Usnesení staršovstva ze dne 11.12.2019

  • Po obvyklých úvodních bodech se starší zabývali způsobem informování o pastoračních návštěvách — pastorace je na jedné straně něco výsostně důvěrného a obtížně měřitelného (pouhá evidence počtu vykonaných návštěv může mezi faráři vyvolávat pocit konkurence), na straně druhé se jedná o formu křesťanské služby (návštěvy členů, kteří nemohou docházet) a tato by měla být koordinována. Tato otázka zůstává nadále otevřená.
  • Starší se také zabývali doporučením nových liturgických formulářů, aby vyznání vin, slovo milosti a pozdrav pokoje byly součástí každých bohoslužeb stejně jako vyznání víry. Domluvili se, že nechají na úvaze kazatele, zda a jak je zařadí do pořadu bohoslužeb i bez Večeře Páně.
  • Pokračují přípravy na oslavy stoletého výročí založení sboru.
  • Mluvilo se také o varhanním koncertu olomoucké Konzervatoře evangelické akademie a přípravách na půlnoční bohoslužby.
  • Tradiční vánoční sbírku ovoce a cukroví pro Armádu spásy rozšíří sbírka pro Novou šanci, která se zaměřuje na resocializaci vězňů.
  • Od br. Janči se starší dozvěděli, že Diakonie úspěšně přestěhovala „Domovinku“ do nových prostor. Město má zájem o obnovení činnosti „Náruče“ s příslibem dotaze 330.000,- Kč. Ale v prostorách střediska Náruč je třeba zrekonstruovat kuchyňku a sociální zařízení, proto Diakonie požádala o jakýkoliv finanční dar. Starší odsouhlasili mimořádný dar pro tyto účely ve výši 25.000,- Kč, který bude Diakonii zaslán v lednu.
  • Do rozpočtu na rok 2020, který sestavuje rozpočtová skupinka, byly navrženy tyto výdaje: vymalování sálu Třanovského, chodby ve sborovém domě a druhé místnosti v kanceláři; elektroinstalace ve sklepích na faře + výmalba; úprava zahrady; oprava podlah ve farářských bytech a sanace podlah v presbyterně a případně oprava podlahy v klubovně pod farou.
  • Starší se také domluvili, že kontaktují několik kandidátů, kteří by se mohli ve sboru starat o stavebně-inženýrskou činnost a přípravu projektů.
  • Kalich byl neobvyklým kurýrem odvezen do Prahy, aby se stal předlohou k výrobě kalicha nového.