Usnesení staršovstva ze dne 10.9.2014

I. PERSONÁLNÍ:

 • Sestra farářka obdržela souhlas staršovstva pro jí konané svatby po vzoru souhlasu, který měl dříve br. f. Wrana.
 • Starší prodiskutovali a revidovali náplně práce s. kostelnice a pokladní.
 • Staršovstvo schválilo zařazení br. Grendzioka mezi ty, kdo při bohoslužbách vypomáhají čtením Písma.

 II. ORGANIZAČNÍ:

 • Staršovstvo schválilo seznam delegátů a náhradníků na konvent a návrh na členy seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty.
 • Starší projednali změny Církevního zřízení, které nově definuje pojmy jako kazatel, kaplan a výpomocný kazatel.
 • Staršovstvo bylo seznámeno s návrhem posunout začátek bohoslužeb na 9 hod. Návrh odložilo z důvodu nemožnost posunu  

  s ohledem na bohoslužby SCEAV.

 • Informace o práci s dětmi a mládeží – sestra farářka informovala staršovstvo o aktualitách v této oblasti. Nadále bude probíhat NŠ, kroužek informatiky a skupinka dorostu – nyní nazvaný biblická  hodina pro děti. Mladší mládež je nyní posílená o konfirmandy a má potenciál se scházet ve větším počtu, než dříve. V létě proběhl tábor –  bylo málo účastníku ze sboru v Ostravě.
 • Sestra farářka informovala staršovstvo o tom, že o. s. Zvonky dobré zprávy pořídilo sadu základních zvonků, kterou by chtělo půjčovat tam, kde je zájem o rozjetí této aktivity. Již je přislíbeno zapůjčení do Ostravy, zkraje října budou k dispozici. Jana Grollová zjistila informace ohledně možností získání grantů – MMO a MK.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Staršovstvo jednomyslně schválilo náhradu mechanického zařízení na odbíjení kostelních hodin za modernější bezúdržbové řešení.
 • Z předložené účetní uzávěrky za prvních sedm měsíců roku 2014 je patrné, že rozpočet se zatím daří plnit.
 • Požární kontrola kostela – HZS nemá námitky k dokumentaci, která byla sboru vyhotovena odborně způsobilou osobou.
 • Byl ustanoven stavební výbor staršovstva – ve složení br. Friedrich, Skotnica, s. Cholevová, osloven bude br. Rajdus.
 • Úprava farářského bytu HN4 – z důvodu nižších reálných nákladů na elektroinstalaci a výměnu radiátorů než bylo rozpočtováno se staršovstvo usneslo, že bude najata firma na malování. Vzhledem k neutěšenému stavu budou také opraveny a přebroušeny parkety.
 • Oprava balkónu a vstupní fasády – realizace spěje ke konci.