Společný verš 2021 (a všechny minulé)

Společný verš 2021

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Žalm 27,1

Společný verš 2020

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jr 29,13

Sborový verš 2019:

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. (Mt 5,6)

Společný verš:

V naději nám dané, jsme bezpečně a pevně zakotveni. Žd 6,18-19

Sborový verš 2018: 

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1K 16,13 Společný verš:

Hospodine, ukaž mi svou cestu… Ž 86,11

Sborový verš 2017: 

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Ef 4,32

Společný verš:

Ne jenom chlebem je člověk živ. (Mt 4,4)

20170101_003147

Sborový verš 2016:

vers2016

Sborový verš 2015:

verse2015

Sborový verš 2014:

Všechny minulé verše: