Usnesení staršovstva ze dne 10.10.2012

I. PERSONÁLNÍ:

  • Hledání druhého kazatele – Na základě pozitivních dojmů z návštěvy manželů Tkadlečkových a jejich prozatím nerozhodného postoje schválilo staršovstvo návrh br. kurátora, že se: během října připraví dopis s poděkováním za jeho službu, obsahující shrnutí názoru staršovstva a oficiální výzvu k tomu, aby promyslel, zda by se o post 1. faráře v Ostravě vážně zajímal, a vyjádřil se cca do konce listopadu. Do té doby nebude skupinka dále úkolována.

II. ORGANIZAČNÍ:

  • Vysluhování VP při každých bohoslužbách – návrh zevnitř sboru odpovídající obecnému trendu zvyšování počtu VP. Byly připomenuty argumenty podporující takovou změnu. Vzhledem k tomu, že ale sbor na tak zásadní změnu ještě není připraven, schválilo staršovstvo následující kompromisní návrh, který předloží výročnímu sborovému shromáždění: „Sborové shromáždění schvaluje návrh staršovstva, aby se večeře Páně ve sboru vysluhovala při všech nedělních bohoslužbách během adventního a postního období.“ – Členové sboru mají možnost se už před shromážděním k tomuto návrhu vyjádřit, například ve Zpravodaji, nebo sdělením svého názoru faráři.
  • Neděle díkčinění – z důvodu několika po sobě jdoucích nedělí se speciálním programem nebyla letos zvlášť připomínána, příští rok na to budeme myslet.
  • Webové stránky sboru – http://ostrava.evangnet.cz/ již fungují, budou postupně doplňovány.
  • Partnerství – v blízké době se sejde skupinka, která se zabývá přípravou na konferenci v Hartfordu 2013. Staršovstvo schválilo, že skupinka, která tam pojede, bude delegována jako posel pozvánky na konferenci 2016 v Ostravě.
  • Změna jednacího pořádku – staršovstvo schválilo, že ve 20.00 bude přerušena schůze na 4 minuty kvůli připojení se ke společným modlitbám (viz modlitební hodinka)

III. HOSPODÁŘSKÉ:

  • Výpověď fy Repronis – staršovstvo bylo seznámeno s výpovědí a odůvodněním: ztráta firemní klientely, která pro ně byla stěžejní. Běží 6ti měsíční výpovědní lhůta (od 6.9.) a Repronis sám hledá nového nájemce s tím, že by nastoupil ještě před vypršením uvedené lhůty.
  • Topení v kostele – podepsáno s termínem realizace v posledním říjnovém týdnu. Oprava světel, u nichž byl zjištěn špatný izolační stav, bude provedena v tomtéž čase.
  • Posouzení stavu zvonů – zvonaři z Brodku, kteří zatím provedli přepásání srdce dvou zvonů a několik drobností, mailem pak dají vědět další doporučení vyplývající z posouzení celkového stavu.