Usnesení staršovstva ze dne 11.2.2009

PERSONÁLNÍ OBLAST

 • Hledání kazatele: starší opět iniciovali sejití skupiny, která by znovu prošla seznam kazatelů a vytipovala případné adepty pro Ostravu.
 • Uplatnění nových pravidel evidence členů. – Starší společně procházeli seznamem „neznámých“ členů ze sborové kartotéky. Jen u některých víme, že zemřeli, nebo se přestěhovali, většinou neznámo kam. Rozhodli jsme, že ostatní prozatím musíme vést jako členy sboru.

ORGANIZAČNÍ OBLAST

 • Br. Skotnica podal staršovstvu průběžnou zprávu o Středisku Diakonie. Zpráva o činnosti bude vyvěšena také na nástěnce pro sborové shromáždění. 7. 6. 09 bude sbor pořádat Den Diakonie.
 • Příprava výročního sborového shromáždění a schválení jeho programu:
  • modlitba
  • volba předsedy shromáždění
  • projednání s chválení pořadu schůze
  • prezence účastníků
  • volba 2 zapisovatelů a 2 ověřovatelů zápisu a 2 skrutátorů
  • opakovaná volba faráře (povede A. Plachý)
  • zpráva staršovstva o životě sboru, dílčí zprávy o práci s dětmi a mládeží
  • zpráva o hospodaření sboru včetně zprávy pokladní
  • zpráva revizorů hospodaření sboru
  • rozprava o zprávách (+ usnášení o návrzích z ní vzešlých)
  • schválení zpráv
  • volba revizorů sborového hospodaření
  • zpěv písně
 • Na nástěnce budou viset
  • seznam členů s hlasovacím právem
  • zpráva o činnosti Diakonie
  • zprávy o činnostech, které sponzorujeme (Živá naděje, Chmielovi)
 • Sborové dny:
  • 5. 4. sborová neděle s hostem P. Smetanou se společným obědem (bude požádána s  Jančová) odpolední program začne ve 12:30 hod.
  • první květnovou neděli sborový den s hostem nebude, protože jde o víkend navazující na státní svátek, předpokládáme, že více lidí bude mimo Ostravu

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

 • Schválen rozpočet na r. 2009.
 • Stále nabízíme pronájem 2 pokojů v bytě na Husově náměstí č. 6 – cena tohoto pronájmu schválena na 2.000,- Kč + energie. Dohromady cca 4.500,- Kč.
 • Je třeba sestavit plán investic pro r. 2009.