Historické ohlédnutí – slavnost posvěcení kostela

Přesně před 115 lety, dne 1.11.1907 se konala slavnost posvěcení. Počasí bylo velmi krásné. Toho dne o půl osmé hodině ráno zahrála vítkovická závodní hudba tři chorály z věže nového chrámu. O 8. hodině ráno byly vykonány poslední bohoslužby ve starém kostele na Vítkovické ulici, při nichž kázal farář Dr. Jan Pindor z Těšína. Při těchto bohoslužbách se zpívalo naposled z českého kancionálu Jiřího Třanovského, poněvadž sborové shromáždění předtím odhlasovalo, že se v novém chrámu bude zpívati při polských bohoslužbách z polského kancionálu Jiřího Heczky. O 11. hodině vyšel od fary průvod do nového kostela. V čele kráčelo 23 duchovních, za nimi ostravské presbyterstvo a význační hosté a pak tisíce evangelíků z Ostravy a okolí.

Průvod se zastavil před kostelní branou. Tam byly svému účelu odevzdány Slovem Božím a modlitbou tři nové zvony.
Na to vzal místní farář z rukou kurátora klíč od chrámu a odemkl dveře. Chrám byl v krátké chvíli přeplněn a ještě přes 1 000 lidí zůstalo venku.

První píseň: „Chvála buď na výsosti“ se zpívala za doprovodu dechové hudby. Na to od oltáře promluvili oba k posvěcení určení duchovní, totiž Dr. Schenner z Brna německy na text: Žalm 24,7 Pozdvihnětež ó brány svrchků svých, aby mohl vejíti král slávy, a kons. Glajcar polsky na text: I. Moj. 28,17: Není jiného, než dům Boží, a tu jest brána nebeská.

Při aktu posvěcení zahrály nové varhany a zpívána píseň: Hrad přepevný jest Pán Bůh náš. Po písni bylo německé kázání. Pronesl je Dr. Schmidt z Bílska na text: Efez. 6,14-17. Po kázání zazpíval pěvecký sbor čtyřhlasně píseň: „Ó jak jsou milí Tvoji příbytkové“ a po ní kázal polsky farář Rusnok z Jaworze na text: Aggeus 2,8-10. K zástupům před kostelem kázal farář Kubaczka z Dolních Bludovic na text: Žalm 122,1. Po modlitbě, kterou pronesl Dr. Schenner byla ofěra, jež trvala ¾ hodiny. Antifonu zpíval a požehnání udělil farář Mamica z Dolních Bludovic. Po požehnání se zpívala státní hymna.

O 3. hodině odpoledne byl společný oběd pro slavnostní hosty a při té příležitosti byly proneseny četné zdravice vládě politické i církevní, sboru, presbyterstvu, kurátorovi a faráři. Ti dva poslední mají o nový chrám největší zásluhy. Kurátor při té příležitosti prosil, aby staří obětaví členové pamatovali dále na potřeby sboru a jeho velký dluh, poděkoval za nový dar, který právě obdržel sbor od spolku Gustava Adolfa ve výši 1 000 marek a prohlásil, že sám jde příkladem napřed a daruje sboru čtyři plynová tělesa na otápění kostela. Slavnost se znamenitě vydařila a byla velkým povzbuzením do další práce.

Informace: Piętak, M., Wrana, A. Evangelický kostel v Ostravě. Sborník u příležitosti 100. výročí položení základního kamene, Farní sbory Českobratrské církve evangelické a Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě, Ostrava, 2005.