Modlitební okénko | říjen 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za milost a laskavost projevující nám každý den. Děkujme mu za to, že mu záleží na každém člověku, že každý může činit pokání a navrátit se k němu.

✤ Prosme za zdárný průběh sborových i církevních akcí v nadcházejícím měsíci. Ať náš Pán žehná aktivitám pro děti, mládež i dospělé. Ať je náš sbor vstřícný k hledajícím, ať dokážeme projevovat lásku tak, jak to náš Pán chce a přinášíme užitek pro Boží království.

✤ Modleme se také za Boží moudrost při rozhodování na všech úrovních správy církve od presbyterů až po synodály, ať se Boží vůle prosadí i v rozhodování o dalším faráři sboru.

✤ Modleme se za dobré vztahy mezi sbory různých církví a obraz, kterým reprezentují Krista pro většinovou společnost. Mějme na paměti šíření evangelia, ochranu před pokušením i osobní růst ve svatosti čistotě a poznání našeho Pána.

✤ Mysleme na mezilidské vztahy. Vztahy v rodinách, mezi generacemi, různými sociálními skupinami, na pracovištích. Ať v Kristově světle vidíme, jak uplatňovat jeho přikázání lásky.

✤ Přimlouvejme se, ať se Pán zastává slabých a bezmocných, ať skutečně potřební nacházejí pomoc. Vyprošujme požehnání a ochranu pro obětavé pracovníky sociálních a zdravotních služeb i pro jejich klienty.

✤ Prosme o moudrost v situaci s uprchlíky. Ať se prosadí Boží vůle v této oblasti. Modleme se za Boží bázeň vedoucí k čestnému jednání pro politiky, státní správu a soudce.

✤ Věnujme pozornost napjaté situaci ve světě. Modleme se za utišení válečných vřav, ať tvůrci pokoje a smíření vítězí nad těmi, kdo rozsévají nenávist. Vyprošujme u Pána pomoc a ochranu pro postižené válkami, násilím a přírodními pohromami.

✤ Modleme se ať Pán nadpřirozeně ochraňuje naše bratry a sestry v Kristu na misijních cestách, v místech, kde jim hrozí nebezpečí. Prosme za Boží posilu a pokoj pro ty, kteří trpí pro víru, jsou vyháněni ze svých domovů, vězněni, nebo vražděni.