Modlitební okénko | říjen 2014

prayer

✤ Děkujme Pánu za milost a laskavost projevující nám každý den. Děkujme mu za to, že mu záleží na každém člověku, že každý může činit pokání a navrátit se k němu.

✤ Prosme za zdárný průběh sborových i církevních akcí v nadcházejícím měsíci. Prosme, ať Pán žehná aktivitám pro děti a mládež, ať se rozvine setkání maminek s dětmi a náš sbor se otevírá pro hledající. Ať všechny sborové a církevní aktivity přinášejí užitek pro Boží království. Modleme se také za Boží moudrost při rozhodování na všech úrovních správy církve od presbyterů až po synodály.

✤ Modleme se za dobré vztahy mezi sbory různých církví a obraz, kterým reprezentují Krista pro většinovou společnost. Mějme na paměti šíření evangelia i osobní růst ve svatosti a poznání našeho Pána. 

✤ Mysleme na mezilidské vztahy. Vztahy v rodinách, mezi generacemi, mezi sociálními skupinami. Ať ve světle Kristovy lásky vidíme, co nás spojuje, bídu našich životů i potřebu pokání.

✤ Prosme za říjnové volby, ať naše volba i výsledky odrážejí Boží vůli. Modleme se za Boží bázeň pro politiky i úředníky. Ať Pán staví hráz sobeckosti, úplatkům, vydíráním i dalším nepravostem v naší zemi.

✤ Přimlouvejme se, ať se Pán zastává slabých a bezmocných, ať skutečně potřební nacházejí pomoc. Prosme za situaci na trhu práce, místa pro nezaměstnané, za naději pro budoucnost. Vyprošujme požehnání, ochranu a podporu pro pracovníky i klienty v sociálních službách a ve zdravotnictví.

✤ Věnujme pozornost i situaci ve světě. Modleme se za utišení válečných vřav, ať tvůrci pokoje a smíření vítězí nad těmi, kdo rozsévají nenávist. Vyprošujme u Pána pomoc a ochranu pro postižené válkami, násilím  přírodními pohromami.

✤ Modleme se ať Pán nadpřirozeně ochraňuje naše bratry a sestry v Kristu v místech, kde jim hrozí nebezpečí. Prosme za Boží posilu a pokoj pro ty, kteří trpí pro víru, jsou vyháněni ze svých domovů, vězněni, nebo vražděni.

✤ Mysleme v modlitbách na ochranu před pokušením, usilujme o čistotu, spravedlnost a srdce čisté před Pánem.

ms

Čas společných přímluv byl stanoven vždy na středu v době mezi osmou a devátou hodinou večerní, společná témata můžete čerpat právě odtud.