpověď. (Po schůzi jsme od něj dostali odpověď, že kandidaturu do ostravského sboru nepřijímá.)

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Osvětlení kostela – vzhledem k tomu, že odpověď stále nepřišla, byl příslušný odbor telefonicky dotázán na stav řešení naší žádosti. Odpovědí bylo ústní sdělení, že nejsou peníze. Staršovstvo prodiskutovalo, zda po MMO žádat či nežádat oficiální písemnou odpověď – návrh takovou odpověď požadovat nebyl schválen.
 • Sborový výlet – staršovstvo se krátce vrátilo k nedávnému výletu a diskutovalo, co případně udělat jinak. Příští rok budou tedy pozváni také členové sboru SCEAV, dále bude termín výletu posunut z důvodů kolize s jinými kulturními akcemi konanými v Ostravě – Noc kostelů a Muzejní noc. Nutné bude také pamatovat na dřívější deadline pro přihlašování.
 • Schůzky dorostu – s. farářka informovala, že konkrétní termín se bude domlouvat až v srpnu dle dalších plánovaných aktivit dětí a na potřebu vyhnout se časové kolizi s biblickou hodinou bude pamatováno.
 • Friedhelm Jakob – v plánovaném červnovém termínu (23.6.) nepřijede; z důvodů nedávných vážných zdravotních důvodů rušil svůj program. V budoucnu však ještě někdy přijet chce.
 • Přípravy na konferenci v Hartfordu 2013 – Nakonec pojede na partnerskou konferenci šest účastníků.
 • Středisko Diakonie – Finanční situace střediska je nadále napjatá, aktualizovaný rozpočet je stále ztrátový, čeká se na výsledky dalších dotačních řízení. Staršovstvo bylo také informováno o chystaném procesu sloučení středisek v Ostravě a Příboře.
 • Výročí Bible kralické – ve dnech 13.9. – 15.9. se v Kralicích bude konat konference a slavnost. Sestra Grollová navrhla uspořádat za sbor výlet a uvolila se připravit program takového výletu.
 • Výnosy sbírek – staršovstvo schválilo uveřejňování měsíčních výnosů sbírek. Výnosy celocírkevních, účelových sbírek jsou již nyní zveřejňovány průběžně.
 • Staršovstvo bylo informováno o letních úředních hodinách v kanceláři.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Přehled plnění rozpočtu – staršovstvo bylo seznámeno s čerpáním rozpočtu, položka „energie“ je napjatá.
 • Stavební práce projednávané s památkáři – Rekonstrukce oken v kanceláři na faře – provedení 10/13 Rekonstrukce dveří – provedení 8/13, připravuje SCEAV
 • Úprava prostor sborové kanceláře – Vzhledem k odhadované výši projektu a následné investice bylo rozhodnuto, že se bude postupovat postupně a převážně svépomocí.
 • Budoucí uspořádání bytů v 1. patře HN4 – Staršovstvo schválilo, aby oba faráři do budoucna bydleli na faře.