Modlitební okénko | listopad 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za nesamozřejmý život v zemi s náboženskou svobodou a v dostatku. Usilujme o vděčnost a pokoru, kterých s dostatkem ubývá.

✤ Prosme Pána o moudrost, zdar a požehnání pro akce konané ve sboru a události v církvi v nadcházejícím období. Např. konvent s volbou seniora, zasedání synodu, volba poradního odboru pro práci s dětmi, oslavy výročí kostela, Listopadání, příprava k vánoční hře, sborové neděle apod. Modleme se za to, aby k Pánu nalézaly cestu pokřtěné děti, případně ti, kteří opustili sbor a nenašli jiné společenství.

✤ Modleme se za ovoce charitativních koncertů pro diakonii a dětské domovy organizovaných J. Grendziokem. Prosme o požehnání služeb jiných sborů a církví, především misijních a evangelizačních aktivit. Ať co nejvíce lidí nachází lásku Boží a cestu do Jeho království.

✤ Modeme se za politickou situaci a správu věcí veřejných jak v naší zemi, tak v Evropě. Mysleme na situaci s uprchlíky, ať se děje Boží vůle a Evropa se znovu obrací ke křesťanským kořenům. Prosme za uklidnění válek a nepokojů, především na Blízkém východě a Ukrajině.

✤ Nezapomínejme v modlitbách na nemocné, unavené, potřebné, osamělé, hendikepované. Ať v nouzi nacházejí pomoc a lásku Boží. Stavme se proti těm, kdo na nich a na štědrém sociálním systému parazitují.

✤ Mysleme na blížící se Advent – očekávání na Kristův příchod. Ať nacházíme pomoc, útěchu, spočinutí v Pánu. Mysleme na rodiny, ať drží při Kristu a při sobě, nedávejme prostor zlému, odvracejme se od hříchu, lněme k dobrému.

✤ Vyprošujme posilu, ochranu a požehnání pro misionáře, pronásledované ve víře i pro ty, kdo ztrácejí odvahu.

✤ Mysleme na ochranu pro účastníky silničního provozu v podzimním a zimním počasí. Ať Pán posiluje u řidičů obezřetnost a zodpovědnost.

✤ Prosme Pána o milost nad tímto světem a záchranu mnohých od zlého. Bojujme na modlitbách proti duchovním silám zla a za lásku k bližním (Efezským 6,12)