Usnesení staršovstva ze dne 14.12.2016

 • Staršovstvo schválilo návrh povolat bratra Michaela Waloschka ke službě výpomocného kazatele a doporučit ho k ordinaci mimořádným sborovým shromážděním. Termín mimořádného sborového shromáždění byl stanoven na 15.01.2017.
 • V roce 2017 se bude volit nové staršovstvo. To současné je složeno z 11 řádných členů, 2 farářů a 4 náhradníků. S kandidaturou zatím souhlasili: J. Grendziok, H. Vlčinská, J. Cholevová, Jana Grollová, M. Waloschek, J. Drozdová, E. Krupová, L. Janča. Návrh br. Waloschka na snížení počtu členů staršovstva z 11 na 7 až 9 dle řádu ČCE nebyl schválen.

 • Z říjnové schůze vzešel návrh odměnit dlouholetou varhanickou službu Tomáše Novotného – návrh na věcný dar byl br. Novotným odmítnut, z důvodu že se jedná o službu. 
 • Staršovstvo schválilo účast obou kazatelů na farářském kurzu v Praze od 23. do 27. 1. 2017.
 • Staršovstvo projednalo předložené vyúčtování partnerské konference a dospělo k tomuto závěru: Plánované výdaje na konferenci, které měly být hrazeny z prostředků sboru do výše 40.000 Kč, byly překročeny o 161.000 Kč. Z toho 30.000 Kč byla provozní ztráta samotné konference, 50.974 Kč stály úpravy a vybavení kuchyňky a zahrady, 16.754 Kč se utratilo za kancelářský materiál, nákup notebooku a plátna a zbytek jde na vrub neuváženého pořízení reklamních předmětů, které bylo schváleno staršovstvem, ale prodej se nezdařil (údaje jsou ke dni 25. 8. 2016). Staršovstvo si je vědomo, že nedohlédlo následky rozhodnutí, které schválilo. Staršovstvo se také rozhodlo, že na příští schůzi projedná návrhy na zlepšení průběžné kontroly hospodaření.
 • Termín řádného výročního sborového shromáždění byl stanoven na 12. 3. 2017.
 • Sestra farářka podala zprávu o práci s dětmi, dorostem a mládeží. Nedělní školy se účastní 6 dětí, dorostu až 7 dětí, mladší mládeže 4 děti, starší mládeže 5-7; probíhá také kroužek informatiky, který vede J. Grendziok.
 • Starší byli seznámení z výsledky setkání dozorčí rady ostravské Diakonie, která proběhla 28. 11. V lednu tam končí služba br. f. A. Wrany. Převezme ji br. f. Šindler.
 • Přijali jsme pozvání k účasti na slavnostních seniorátních bohoslužbách SCEAV v Ostravě (500. výroční Reformace), které se budou konat 26.03.2017 v 10 hod v kostele.
 • Byla schválena skupinka pro sestavení rozpočtu na r. 2017 ve složení: s. Vlčinská, Cholevová, Grollová a br. Skotnica.
 • Bezbariérový vstup do kostela – byl přednesen návrh na zakoupení skládací nájezdové rampy pro vozíčkáře.
 • Vyúčtování Listopadání skončilo s přebytkem 3000,- Kč, který se použije v příštím roce.