Modlitební okénko | květen 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za zaslání Ducha Svatého o Letnicích. Modleme se za jeho působení ve sborech a společenstvích, za obnovu smýšlení a sílu ke službě.

✤ Prosme za Boží smilování se nad nemocnými, vyčerpanými, strádajícími. Ať jim dá Pán uzdravení a odpočinutí, ať dokážeme nalézat a sloužit těm, kdo očekávají naši pomoc.

✤ Pamatujme na přicházející Noc kostelů, ať je impulsem pro hledající, příležitostí ke zvěstování dobré zprávy.

✤ Mysleme na sborový výlet, ať cesta po stopách Moravských bratří přinese povzbuzení a posílení společenství, prosme za ochranu na cestě.

✤ Modleme se za děti a pokřtěné v našem sboru. Ať prohlubují svůj vztah k Pánu i k ostatním. Mysleme na nevěřící členy našich rodin, přátele a známé. Ať poznají hloubku Kristovy lásky a milosti.

✤ Vyznávejme svá provinění a prosme za odpuštění hříchů svých i hříchů našich blízkých, národa. Odpouštějme těm, kteří se provinili proti nám. Prosme za tichá a pokorná srdce, která se líbí Pánu.

✤ Mysleme na rozvoj naší země, prosme za Boží bázeň, spravedlnost, transparentnost, poctivost a zodpovědnost těch, kteří spravují věci veřejné.

✤ Vyprošujme od Pána shovívavost a milosrdenství. Ať ušetří zemi od přírodních pohrom, násilí, válek a nemocí a dá zemi vláhu. Ať se snižuje napětí v nestabilních oblastech světa a snahy o války ať vycházejí naprázdno. Ať strůjci zla jsou odhalováni a trestáni. Modleme se za mír pro Ukrajinu, blízký východ, Afriku.

✤ Prosme Pána za misii u nás i ve světě. Mysleme na aktivity které podporuje náš sbor: Chmielovi, Živou naději, africké ženy. Ať Pán žehná misijním aktivitám křesťanských sborů a lidé nacházejí Pána.

✤ Modleme se za pronásledované, týrané, vězně svědomí, mučedníky a jejich blízké. Ať je Pán povzbuzuje a osvobozuje.