Usnesení staršovstva ze dne 10.2.2016

 • Po rezignaci br. Friedricha se zapisovatelem stala jeho první náhradnice s. Drozdová. Druhá náhradnice je s. Krupová.
 • S. farářka informovala, že probíhá šest předkřestních příprav, tři předmanželské přípravy.
 • Staršovstvo schválilo deklaraci partnerství, kterou předloží sborovému shromáždění.
 • Sestře f. E. Jelinek byla schválena úhrada poplatku na Partnerskou konferenci ve výši 3.000,- Kč. Starší byli seznámeni s rozpočtem na tuto konferenci.
 • Br. Janča seznámil starší s výroční zprávou ostravského střediska Diakonie, která bude vyvěšena na nástěnce. Objekt na Sylabově ul.19 byl zapsán do katastru nemovitostí jako majetek Diakonie. Po jeho rekonstrukci bude do této budovy přestěhována Domovinka a vedení Diakonie.
 • Starší schválili seznam obdarovaných – Kmotrovství o.s., Chmielovi – misie Ukrajina, Živá naděje, Fond rychlé pomoci seniorátu, Jeronýmova jednota, ostravské středisko Diakonie, které sbor pravidelně finančně podporuje a vyžádá si od nich dílčí zprávy pro sborové shromáždění.
 • Byl projednán seznam členů s hlasovacím právem, který bude vyvěšen na nástěnce.
 • Byla projednána a připomínkována zpráva o životě a stavu sboru a zpráva o hospodaření sboru, účetní závěrka za 2015, rozpočet na 2016
 • Návrhy staršovstva pro sborové shromáždění: vzhledem k tomu, že se Velký pátek stal státním svátkem, staršovstvo navrhuje vykonávat jen jedny a to dopolední bohoslužby
 • O připravení revizní zprávy byla požádána revizní skupinka: L. Janča, s. Cholevová, s. Grollová (náhradníci: s. Kuzníková, br. Grendziok)
 • Noc kostelů bude 10.6.2016 – měla by se sejít skupinka k přípravě programu, o přihlášení požádáme opět SCEAV
 • V souvislosti se křtem Magdy Machové (21.2.) se starší zabývali vysluhováním Večeře Páně dětem a schválili zavedení praxe dvou kalichů, kdy v jednom z nich bude pro tyto případy připravený mošt.
 • Setkání presbyterů a katechumenů proběhne v neděli 13.3.2016 v sále Třanovského.
 • Oprava lustrů v kostele – po opravě hlavního lustru nad oltářem, byly odvezeny dva boční lustry k rekonstrukci
 • V souvislosti s žádostí o zřízení okapového chodníku kolem kostela, obecní úřad MOaP navrhl odkoupení pozemku kolem kostela za cca 3.000,- Kč/ m². Toto staršovstvo odmítlo, máme zájem pouze o tu část cca 50 m², na které bychom vybudovali okapových chodník a to za symbolickou cenu, protože zřízení chodníku je v obecném zájmu.
 • Starší schválili záměr zakoupení digitálních varhan do Třanovského sálu. S výběrem a realizací by měl pomoci církevní kantor L. Moravetz, který již pomáhal podobnou koupi realizovat ve sboru na Velké Lhotě.